Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Το πολυνομοσχεδιο : Τελικα τα χαρατσια 34%-42% - Οι αγροτες με Depon


Χαρατσι μέχρι και …42% επί του τζίρου τους προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για όσους επενδυτές φωτοβολταικών συνδεθούν με το δίκτυο μετά την 1η Ιουλίου 2013.  Για όσων τα έργα συνδέθηκαν ή πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο από την 1η Ιανουαρίου ως και την 3 Ιουνίου 2013, η έκτακτη εισφορά επί του τζίρου φτάνει το 37%. Το χαράτσι κλιμακώνεται ανάλογα με το πότε ο επενδυτής «κλείδωσε» την εγγυημένη ταρίφα. Τα οικιακά φωτοβολταικά τη γλιτωσαν (προς το παρόν τουλάχιστον), αφού παρά τα αρχικά σενάρια κρίθηκε ότι το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν μεγαλύτερο από το όποιο δημοσιονομικό όφελος.


Παράλληλα παγώνει παράλληλα κάθε νέα σύναψη σύμβασης πώλησης φωτοβολταικού με το δίκτυο μέχρι και το τέλος του 2013 (πλην των οικιακών που εξαιρούνται). Επίσης καθιερώνεται για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ (από φωτοβολταικά, και αιολικά μέχρι βιομάζα) εγγυητική επιστολή που θα πρέπει να συνοδεύει στο εξής κάθε νέο αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο, με τέσσερα κλιμάκια.

Βασικός στόχος των ρυθμίσεων που αφορούν πολλές χιλιάδες επενδυτές, μεμονωμένους αλλά και επιχειρήσεις, είναι ο μηδενισμός των ελλειμμάτων της αγοράς των ΑΠΕ που εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος στα 640 εκατ. ευρώ.
Επίσης θεσπίζεται εγγυητική επιστολή που θα πρέπει στο εξής να συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης μονάδας ΑΠΕ στο δίκτυο, ενώ καθιερώνεται τέλος διακράτησης ύψους 1.000 ευρώ / MW για τα φωτοβολταικά αν τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας ο επενδυτής δεν έχει ακόμη εκτελέσει το έργο. Το τέλος μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ έως και τα 3.000 ευρώ/ MW.

 Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις προβλέπουν :
1. Εισφορά 37% και 34% αντίστοιχα για φωτοβολταικά που τέθηκαν ή πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή να συνδεθούν με το δίκτυο από  την 1η Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013. Τα ποσοστά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους σταθμούς των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.
2. Εισφορά 42% και 40% αντίστοιχα για φωτοβολταικά που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή θα συνδεθούν με το δίκτυο μετά την 1η Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά (37% και 42%) της ειδικής εισφοράς, αφορούν σε φωτοβολταϊκά που «κλείδωσαν» εγγυημένη ταρίφα μέχρι και το Φεβρουάριο του 2012 και τα χαμηλότερα (40% και 34%), εκείνα τα έργα που κλείδωσαν τιμή από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Αύγουστο 2012.
3. Αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρισμού με τον ΛΑΓΗΕ (Λειοτυργός Αγοράς) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο υπ. ΠΕΚΑ θα αποφασίζει αν η αναστολή μπορεί να αίρεται πριν την 31η Δεκεμβρίου.
4. Τέσσερα κλιμάκια εγγυητικών επιστολών. Το ύψος της εγγυητικής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε MW, σε 60.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος ως και 1 MW, 30.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW, 20.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος από 10 MW ως και 100 MW, και 10.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος πάνω από 100 MW. Στόχος είναι να δημιουργηθούν αντικίνητρα για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ανώριμα αιτήματα.
5. Διάρκεια εγγυητικής τα 2 έτη, ενώ θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο.

Αναλυτικά, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στις ΑΠΕ έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Υποπαράγραφος Ι.1.
Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ, ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για τρία (3) έτη.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθμό του άρθρου 4 έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ημερομηνία υλοποίησης των έργων από τον διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Η συνολική διάρκεια ισχύος Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που χορηγούνται για σταθμούς του άρθρου 4, συνυπολογιζομένης της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει από τη χορήγησή της:
α) τους δέκα οκτώ (18) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και
β) τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ.
Εάν με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, ο διαχειριστής θέτει μεγαλύτερη προθεσμία για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης υλοποιούνται από τον παραγωγό, η συνολική διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος που ορίζεται με τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις α) ή β).
Για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, τα αιτήματα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος έως και 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενώ τα αιτήματα για σταθμούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Οι Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου, συνεργαζόμενοι όπου αυτό απαιτείται, χορηγούν τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα και το Δίκτυο αντίστοιχα, παρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση σε συνδυασμό με την ορθολογική ανάπτυξη του Συστήματος και του Δικτύου. Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW, εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ποιός από τους ενδιαφερόμενους, κάτοχος άδειας παραγωγής, του προηγούμενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου καθώς και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.».
3. Με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, συνυποβάλλεται στον διαχειριστή εγγυητική επιστολή απευθυνόμενη στον εν λόγω διαχειριστή. Η αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγησή της. Η μη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι κατ΄ ελάχιστον διετής, υποχρεωτικά ανανεούμενη προ της λήξεώς της, και μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (MW), σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000) για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW, τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000) για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW, είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000) για το τμήμα της ισχύος από 10 MW έως και 100 MW και δέκα χιλιάδες Ευρώ (€ 10.000) για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική σύμβαση σύνδεσης. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
Στην περίπτωση χορήγησης μίας κοινής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τη σύνδεση περισσοτέρων των δύο (2) σταθμών διαφορετικού ενδιαφερόμενου στο Σύστημα ή το Δίκτυο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους, μετά από αίτημά τους, εάν εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγησή της δηλωθεί υπαναχώρηση ενός από αυτούς για την κατασκευή του σταθμού υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή η οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.
Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του σε περίπτωση που ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω έκδοσης από την αρμόδια αρχή απόφασης απόρριψης σχετικού αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου αυτή προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τις κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή η οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωσή τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος και η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα αντίστοιχα όρια ηλεκτρικής ισχύος του σχετικού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καθώς και για το ύψος αυτών για σταθμούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α) έως γ) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας κατασκευής και το σημείο σύνδεσης στο ηλεκτρικό Σύστημα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου.
Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κτιρίου που έχει κατασκευαστεί με σκοπό τη στέγαση εξοπλισμού του σταθμού ΑΠΕ ή που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2014.

4. Η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύμβαση σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στο διαχειριστή, ο οποίος έχει χορηγήσει ή διαχειρίζεται, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, την οριστική προσφορά σύνδεσης, εντός διαστήματος ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με το ήμισυ της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου. Εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος του ενός μήνα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή για αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2014.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διαχειριστικής αμοιβής υπέρ του αρμόδιου διαχειριστή για την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής, η κλιμάκωσή του και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την καταβολή της.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ έως και ιε΄ του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), οι οποίες υποβάλλονται μέχρι τις 31.05.2013, εξετάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.».

Με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, ή στην περίπτωση που η σύμβαση σύνδεσης έχει υπογραφεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εντός μηνός από την έκδοση της άδειας αυτής, καταβάλλεται το σύνολο του συμβατικού τιμήματος που αφορά στο τμήμα / σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο αρμόδιος διαχειριστής και όχι πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €). Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος πάνω από τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) καθορίζεται στη σύμβαση σύνδεσης. Προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση σύνδεσης είναι η καταβολή του συμβατικού τιμήματος κατά τα ανωτέρω. Εάν ο σταθμός δεν υλοποιηθεί εντός του χρόνου που προβλέπεται από την οικεία άδεια εγκατάστασης ή εντός του χρόνου ισχύος οριστικής προσφοράς σύνδεσης, για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το ποσό που καταβλήθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν επιστρέφεται αλλά καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 πλην του τμήματος του εν λόγω ποσού που αντιστοιχεί σε τμήμα των έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να καθορίζονται συγκεκριμένος τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων σύνδεσης, και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη σύνδεση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο δίκτυο υψηλής τάσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Υποπαράγραφος Ι.2.
Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων Ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW).

2. Η υποχρέωση της προηγούμενης περίπτωσης γεννάται:

α. για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
β. για σταθμούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α) έως γ) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ. για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν.3468/2006, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.

3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 γεννάται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α, β και γ της περίπτωσης 2 αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από την 01.01.2014, και λήγει με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το έτος 2014 η καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουμένου εδαφίου γίνεται έως 30.06.2014.

4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως πρώτο ημερολογιακό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1.

5. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανωτέρω παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί μητρώο των αδειών παραγωγής, που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της.

6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με ανώτατο όριο το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ ανά μεγαβάτ (3.000 €/MW) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός του προηγούμενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η αναπροσαρμογή. Για την αναπροσαρμογή λαμβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν.3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, με στόχο η σχέση μεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθμών προς την αντίστοιχη επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούμενης της ισχύος των λειτουργούντων σταθμών, να μην ξεπερνά το 3 προς 1. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, μετά από πρόταση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ, το τέλος μπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή έχει προταθεί να χαρακτηριστούν κορεσμένες και β) για συγκεκριμένες τεχνολογίες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν.3468/2006, ίδιου ύψους με αυτό που προβλέπεται για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά θα ισχύει βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 6 και να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι συνέπειες από τη μη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζόμενων στην παρούσα υποπαράγραφο καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

8. Ειδικά για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται κορεσμός εξαιρείται κατά τον υπολογισμό των χρονικών περιόδων των περιπτώσεων 2 και 3 και δεν καταβάλλεται το τέλος της περίπτωσης 1 για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κορεσμός. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 που στην οικεία άδεια παραγωγής προβλέπεται ότι θα συνδεθούν και θα εγχέουν ενέργεια σε σημείο του δικτύου για το οποίο δεν υφίσταται κορεσμός.

Υποπαράγραφος Ι.3.
Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 40 ν. 2773/1999


1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του 4001/2011 προστίθεται περίπτωση ιθ) ως ακολούθως:
«ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής που έχουν κατανεμηθεί.»

2. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

Υποπαράγραφος Ι.4.
Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς


1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αντιστοιχούν στο μέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή
το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.

5. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2013 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.

6. Από την αναστολή της περίπτωσης 3 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009).

7. Για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006 δεν είναι δυνατή η τροποποίηση άδειας παραγωγής και προσφοράς σύνδεσης για αύξηση ισχύος και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.

8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β) και γ) της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) καθορίζεται:

α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσοστά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους σταθμούς των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.
β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.

Υποπαράγραφος Ι.5.
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Υποπαραγράφου Ι.5.


1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) εξακολουθούν να ισχύουν για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1. του παρόντος, με την οποία καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2014.

2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται όλες τις προσφορές σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1. ισχύουν και για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


http://www.energypress.gr/news/Sto-42-ftanei-h-eisfora-sta-fwtoboltaika-Ekptwsh-gia-toys-agrotes

46 σχόλια:

 1. Τελικα με την αναπροσαρμογη της τιμής με τον πληθορισμό τι έγινε? Αυριο έξω όλοι απο το Υπουργείο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αντιφωτοβολταικός speaking.

  Κάποτε ένα καλοπροαίρετος φωτοβολταικός με πίστεψε και μου ζήτησε τις συμβουλές μου για τον τρόπο διαχειρησης των χρημάτων από την πώληση του πάρκου του.Του πρότεινα δυο επιλογές.
  1.ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ
  2.ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΧΑΣΟΥΡΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ Ο ΑΝΤΙΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ.


  Societe Generale: "Παγκόσμια σύγκρουση θα στείλει τον χρυσό στις 10.000 δολ. ανά ουγγιά"!

  Σε μια εξαιρετικά απαισιόδοξη ανάλυση-πρόβλεψη όχι μόνο για την παγκίσμια οικονομία, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια, προβαίνει σε απόρρητη έκθεσή του που ήρθε στην δημοσιότητα ο αναλυτής-guru της γαλλικής τράπεζας Societe Generale, Albert Edwards

  Ο συγκεκριμένος είναι ο βασικός στρατηγικός της αναλυτής στην Wall Street και η έκθεσή του έρχεται σε συνέχεια των προβλέψεων της Deutsche Bank για κίνδυνο στην παγκόσμια ασφάλεια λόγω υπερβολών στην εκτύπωση του χρήματος, ειδικά από την πλευρά των ΗΠΑ.

  Με μόνη διαφορά ότι ο Α.Εdwards προβλέπει αυτός ο κίνδυνος να εξελίσσεται σε "θερμή" κρίση με αποτέλεσμα ο χρυσός να ανεβαίνει - κρατηθείτε - στις 10.000 δολλάρια ανά ουγκιά, τιμή που δικαιολογείται μόνο μετά από πυρηνική καταστροαφή και διάλυση όλων των υφιστάμενων νομισμάτων.

  Στην ανάλυσή του (θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους αναλυτές, να πούμε) θεωρεί ότι η Federal Reserve (η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ) τελικά "θα καταστρέψει τον κόσμο".

  “Η εργασιακή μου εμπειρία κατά τα τελευταία 30 χρόνια με έχει πείσει ότι οι προσπάθειες των χαράσσοντων την πολιτική να διαχειριστούν τον οικονομικό κύκλο, στην πραγματικότητα εντείνουν τη μεταβλητότητα. Οι επανειλημμένες παρεμβάσεις τους, προς έκπληξή τους, γυρίζουν μπούμερανγκ μερικά χρόνια αργότερα”, εξηγεί ο αναλυτής.

  Και προσθέτει: “Ο σημερινός γύρος τυπώματος χρήματος δεν θα είναι διαφορετικός. Έχουμε γράψει και στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας μία φράση του (γνωστού μεγαλοεπενδυτή) Marc Faber, ότι 'η Fed θα καταστρέψει τον κόσμο, μέσω του τυπώματος χρήματος.

  Σίγουρα θα έρθει ο υψηλός πληθωρισμός. Όμως, αυτό θα συμβεί αφότου πρώτα χαθεί η εμπιστοσύνη στους χαράσσοντες την πολιτική, όπως συνέβη στην Ιαπωνία, καθώς θα βυθιζόμαστε σε ύφεση και θα σημειώνονται κινήσεις αποδιάρθρωσης των αγορών”.

  Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Παγκόσμια ένοπλη σύγκρουση ή μεγάλες περιφερειακές συγκρούσεις με την εμπλοκή των ΗΠΑ, χρήση πυρηνικών όπλων, κατάρρευση των χρηματιστηρίων και το χρυσό να εκτινάσσεται στα 10.000 δολάρια ανά ουγκιά! Να πούμε ότι σήμερα ο χρυσός κυμαίνεται στα 1450 δολ. περίπου μετά από μία έντονη διόρθωση περίπου.

  Και μάλιστα σημειώνει ότι "Ο χρυσός θα είναι το μοναδικό μέσο συναλλαγής στα χρόνια που έρχονται. Όλες οι άλλες αξίες θα καταρρεύσουν μέσα σε αυτό που έρχεται για να τιμωρηθούν αυτοί πο τυπώνουν χαρτί απλά για να τυπώνουν"...

  Να σημειώσουμε ότι εδώ και 1 χρόνο Κίνα, Γερμανία και Ρωσία προβαίνουν σε φερνήρεις αγορές χρυσού, ενώ η δεύτερη που όπως και η Ελλάδα διατηρούσε αποθέματα χρυσού στο εξωτερικό, τα επιστρεφει στα γερμανικά θησαυροφυλάκεια...

  ΕΙΠΑΜΕ!ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΜΕΛΙ,ΘΑ ΕΤΡΩΓΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΦΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ.

  ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ!
  ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΧΑΣΟΥΡΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ?
   ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΗΤΗΣ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ BLOG??????????????????

   Διαγραφή
  2. χαχαχα...αστον ρε συ...εχει κι αυτος την πλακα του :)

   ενας δυστηχισμενος και μιζερος ανθρωπος που θελει να ξεσπασει ειναι δε το βλεπεις....μην το κατακρινεις το παιδι...αφου βελεπςι οτι στο ζουμι του βραζει...
   οσο γραφει τοσο επιβεβαιωνει την δυστηχια του....λυπησου τον...

   Διαγραφή
  3. @Αντιφωτοβολταικός

   Κάθε φορά προσπαθείς να πικάρεις τους ανθρώπους του blog κι εμμέσός επιδιώκεις να επιβεβαιώσουμε όλοι το πόσο 'γαμάτος' είσαι που 'ευτυχώς' πρόβλεψες και δεν έκανες ένα δικό σου Φ/Β πάρκο.

   Μπράβο! Επιτέλους ένας άνθρωπος που ήξερε! Είσαι γαμάτος Αντιφωτοβολταϊκε, ειλικρινά υποκλείνομαι στο μεγαλείο σου! Δέξου το σκύπτρο του ανώτερου άρχοντα! Όλοι εμείς σου κάνουμε δώρο έναν ολόχρυσο θρόνο κι ένα τεράστιο καθρεύτη να καμαρώνεις το ανυπέρβλητο Εγώ σου, την αυτο-επιβεβαίωση σου.

   Και τώρα τι;

   Με λύπη συνειδητοποιώ ότι η νοοτροπία ανθρώπων σαν κι εσένα αλλά και σαν πολλούς από εμάς που τσιμπάμε στο 'κάλεσμα' σου, είναι αυτή που έχει οδηγήσει και συνεχίζει να οδηγεί την χώρα σε αδιέξοδο. Κόμπλεξ παντού και σε όλα. Άνθρωποι κοντόφθαλμοι που κοιτάνε μόνο μέχρι εκεί που τελειώνει η μύτη τους και προσπαθούν να επιβάλουν ύπουλα την δήθεν ανωτερότητα τους.

   Ποτέ δεν προτείνεις κάτι ουσιαστικό.

   Ειλικρινά, αν έχεις διάθεση να συζητήσεις, κάνε το. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλο σου. Δεν ενδιαφέρουν τα κατορθώματα σου. Βοήθα έμπρακτα ή τουλάχιστον σεβάσου τον κόπο των έντυμων ανθρώπων. Και για να το διευκρινίσω, λέγοντας έντυμους ανθρωπους, δεν αναφέρομαι σε αυτή τη φάρα που εκανε εμπόριο αδειών τα τελευταία χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που το είχαν κάνει επάγγελμα να καταθέτουν άδειες και να τις μεταπωλούν. Μεσίτες, λαμόγια και κάθε λογής λεχρίτες.. αλλά και άλλους που έταζαν δάνεια και χρηματοδοτήσεις.
   Μοιρίζεις σαν να είσαι ένας απο αυτούς.. Ίσως μέσα από εδώ να θέλεις να απευθυνθείς σε κάποιους 'δικούς σου' που σου την έφεραν ή δεν ξέρω. Δεν με αφορά, ούτε με ενδιαφέρει.

   Το ψευδώνυμο σου ως 'Αντιφωτοβολταικός' αλλά και οι αναρτήσεις σου δείχνουν γηπεδική διάθεση.

   Δεν μπορώ να καταλάβω τί σε ωθεί να ξοδεύεις τόσο πολύ χρόνο για να διαβάζεις ένα blog που δεν σε αφορά και πόσο περισσότερο να ξοδεύεις άλλο τόσο χρόνο για να γράφεις ολόκληρες αναρτήσεις-σεντόνια εδώ μέσα.

   Η στάση σου αυτή, το μόνο που κάνει είναι να 'τρολάρει' το blog και να το αποπροσανατολίζει. Σε σημείο που με προβληματίζει, μήπως είσαι βαλτός. Θα μπορούσες να είσαι κι ο ίδιος που έχει το blog. Τραβηγμένο αλλά όχι απίθανο.

   Όπως και να χει, είσαι τρολ. Πιάνεις χώρο. Κι εδώ μέσα, κι απ'ό,τι φαίνεται και γενικά.

   Διαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑ 100αρι ΠΑΡΚΟ. ΕΙΜΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑ ΣΤΙΣ 10/01/13.
  ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΣΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 35%

   Διαγραφή
 6. 35% για τώρα ποτέ μη λές ποτέ με τον ασημάκη παπαγεωργίου και τον στουρνάρα .....όλα αυτά συμβαινουν όταν κυβερνάνε εξωκοινοβουλευτικοί και λαμογια ...αυριο όλοι έξω απο το ΥΠΕΚΑ αλλά στη συνέχεια και απο τα γραφεία των κομάτων ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ για να πέσει ντομάτα και αυγό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τελικα με την αναπροσαρμογη της τιμής με τον πληθορισμό τι έγινε? Δεν το προχώρησε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Παρακαλώ επειδή δεν το κατάλαβα. Και για τους παλαιότερους μένει το ίδιο χαράτσι που έδωσαν και δίνουν??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο ΣΠΕΦ ΠΟΥ ΕΠΕΙΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΛΑΛΙΤΙΡΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ??? ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡ8ΟΥΝ ΟΙ ΑΝ8ΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ..... ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΞΥΠΝΑΤΕ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Απαντήσεις
  1. εγω υπεγραψα συμβαση αρχες Δεκεμβρη και θα συνδεθω σε 10 μερες.....
   ειμαι κι εγω μεσα στο χαρατσι 35% ??
   η τιμη που θα πουλαω ειναι 0.214 αν ενοουν οτι σε αυτη την τιμη θα βαλουν χαρατσι 35% απλα δε βγαινει το εργο και θα κινηθω δικαστικα!!!! δε θα κανω ουτε διαμαρτυριες ουτε κουραφεξαλα...θα παμε στα δικαστηρια και τελος!!! δε θα παιζουν με τα λεφτα μου...και οι αριθμοι δε βγαινουν επισης!!!
   Το παρκο μου μολιες το τελειωσα ειναι σταθερο και στοιχισε ολο μαζι 150.000 ευρω...
   τα 50.000 ειναι δικα μου και τα 100.000 με δανειο....
   παμε σε αριθμους αναλυτικα...

   150.000κιλοβατορες το χρονο Χ 0.214 = 32000 ευρω το ζρονο τζιρος!!
   35% χαρατσι = 11.000 ευρω...
   απομενουν 21.000 ευρω τα οποια θα φορολογηθουν...+ τα λοιπα εξοδα ασφαλισης συντηρησης κτλπ...
   Αρα το καθαρο εισοδημα που θα μεινει στο τελος του χρονου δε θα ειναι πανω απο 15.000 ευρω...

   Τωρα εγω το χρονο πληρωνω 10.000 μονο και μονο για το επιτοκιο του δανειου που πηρα...αρα πως θα παει?? θα αποσβενω απο το ποσο του δανειου 5.000 ευρω το χρονο??? μεχρι να φτασω τα 100.000 θα θελω 20 χρονια....και τα 50.000 που εβαλα απο την τσεπη μου ποτε θα τα παρω???
   ΔΕ πειραζει...δεν αγχωνομαι...ουτε θα περιμενω συλλογους για διαμαρτυριες και κουραφεξαλα...αν περασει σε εμας με αυτη την τιμη το χαρατσι εγω απλα θα κινηθω νομικα πλεον ευθυς αμεσως....!!!!!!

   Διαγραφή
 11. ΑΦΗΣΤΕ τα αρχιδια να χαίροντε και να ειρωνευοντε........ 5 Ιουλιου αρχιζουν τα γλεντια (δικαστήρια) .... 8α φανε καλα!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 5 Ιουνιου............... 8α τα δωσουν ολα πισω απο 1 Ιουλιου 2012 να δω που 8α τα βρουν μετα........ κατσε να αρχισουν τα δικαστηρια να δς ποσο μαγκας εισαι παπαρογεωργιου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο διαχειριστής του blog είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον Αντιφωτοβολταικός speaking.
  Αυτός τα γράφει γιατί έχει σκοπό του να σας αγριέψει και να σας σπάσει τα νεύρα ...
  και δίκαιο θα έχετε βεβαία - αλλά όμως δεν έχετε ανάγκη της δικής του έμμεσης προτροπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. θα δειτε οτι θα το διαγραψει και αυτο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριοι/ες το εχω ξαναπει δεν διαγραφω κανενα σχολιο, μονο και μονο γιατι εχει αντιθετη γνώμη απο εμενα. Τα μονα που διαγραφω ειναι οσα χρησιμοποιούν περαν του δεοντος υβριστική περιγραφική γλώσσα! Τώρα για το αν ειμαι ο αντιφωτοβολταικός τι να πω; Το παραδέχομαι!! το blog ξεκινησε απο το 2009, και τον τελευταιους κανα δυο μήνες να πω , επαθα παρακρουση και εργαζομαι πυρετωδώς τη μισή μερα κατα των φωτοβολταικών και την αλλη μισή υπερ! Μαλιστα εφτιαξα εχω και προφιλ σχιζοφρενους αφου αλλαζω και τύπο, τροπο γραφής, και επικοινωνίας....Τιποτα αλλο θα ακουσω;;;; :))))))))

   Διαγραφή
  2. ΕΓΩ ΤΟΝ ΕΒΡΙΣΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΛΙΘΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ.
   ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΝ
   ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΣΒΗΣΕΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ??????????
   ΑΥΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ???????
   (ΕΙΠΑΜΕ!ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΜΕΛΙ,ΘΑ ΕΤΡΩΓΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΦΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΙ.)

   Διαγραφή
  3. Καταρχήν ο αντιφωτοβολταικός προσέχει και δεν βρίζει. Προσωπικα δεν εχω με κανεναν. Η αληθεια ειναι οτι ειναι εριστικός αρκετες φορες και συμφωνώ σε πολλα με την αναλυση τουν 26 Απριλίου 2013 - 7:26 μ.μ.

   Να σε ρωτήσω ομως κατι, οταν ακους απο την τηλεόραση, απο τις εφημερίδες, απο τα σαιτ, απο τους γειτονες να σε αντιμετωπίζουν ως "αυτον που ηθελε να βγαλει ευκολα λεφτα" δεν σου την δίνει; Η μεγαλη πλειοψηφία του κοσμου ειναι κατα των φωτοβολταικών και οι γνώμες και συμπεριφορά του περι ου ο λογος ειναι η επικρατουσα. Για μενα μπορείς να αδιαφορήσεις ή να δώσεις μια λογική με επιχειρήματα απαντηση. Ειδικα για αυτους που μπαινουν στο blog και δεν εχουν σχηματίσει ακομα αποψη για το τι συμβαινει στα φωτοβολταικά είναι ιδιαιτερα χρήσιμο να ακουσουν τον αντίλογο των φωτοβολταικών που λειπει. Το θεμα ειναι τι θα κανουμε εμεις; οχι τι κανει αυτος.

   Αν σας ενοχλει τοσο πολυ ....

   Διαγραφή
  4. ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΒΡΙΣΩ?
   ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ. ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΤΟ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ.
   ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΛΟΓΙΚΕΣ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ ΜΑΝΙΩΔΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΗΛΙΘΙΟΣ.
   ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΤΟ ΜΗΤΣΟ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΛΠ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΠΙΤΙ Ο ΜΗΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ. Ε ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ.

   Διαγραφή
 15. xaxaxaxa λες??? αθτο ειναι πολυ αρρωστημένο!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αντιφωτοβολταικός speaking.
  ενταξει ρε παιδια ειμαι λιγο μαλακας μην βαρατε ολοι μαζι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ.ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  2. έχεσε ο administrator πάνω του;

   Διαγραφή
  3. ε μας επρηξε ο φλωρος

   Διαγραφή
 17. Αντιφωτοβολταικός speaking.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 26 Απριλίου 2013 - 7:26 μ.μ.


  Φίλε μου η νοημοσύνη σου έχει χτυπήσει ταβάνι!
  Απορώ γιατί ακόμη είσαι στην Ελλάδα και δεν έχεις φύγει για την DARPA.
  Μου λες οτι δεν προτείνω κάτι ουσιαστικό και εγώ σου έχω απαντήσει εκ των προτέρων με το άρθρο.
  ΠΟΥΛΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΕ ΧΡΥΣΟ!

  Την ηλιθιότητα σου να επενδύσεις στα φωτοβολταικά την έκανες.Δεν διορθώνεται με τίποτα!
  Δεν υπάρχουν λύσεις!Ξεχασε το δια ροπάλου!Πιάστηκες στην φάκα!Μόνο μια οδός υπάρχει
  που για να την ακολουθήσεις πρέπει να το λέει η καρδούλα σου.Σταματάς να πληρώνεις τράπεζες
  και αν έρθουν να σε κατασχέσουν την περιουσία τραβάς όπλο και όποιον πάρει ο χάρος.
  Επειδή είμαι σίγουρος οτι ο ανδρισμός σου δεν φτάνει σε αυτό το σημείο,άρα έπαιξες και έχασες.

  Μπορείς να βρεις ένα κοροιδο να πουλήσεις το φωτοβολταικό σου;ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΥ!


  Η πληροφορία για την εκτόξευση της τιμής του χρυσού δεν βγήκε προς τα έξω τυχαία.
  Αποτελεί ψυχολογική προετοιμασία για αυτό που έρχεται.
  Σας το έχω πει ήδη.Επίκειται παγκόσμια οικονομική κατάρρευση και στο καπάκι τρίτος παγκόσμιος.


  Δ.Καζάκης: Γιατί η Γερμανία αγοράζει μανιωδώς ΧΡΥΣΟ;
  http://www.youtube.com/watch?v=RFAec4ev8SA

  H Ιστορία έχει δείξει πως ένα κράτος καταφεύγει σε αγορά χρυσού σε δυο περιπτώσεις:
  - Σε περίπτωση πολέμου προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις
  - Εν αναμονή μεγάλων μεταβολών στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Ιστορικά παραδείγματα τέτοιων μεγάλων μεταβολών είναι η ανατροπή του χρυσού κανόνα, η κατάρρευση του Βrenton Woods κλπ.
  Στην έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού το Φεβρουάριο του 2013, αναφέρεται πως το υπάρχον
  νομισματικό σύστημα, στηριγμένο στους δυο μεγάλους αποθεματικούς πυλώνες του δολλαρίου και
  του ευρώ, είναι ουσιαστικά "τελειωμένο", και λίαν συντόμως πρόκειται να αντικατασταθεί από ενα
  πολυνομισματικό αποθεματικό σύστημα.
  Όλα αυτά και άλλα αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, όπου ο γ.γ. του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης
  εξηγεί γιατί η Γερμανία τα τελευταία δυο τρία χρόνια έχει επιδοθει σε πολύ εντατική προσπάθεια
  αύξησης του αποθεματικού της σε χρυσό...
  Απόσπασμα από την εκπομπη "ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ" του Γ. Σαχίνη στο ΚΡΗΤΗ TV, την 25η Μαρτίου 2013

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. hahahaha είναι σίγουρο πια! είσαι μεσίτης τρολ. Το επιβεβαιώνεις πάλι. Γράψε κι άλλα σεντόνια. Άπλωσε τα και στον ήλιο μπας και μαζέψεις ρεύμα. Ο θυμός σου ξεχυλίζει, ψάρακα βλακάκο :) :D

   Διαγραφή
  2. Αντιφωτοβολταικός speaking.

   Άρε χασούρι, με έκανες να ρίξω τρελό γέλιο
   Δες τι μου θύμησε το σχόλιο σου

   http://www.youtube.com/watch?v=KuCUQZglGCg

   Διαγραφή
  3. Χαζούλη μεσιτάκο προσπαθείς να σώσεις κάτι που έχεις ήδη κάψει από μόνος σου.

   Καλέ ξοδεύεις χρόνο για εμένα... αχ τί καλά!^^ διασκεδάζεις και τους φίλους μου :)

   Σαλονικιά είσαι; Σ'αγαπώ <3

   Διαγραφή
  4. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο 26 Απριλίου 2013 - 7:26 μ.μ.

   ΓΙΑΤΙ ΞΟΔΕΥΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

   Διαγραφή
 18. ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΛΑΓΗΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Είναι λυπηρό που κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν σπίτια και περιουσίες λόγω των πολιτικών της «αρπαχτής». Σίγουρα δεν είναι θέμα για χαβαλέ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Παπακυριακού Γιάννης27 Απριλίου 2013 - 10:38 π.μ.

  Εγώ λέω να πουλήσω και το βρακί της γιαγιάς μου για να πάρω χρυσό. :))
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ!έχεις αντίθεση άποψη και μπράβο σου.αλλά από εκεί και έπειτα βγάζεις κάτι κοσμοθεωρίες που πρέπει όλοι να πανικοβληθούμε,να μην κάνουμε παιδιά,να μη γελάμε (όσο μας απέμεινε δηλαδή).....ΑΑ,και το βασικότερο...να πουλήσουμε τα πάρκα στη μισή τιμή από όσο μας στοίχισαν για να πάρουμε χρυσό!!Έχεις χαζέψει χριστιανέ μου?
  Α,και δεν μου λες?Εσύ πόσο % του εισοδήματος σου ξοδεύεις το μήνα για αγορά χρυσού?
  Κι όταν έδινες τις τρομερές συμβουλές σου για αγορά χρυσού είχε 1700$ η ουγγιά.
  Πριν λίγες μέρες έπεσε στα 1400.Αν είχα αγοράσει στα 1700 πόση ζημιά θα είχα?Μήπως ένα 20%??και επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με συνάλλαγμα μην πετάς ρουκέτες.
  Θα τον τινάξουν στο θεό,δεν διαφωνώ και κάποια ωραία μέρα θα δεις ένα ξεφούσκωμα όταν συγκεκριμένες εταιρείες θα αρχίσουν να πουλάνε μαζικά τα αποθέματα που έχουν μαζέψει και θα κλαις με μαύρο δάκρυ.Να αγοράσεις ένα ποσό για ασφάλεια το δέχομαι.ΝΑ δώσεις το 50% η παραπάνω για μια τέτοια αγορά σε καμμία περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Παπακυριακού Γιάννης27 Απριλίου 2013 - 10:40 π.μ.

  Και σε στιγμή που ιοθετείς το σενάριο παγκόσμιας καταστροφής τότε αντί για χρυσό θα έπρεπε να προτρέπεις για αγορά ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ σπόρων που μπορείς να καλλιεργήσεις για να ΦΑΣ!και σύστημα ανακύκλωσης νερού και υπόγεια καταφύγια κ.τ.λ.
  όχι αγορά χρυσού...εκτός αν εσύ μπορείς να τον φας. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Παπακυριακού Γιάννης27 Απριλίου 2013 - 10:42 π.μ.

  Όσο για τον HELIOS επειδή τον έχω γνωρίσει μόνο ο αντιωτοβολταικός δεν είναι :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΒΡΕ ΓΙΑΝΝΗ ΤΙ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ??? ΑΜΑ ΤΟΝ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΠΡΙΤΗ ΘΑ ΜΠΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αντιφωτοβολταικός speaking.

  Λοιπόν, χασούρια σας βρήκα την τελειότερη λύση για να απαλαγείτε μια και καλή
  από τα βάσανα των χρεών και από τα δικαστήρια των τραπεζών.

  Δίτε το παρακάτω βίντεο και απολαύστε την ριζοσπαστική αυτή άποψη.

  http://www.youtube.com/watch?v=3usnNpM-FPY


  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ok, εμείς είμαστε βλάκες επενδυντές - αγρότες - χαραμοφάηδες - χασούρια, όπως θέλεις πες μας, δεν έχει σημασία. Εσύ τί είσαι; Ποια είναι είναι η ιδιότητα σου; Έχεις λόγο να υπάρχεις εδώ μέσα; Φοβάσαι να αποκαλύψεις την ιδιότητα σου μήπως μαζί αποκαλυφθούν και οι πραγματικές σου αδυναμίες;

   Διαγραφή
 25. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ !
  ΕΥΓΕ !

  Γ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Βρες μας και την τελιοτερη λυση να απαλαγουμε απο εσενα ρε κοπριτη!!!! Χαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Εχω αγροτικο 100αρι ..συνδεθηκα 1.7.2012 μεχρι τωρα πληρωνα 30 τις εκατο εκτακτη εισφορα...τωρα ποσο θα πληρωνω????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πληρώνεις το ίδιο 30 δεν αλλάζει

   Διαγραφή
 28. Μα, το χαράτσι δεν θα είναι ξεχωριστά από κάθε άλλη εισφορά ή φόρο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ