Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Δικαιολογητικα για ateleasing για φ/β παρκα ΑΕ


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΑΕ
! Τα στοιχεία που δεν απαιτείται να προσκομίζονται πρωτότυπα, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα

ΟΝΟΜΑ_______________________________________________________________
ΣΥΣΤΑΣΗ______________________________________________________________

1
Άδεια Έναρξης Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οποιαδήποτε  τροποποίηση της υπάρχουσας μέχρι σήμερα


2
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Πρωτότυπα)


3
Τραπεζικές Ενημερότητες σε περίπτωση που υπάρχουν δάνεια και leasing εκτός ΑΤΕ ΒΑΝΚ, που να αναφέρεται η Τράπεζα και ο σκοπός του δανείου, το αρχικό ποσό και το έτος χορήγησης, το σημερινό υπόλοιπο και η λήξη του και τυχόν  διασφαλίσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δάνεια.


4
Οικονομικοτεχνική μελέτη και business plan (Πρωτότυπα)


5
Σύμβαση μεταξύ του επενδυτή και του εγκαταστάτη – κατασκευαστή


6
Πιστοποίηση ISO εγκαταστάτη


7
        Σύμβαση Συντήρησης του πάρκου ελάχιστης διάρκειας ίση με την διάρκεια της Χ/Μ.

8
Τραπεζικές Ενημερότητες σε περίπτωση που υπάρχουν δάνεια και leasing εκτός
ΑΤΕ ΒΑΝΚ, που να αναφέρεται η Τράπεζα και ο σκοπός του δανείου, το αρχικό
ποσό και το έτος χορήγησης, το σημερινό  υπόλοιπο και η λήξη του και
τυχόν  διασφαλίσεις και ληξιπρόθεσμες  οφειλές ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση
 που δεν υπάρχουν δάνεια.


9
Προσφορά προτιμολόγιο κινητού εξοπλισμού με πλήρη περιγραφή
αυτού (Πρωτότυπο)


10
Όροι Σύνδεσης με τη ΔΕΗ


11
Βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) ή,
       Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Για Φ/Β Σταθμούς από 500kw έως   1MWp)

12
Έγκριση επέμβασης Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία


13
Βεβαίωση κατάταξης γηπέδου σε γη υψηλής ή μη παραγωγικότητας, από τον
αρμόδιο φορέα


14
Υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ


15
Σύμβαση σύνδεσης μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού και αντίγραφο του
παραστατικού πληρωμής των όρων σύνδεσης


16
     Άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ .  Για επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας Φ/Β συστημάτων άνω του 1MWpΑ.        Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο / οικόπεδο επί του οποίου θα εγκατασταθεί η επένδυση είναι ιδιόκτητο, παρακαλούμε    όπως μας προσκομίσετε και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου ήτοι :.

Α1
Τίτλος κτήσης του αγροτεμαχίου ή οικοπέδου που θα εγκατασταθεί το Φ/Β πάρκο


Α2
Κτηματογραφικό απόσπασμα εάν η περιοχή έχει κτηματογραφηθεί, Τοπογραφικό διάγραμμα, πρόσφατα Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο : Βαρών, Ιδιοκτησίας, Μεταγραφής και μη Διεκδικήσεως, που αφορούν το αγροτεμάχιο / οικόπεδο επί του οποίου θα εγκατασταθεί το Φ/Β Πάρκο.!           Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου μπορούν να
προσκομιστούν και σε δεύτερη φάση.

Β.        Εάν η επιχείρηση δεν είναι νεοσύστατη, τότε θα πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι :

Β1
Ε3 ή Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών


Β2
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από την αρχή του έτους μέχρι και την τρέχουσα περίοδο και τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου(εάν υπάρχουν) ή Τριτοβάθμιο Ισοζύγιο από την αρχή του έτους μέχρι και την τρέχουσα περίοδο και το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου
Γ.         Για τους εταίρους / μετόχους :


Γ1
Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και φορολογικών δηλώσεων Ε1 των τριών τελευταίων οικονομικών ετών


Γ2
Δήλωση ακίνητη περιουσία Ε9 του 2005 και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού μέχρι σήμερα


Γ3
Ταυτότητα μετόχων / εταίρων
Δ.         Σε περίπτωση που οι εταίροι/ μέτοχοι ή η εταιρεία, συμμετέχει και σε άλλες επιχειρήσεις, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικών στοιχείων αυτών των επιχειρήσεων που αφορούν τα τρία τελευταία έτη, ήτοι Ισολογισμοί ή αντίγραφα Ε3 και τριτοβάθμιο Ισοζύγιο από την αρχή της διαχειριστικής περιόδους μέχρι την τρέχουσα περίοδο και αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου.


Εταιρείες ΑΕ

                        

E1
Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού

E2
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό και ΦΕΚ τυχόν τροποποιήσεων αυτού


E3
Αντίγραφο του Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το οποίο εκλέχθηκε το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο


E4
Αντίγραφο του Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης που να αναφέρεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων


E5
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συγκρότηση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και η εκπροσώπηση της εταιρείας, εάν δεν έχει δημοσιευτεί, αντίγραφο της ανακοίνωσης από την αρμόδια Νομαρχία προς το Εθνικό Τυπογραφείο


E6
Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο που να αφορά την σύσταση της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις έως σήμερα

E7
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και μη θέσης της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση των πιστωτών της


E8
 Ειδικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος να συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (υπόδειγμα πρακτικού παρακάτω)
πηγη ateleasing.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ