Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΣΠΕΦ : Δεν θα κινηθούμε νομικά στα φωτοβολταικα για το new deal!

Οταν οι ιδιοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κατα την ημέρα της ψήφισης τόνιζαν την αντισυνταγματικότητα του νομου και την πιθανότητα να εκπέσει στα δικαστήρια το κατάπτυστο νομοσχέδιο, για "καποιους" ολα βαίνουν καλώς και σύμφωνα με το νομο και την ηθική... Ισχύει αυτο αλήθεια?  ηλιος.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΦ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΗΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ Ο ΣΠΕΦ
Καλησπέρα σας,
Ο σύλλογος δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά. Ο δικηγόρος του συνδέσμου μελέτησε το νομοσχέδιο και βασιζόμενος στο πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής  μας διαβεβαίωσε ότι καμία νομική κίνηση δεν θα έχει αίσιο αποτέλεσμα.
Σας κοινοποιώ και σχετικό κείμενο  του πορίσματος.


Εποµένως, νοµοθετική ρύθµιση η οποία παρεµβαίνει σε συµβατική σχέση για λόγους προστασίας της εθνικής οικονοµίας, εισάγοντας ακόµη και βλαπτική µεταβολή της για το ένα µέρος, συνιστά, κατά την ανωτέρω κρίση του Αρείου Πάγου, εξαιρετικό δίκαιο, το οποίο, όµως, δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας – περιοριζόµενη στο όλως αναγκαίο µέτρο – ούτε τις αρχές της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου.
Με εκτίμηση,

Νότα Μαρκουλάκη
Γραμματέας Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας Με Φωτοβολταικά


ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ!!!

ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ


15. Επί του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΓ.1.

  Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επανακαθορίζονται οι τιµές αποζηµίωσης εν λειτουργία σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Ο επανακαθορισµός αφορά την τροποποίηση των τιµών αναφοράς του πίνακα της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α΄ 8), καθώς και των τιµών αναφοράς του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079), όπως αυτές οι τιµές έχουν αναπροσαρµοσθεί και εφαρµόζονται για την εκτέλεση των συµβάσεων πώλησης για τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία.


  Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, «Στόχος είναι η αντιµετώπιση του συσσωρευµένου χρέους του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999 καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του έως το 2020. Επισηµαίνεται ότι ο Ειδικός Λογαριασµός από τα τέλη του 2011 άρχισε να εµφανίζει συνεχώς διογκούµενο έλλειµµα, που οφειλόταν στο συνδυασµό της µεγάλης αύξησης των εξόδων του λογαριασµού (λόγω της µεγάλης αύξησης των µονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ως αποτέλεσµα των εγγυηµένων υψηλών αποδόσεων των συγκεκριµένων επενδύσεων) και της ταυτόχρονης µείωσης ή µη αντίστοιχης αύξησης των εσόδων του λογαριασµού (λόγω της µείωσης του εισπραττόµενου από τους καταναλωτές ΕΤΜΕΑΡ συνεπεία της µείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος λόγω της οικονοµικής κρίσης, της µείωσης των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της πτώσης της οριακής τιµής συστήµατος)».


Παρατηρείται συναφώς ότι, στο µέτρο που οι προτεινόµενες ρυθµίσεις επιφέρουν µείωση του τιµήµατος που έχει συµφωνηθεί στο πλαίσιο σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και του εκ του νόµου µοναδικού αντισυµβαλλοµένου τους (κατά περίπτωση, Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η.Α.Ε.), συνιστούν επέµβαση του νοµοθέτη σε υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί εάν συνάδει προς την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361), ως ειδικότερης εκδήλωσης της αρχής της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.). Η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, εκτός από την ελευθερία σύναψης ή µη σύναψης της σύµβασης και την ελευθερία επιλογής αντισυµβαλλοµένου, καθιερώνει το δικαίωµα των συµβαλλόµενων µερών να διαµορφώνουν ελευθέρως το περιεχόµενο της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζουν τον νόµο ή τα χρηστά ήθη και δεν ασκούν το δικαίωµά τους αυτό καθ’ υπέρβαση των ορίων του, όπως αυτά ιδίως διαγράφονται συµφώνως προς την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονοµικό του σκοπό (βλ. Μιχ.Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, § 13 αρ. 5 επ., 58 επ., και Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Αθήνα, 1999, αρ. 3 επ.). «Με την ελευθερία των συµβάσεων, δεν συµβιβάζεται, καταρχήν, µεταγενέστερη επέµβαση του νοµοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελευθερία των συµβάσεων προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων ή ασκείται κατά παραβίαση του Συντάγµατος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών, καθώς επίσης και κατά τις περιπτώσεις που ασκείται προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας (άρθρα 5 παρ.1, 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2 του Συντάγµατος)» (ΟλΑΠ 33/2002, ΝοΒ 2003, 853 επ., ΑΠ 1465/2001, ΕλλΔνη 2003, σελ. 986, ΑΠ 808/2010, ΧρΙΔ 2011,σελ. 385 επ., ).


 Εποµένως, νοµοθετική ρύθµιση η οποία παρεµβαίνει σε συµβατική σχέση για λόγους προστασίας της εθνικής οικονοµίας, εισάγοντας ακόµη και βλαπτική µεταβολή της για το ένα µέρος, συνιστά, κατά την ανωτέρω κρίση του Αρείου Πάγου, εξαιρετικό δίκαιο, το οποίο, όµως, δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας – περιοριζόµενη στο όλως αναγκαίο µέτρο – ούτε τις αρχές της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου (βλ. και ΣτΕ 3037/2008 Ολοµ., 3047/2006, 1909/2001 και ΑΠ 4/1998 Ολοµ.), και να λαµβάνει χώρα σε εύλογο χρόνο από τη σύναψη της σύµβασης.


 Περαιτέρω, ζήτηµα ανακύπτει και ως προς την εναρµόνιση των προτεινόµενων ρυθµίσεων προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και έχει, συµφώνως προς το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ, στο µέτρο που µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις θίγονται ενοχικά δικαιώµατα, δικαιώµατα «περιουσιακής φύσεως» και κεκτηµένα «οικονοµικά συµφέροντα» των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά πάγια δε νοµολογία, περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί µόνη η υπόσταση µιας ενοχικής σύµβασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες γι’ αυτή υπό του νόµου προϋποθέσεις (βλ. Ολ. Α.Π. 5/2011, Ολ.ΣτΕ 668/2012, σκ. 34 επ.). Επισηµαίνεται ότι η στέρηση των ενοχικών δικαιωµάτων χωρεί, κατά την ανωτέρω νοµολογία, µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και προϋποθέτει την

20 σχόλια:

 1. Χωρίς διάθεση φιλονικίας με κανένα συνάδελφο, έχω να παρατηρήσω ότι νομική άποψη νοείται μόνο αιτιολογημένα και ενυπόγραφα. Εμείς (και οι άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παραγωγών) έχουμε εκθέσει εμπεριστατωμένα και επώνυμα τη νομική μας θέση για τις πλημμέλειες του Ν. 4252. Η παραπομπή σε ανώνυμο δικηγόρο του συλλόγου και η άνευ οποιασδήποτε αιτιολογίας αφοριστική κρίση ότι "δεν θα έχει αίσιο αποτέλεσμα" η νομική αμφισβήτηση δεν με καλύπτει. Εφόσον ο/η συνάδελφος του Συλλόγου όντως εξέφερε την νομική αυτή κρίση, θα παρακαλούσα, για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου που συμβουλεύει και εκπροσωπεί, να την αιτιολογήσει ειδικά, άλλως είναι κενή νοήματος και περιεχομένου, καθίσταται δε πιθανώς επικίνδυνη και σίγουρα ύποπτη.

  Βασίλης Τριαντάφυλλος
  Δικηγόρος
  "ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημερα! Καλο Πασχα σε ολους! Επειδει εμεις στον Σπηεφ Χανιων και κατ'επεκταση στην Ποσπηεφ θα προσφυγουμε νομικα,γιατι δεν μας μενει τιποτα αλλο για να μην παμε φυλακη,αν δικαιοθουμε,τι πρεπει να κανουμε στον Σπεφ μετα;; Να τους σφαξουμε;;; Παντα υπηρχαν δοσιλογοι στο Ελληνικο Κρατος απο την ιδρυση του,αλλα τετοιο πραγμα με τον Σπεφ πρωτη φορα το βλεπω...που θα παει,θα ερθει ωρα που θα πληρωσουν εκει στον Σπεφ αυτα που κανουν,εις βαρος των υπολοιπων συναδελφων..οσο για την Κυβερνηση,να υπολογιζουν καμια 150000 χιλιαδες λιγοτερους ψηφους μονο απο τα φωτοβολταικα συν τους ψηφους απο τον προεκλογικο αγωνα που κανουμε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλα !!!! εσυ εχς ξυφυγ, τειλειους !!!!!

   Διαγραφή
  2. Προφανως , εισαι απ΄αυτους που βλεπουν ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , στο 90% του εκλογικου σωματος ~!!!!!!! θα τα πουμε μετα τις εκλογες !!!!!! μονο μη ξυπνησεις αποτομα και παθεις τιποτε προσεχε !!!! αιντε, παρτακιδες, μας καταστρεψατε και εχετε και το θρασος να απειλειτε κιολας !!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  3. http://www.capital.gr/fundamentals/balance.asp?stck=%CF%D0%C1%D0&bls=Z&blsYear=112&p=
   Οικονομικές καταστάσεις οπαπ

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.730.822

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 261.630
   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 303.873
   Σύνολο καθαρής θέσης 1.165.319

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.730.822

   Κύκλος Εργασιών 3.971.628
   Μικτά κέρδη / ζημιές 773.014
   Κέρδη προ φόρων 638.232

   Η πώληση στην emma delta (μελισσανίδη) έγινε περίπου στη λογιστική αξία (600 εκ το 33%). Με αυτά τα 600 εκατ. € ο κ. Μελισσανίδης θα εισπράτει 638.232 * 33% = 210 εκατ € τον χρόνο ξεκούραστα και μονοπωλιακά αν δεν καταφέρει να βελτιώσει τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας (που προφανώς θα τα βελτιώσει). Για βγάλε μου λίγο Αία επειδή εγώ δυσκολεύομαι το irr για αυτήν την επένδυση. Εγώ πάντως δέχομαι να βρεθούμε 6000 επενδυτές του 2012 με φωτοβολταικά πάρκα 100άρια, να θεωρήσει η ασημάκης ότι το κόστος κατασκευής για αυτά είναι 100.000€ να του χαρήσουμε τα υπόλοιπα και να μας δώσει το 33% και το managment του οπαπ και να του χαρήσουμε τα πάρκα.
   Διαγραφή
 3. Τί προτείνετε να γίνει με το πιστωτικό τιμολόγιο. Θα εκδώσετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάσχα έρχεται όλοι μας θα βρεθούμε με τους συγγενείς και τους φιλους μας. Δεν είμαστε τιποτα τυχαίοι, πετυχημενοι αστοί είμαστε οι περισσότεροι που μετραει ο λόγος τους στη κοινωνία οπότε και δεν ξεχναμε να αναφέρουμε στο περίγυρό μας την αποψή μας για τη σημερινή κυβερνηση και το εργο της. Μη φοβαστε οτι ήταν να μας κανουν μας το εκαναν και πολύ δυσκολα μπορει να υπάρξει χειρότερη αντιμετώπιση από οποιαδήποτε νέα κυβερνηση ακομη και αν αυτή είναι κυβέρνηση συριζα. Και για ολους εσας που θα βρεθείτε στην επαρχία οι τολμηροί κυβερνητικοί βουλευτες που θα επισκεφτούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους δεν πρεπει να κανουν ένα ευχάριστο πάσχα θα πρέπει να κάνουν ένα πάσχα αναλογο με το δικό μας. Σίγουρα αστείες δικαιολογίες θα ψελλίσουν πολλες καθότι απεδείχθησαν ανθρωπάκια φοβισμένα αλλά στη ζωή όλοι κρινόμαστε από τις πραξεις μας και όχι από τα λογια μας οπότε θα πρέπει να τους γινει σαφες ότι για αυτές τους τις πραξεις θα κριθούν από εμας στις επόμενες εκλογες.
  Καλό πάσχα και καλή ανασταση σε όλους σας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και εγω δεν θελω να απογοητεύσω αλλα αυτο που λεει το αρθρο ισχυει και εφαρμοστικε ακριβως το ιδιο με αποφαση του ΣΤΕ και στους ομολογιουχους τους οποιους οχι μονο τους κοροιδεψε το κρατος σαν και εμας αλλα τους εκλεψε 100% δικα τους λεφτα.
  Εμας μας κοβουν απο τα κερδη. Οχι απο αυτα που ηδη εχουμε και λετε να δικαιωθουμε ????? Σε καμια περιπτωση. Παντα πρωτα το κρατος, μετα ο πολιτης.
  Με λιγα λογια: "Αλλη μια πατατα του Ελληνικου κρατους" και ας ελπιζουμε να μην μας ξαναπειραξουν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δυστυχως συμφωνω και εγω με τον κυριο απο πανω. Εδω κουρεψανε ομολογα και ουσιαστικα χαθηκαν λεφτα και βγηκαν συνταγματικα τα μετρα. Εδω μας κουρευουν απο τα κερδη που εχει ο καθενας μας και μας λενε πως θα περνετε αλλα λιγοτερα. Πιθανων να υπαρχουν και μεμονομενες περιπτωσεις που λογο πολυ υψηλων δανειων-εξοδων να εχουν καταστει οριακα βιωσιμες.Αυτες θα πρεπει να επαναδιαπραγματευτουν τα δανεια τους.Φοβαμαι πως απλα θα στηθει ενα πανυγυρι δικιγορικο και το τελικο αποτελεσμα μετα απο καποια χρονια θα ειναι το ιδιο με αυτο που εχουν βγαλει ολες τις αποφασεις μεχρι στιγμης πλην μιας. Ποια ειναι αυτη η μια ? Μα φυσικα αυτη με τα ειδικα μισθολογια των ενστολων που περιλαμβανε και τους δικους τους μισθους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν μπορουμε να μεινουμε με σταυρωμενα τα χερια κυριοι! Ειναι θεμα ηθικης ταξης να γινουν αγωγες! Το κοστος ειναι μικρο.οσον αφορα εμενα πιστωτικο κοβω αλλα μαζι με εξωδικο...συνταχθειτε με τους υγιεις συλλογους που κανουν αγωνες.πρεπει όπωσδηποτε να κοπει εξωδικο με το πιστωτικο.το κοστος ειναι μικρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνάδελφοι , αυτό που βλέπω εφικτό να γίνεται από όλους μας, είναι (για την τιμή των όπλων), μια αγωγή για την μονομερή και χωρίς την συγκατάθεση μας, αλλαγή όρων ενοχικής σύμβασης μεταξύ δυο εταιριών. Και όποτε δικαστεί. Αν δικαιωθούμε εντάξει εάν όχι την προχωράμε σε ανώτερο επίπεδο και την ΕΕ. Το μόνο καλό είναι ότι οι αποφάσεις στην ΕΕ εκδίδονται σε 1,5 με 2 μήνες. Μέχρι τότε προτείνω να επιδιώκουμε όλοι μας να περνάμε όσο πιο καλά μπορούμε με τα ολίγα που θα παίρνουμε και να τα παίρνουμε στην ώρα τους. Εύχομαι καλή ανάσταση σε όλους μας και ψυχραιμία…!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κ. Κύρου εγώ βλέπω και τα παρακάτω:
  Άρθρο 17 Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση
  1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
  ** 2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης.

  Η αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ένταξη της στην εθνική έννομη τάξη1
  Σήμερα σειρά αποφάσεων76 κατοχυρώνουν νομολογιακά την ευθύνη του Δημοσίου σε ζητήματα που αφορούν την νομοθετική του δραστηριότητα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή αντίκειται στο Σύνταγμα. Η ελληνική νομολογία πλέον (π.χ. αντί πολλών ΣτΕ 1141/1999) έχει αναγνωρίσει ότι γεννάται αστική ευθύνη του Δημοσίου και όταν η νομοθετική πράξη που προκαλεί την ζημία αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο.


  Αριθμός 5/2013
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Η εν λόγω αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριμένη κρατική παρέμβαση δεν είναι, α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, με την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ανώδυνο ή ηπιότερο μέσο και γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (Β Ολ.ΑΠ 271­2008).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Να προσθέσω και το παρακάτω
  ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  (2012/C 326/02)
  Άρθρο 16
  Επιχειρηματική ελευθερία
  Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.
  Άρθρο 17
  Δικαίωμα ιδιοκτησίας
  1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Greece is going through a fundamental reformation ,however the politicians in charge are in a state of panic and frankly incapable to separate the "fair from unfair" policy.
  As a result there are acceptable collateral damages to their eyes ,and that is ok for them .
  The question within is ,will the Greek legal system reverse such decisions ?
  Frankly , I do not have faith on the National Legal system and all though I have started legal procedures ,I am concentrating my research on the European court as this will give justice to my claims against this Atrocity called "NEW DEAL" .
  I will keep you all informed for any new developments.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. http://www.energypress.gr/news/fwtoboltaika/Sklhrh-apanthsh-SPHEF-Krhths-ston-SPEF-gia-ta-mh-diasyndedemena

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Tι γίνεται ρε παιδιά στον ΣΠΕΦ;;;
  Η μια αποχώρηση μετά την άλλη. Πόσοι θα μείνουν τελικά ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τα ομόλογα κουρεύτηκαν σε καιρό εκτάκτων συνθηκών για την προστασία της εθνικής οικονομίας και κουρεύτηκαν αναλογικά. Τα φωτοβολταϊκά κουρεύτηκαν σε καιρό πλεονάσματος και δεν κουρεύτηκαν αναλογικά. Επίσης το πόρισμα της επιστημονικής ομάδας της βουλής αναφέρει πως πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν τη (αναλογική) μονομερή καταστρατήγηση των συμβάσεων.
  Με τη μελέτη που βόλευε τους λουμακιαρέους συντάχθηκε το νομοσχέδιο. μπήκαν σφήνα και οι αγρότες που ξέρουν να φωνάζουν και έδεσε το γλυκό. Αυτή όμως δεν είναι αντιμετώπιση αναλογική κύριοι.
  Εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν λογαριασμό ο οποίος είναι ελλειμματικός. και η αντιμετώπιση ήταν να κουρευτούν μη αναλογικά ''ξαναλέω'' τα έξοδα του. Τα έσοδα τα κοίταξε κανείς? τις στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν το σύστημα και δουλεύουν υπέρ των θερμοηλεκτρικών μονάδων τις έβαλε κανείς στο παιχνίδι? Τις ευθύνες για τις ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν θα τις επωμιστεί κανείς?
  Έχουμε δίκαιο και θα το διεκδικήσουμε. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και όχι λογική του γλυψήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. καλησπέρα και Χρονια Πολλα σε ολους! είμαι ενας επενδυτης της Κρητης που αυτή τη στιγμη βρισκομαι πραγματικα σε απογνωση,λογω της μειωσης 43% που εγινε σε παρκο 80kw που εχω! οι μειωσεις τιμων με τον τροπο που εγιναν,χωρις να λαβουν τα πραγματικα κοστη του κάθε εργου,οδηγει αρκετους επενδυτες στη χρεοκοπια..πιστευω να το καταλαβενετε αυτό...μπορουσε να γινει κατι πιο ηπιο πιο δικαιο,με πολύ μικρο κοστος στο συνολο του λογαριασμου ΑΠΕ..το θεμα είναι και θετω ένα ερωτημα σε αυτους που εφτιαξαν αυτό το νομοσχεδιο για τα φωτοβολταικα,οτι πιστευουν με το να οδηγουν στην χρεοκοπια καποιους αρκετους εως πολλους επενδυτες,με το να κανουν αλλους να είναι οριακα βιωσιμοι,τι κερδιζουν? να πω εγω τι μπορει να χασουν..ΨΗΦΟΥΣ...πως μπορω να τιμωρησω το κομμα (ΝΔ) αυτό που με οδηγει με τροπο υπουλο στην χρεοκοπια? με το να μην το ψηφισω στις εκλογες και να προσπαθω με κάθε μεσο να κανω αυτό το κομμα να χασει ψηφους...αυτό πιστευω κανουν και αλλοι συνάδελφοι που αδικουνται..αρα επειδή βλεπω ότι είναι οριακη η διαφορα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ μεγαλωνει η πιθανοτητα να βγει πρωτο κομμα ο ΣΥΡΙΖΑ! είμαι σχεδόν σιγουρος ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπαρξει καποια βελτιωση του παροντος νομοσχεδιου για να αρθουν οι αδικιες που εχει...αρα θα χασουν συντομα τα οποια οφελοι εχουν αυτοι που τα εχουν με αυτό το νομοσχεδιο..ελπιζω να καταλαβενετε τι εννοω...κυριοι της κυβερνησης μην μηδενίζετε την δυναμη που εχουν 40000 στεγες και 15000 χιλιαδες εταιριες φωτοβολταικων..στις εκλογες θα καταλάβετε τι εννοω...στo παρκο μου κοστους 400000 ευρω 3ο τριμηνο 2011,πηρα πραγματικα λεφτα αναπτυξιακου 105000 ευρω...κοστος φακελου 12000 ευρω και κοστος τοκων μεχρι να παρω τον αναπτυξιακο 37000 ευρω...αρα πηρα 56000 ευρω αναπτυξιακο σε κοστος εργου 400000 ευρω...οσον αφορα την τιμη με παει στα 0,295 από 0,415 χωρις αναπτυξιακο..διαφορα 0,12 λεπτα..αν βαλουμε παραγωγη 160000kwh το χρονο ,χανω τον χρονο 19200 ευρω....αρα το κρατος με τιμωρει με κοστος για τα υπολοιπα 17 χρονια με 19200*17=326400 ευρω..αρα με τιμωρει επειδή εκανα το λαθος να μπω στον αναπτυξιακο τα επομενα 17 χρονια με 326400-56000=270400 ευρω!!!!! βλέπετε κατι λογικο σε αυτό??? εγω βλεπω μονο σκοπιμοτητα..και είναι μια από τις πολλες ρυθμισεις αυτου του νομοσχεδιου που δειχνει σκοπιμοτητα..τα στοιχεια που εγραψα είναι πραγματικα και είναι τα στοιχεια που θα παρατεθουν στα δικαστηρια όταν θα ερθει η ωρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ολοι εμεις ( και δεν είμαστε λίγοι αλλά μοναδικοί όπως απεδείχθει ) που μεσα στη κριση επενδύσαμε σε αυτή τη χώρα νιώθουμε προδομένοι. Θα μπορούσαμε να είχαμε βγαλει τα λεφτά μας εξω όπως ακριβως εκαναν οι διαπλεκόμενοι χορηγοί και τα μελη αυτης της κυβέρνησης τα ονοματά μας θα κοσμουσαν τις διαφορες λίστες λαγκαρντ και θα είχαμε αποκτήσει κοντα σε αυτούς κι εμεις την ασυλία που απολαμβάνουν. Η αποδόμηση λοιπόν αυτής της κυβέρνησης είναι μονόδρομος για εμας οχι τόσο γιατι επληξε τα συμφεροντά μας οσο γιατι δεν σεβεται την υπογραφή της υπογραφή που εβαλε επαναλαμβάνω στη περίοδο κορύφωσης της κρίσης και που παίρνει πίσω τώρα που τα πραγματα δείχνουν μάλλον να σταθεροποιούνται. Προσωπικά υπήρξα από το 1981 αδιάλειπτα ψηφοφόρος της ΝΔ ποτέ μου δεν ζητησα μια χάρη – ρουσφέτι (διορισμο μεταθεση δώρο θαλασσοδανειο αποφυλάκιση κλπ) είχα βέβαια τη δίκαιη κατά τη γνώμη μου απαίτηση να μη μου βγάλει πισώπλατα το μάτι. Δεν μετανιώνω που στήριξα μια παράταξη που ιδεολογικά πίστευα οτι εκφράζει τη μεγάλη μαζα των νοικοκυραίων λυπάμαι μονο που αποδείχτηκα λάθος και κατέληξα για πρωτη φορά στη ζωή μου στα πενηνταπέντε μου χρόνια να πάω κάποιον στα δικαστήρια και μαλιστα να πάω την ιδια μου τη πατρίδα. Τον συριζα δεν μπορώ να τον ψηφισω για καθαρά ιδεολογικους όπως προανέφερα λόγους και στις εκλογες αυτές αποφασίσαμε μαζί με την οικογένειά μου να στηριξουμε το ποτάμι σιγουρα όμως υπάρχουν και αλλα αξιόλογα κομματα που θα μπορούσε να ψηφίσει κάποιος. Εννοείται βέβαια ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναψηφίσω στη ζωή μου κόμμα που να εχει στις τάξεις του εστω και ένα μελος (ή συγγενή μέλους) αυτης της κυβέρνησης όπως επίσης ότι θα κάνω ότι είναι δυνατον ωστε να μη ξαναδουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι την εξουσία. Δεν ξερω αν μια οποιαδήποτε νεα κυβέρνηση θα είναι καλύτερη είμαι σιγουρος όμως ότι πολύ δυσκολα θα είναι πολύ χειρότερη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δύο γενικές παρατηρήσεις:

  1. Αναφορικά με το επιχείρημα για τα ομόλογα, πρόκειται περί ριζικά διαφορετικών περιπτώσεων, ως προς τη φύση της απαίτησης, το πρόσωπο του υποχρέου, την προέλευση των χρημάτων που προορίζονται για κάλυψη της οφειλής, το αντάλλαγμα/αντιστάθμισμα, τις αιτίες που επιβάλλουν/επιτρέπουν την όποια αναπροσαρμογή των όρων, την οικονομοτεχνική λογική και μεθοδολογία που εφαρμόζεται αλλά και το νομικό έρεισμα που χρησιμοποιείται. Γενικώς, οποιοσδήποτε παραλληλισμός με την περίπτωση των ομολόγων θεωρώ ότι πιο πολύ υπέρ μας μπορεί να αποβεί παρά σε βάρος μας (αφού θα καταδείξει την διαφορετικότητα της δικής μας περίπτωσης και θα ισχυροποιήσει την επιχειρηματολογία μας για τις αυταπόδεικτες πλημμέλειες).

  2. Αναφορικά με την "ευρωπαική" λύση, γενικά και αφηγηματικά σημειώνω ότι τόσο η κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και αυτή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ανοικτές. Τα τεχνικά του πράγματος (εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων για την πρώτη περίπτωση, ενδεχόμενη προδικαστική παραμπομπή για την δεύτερη) πιθανώς εκφεύγουν του αντικειμένου της παρούσας ανάρτησης. Σε επίπεδο ουσίας, όμως, άντλησης δηλαδή νομικών επιχειρημάτων από υπερεθνικές διατάξεις, επισημαίνω ότι αυτές είναι επικλητές ενώπιον -και εφαρμοστέες υπό- του εθνικού δικαστή (οπότε έχει αξία - αλλά απαιτείται κιόλας- η προσφυγή στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα), ερμηνεύονται όμως γνήσια και αυθεντικά από τα υπερεθνικά δικαστήρια. Αυτό, θεωρώ, δημιουργεί και ένα "δίχτυ ασφαλείας" στην χάραξη της νομικής στρατηγικής μας αφού, εισάγοντας τη σχετική επιχειρηματολογία ήδη από τον πρώτο βαθμό, πρώτον εξαναγκάζουμε τον εθνικό δικαστή να τοποθετηθεί (ελπίζοντας ότι έχει τη νομική κατάρτιση αλλά και το θάρρος να ανταποκριθεί) και, δεύτερον, θέτουμε στέρεη βάση για τη νομική αξιολόγηση των επιχειρημάτων μας από τον ύστατο Δικαστή, ο οποίος θα κρίνει τόσο τη δική μας επιχειρηματολογία όσο και την αντιμετώπιση που είχε αυτή στα προηγηθέντα εθνικά δικαστήρια.

  Βασίλης Τριαντάφυλλος
  Δικηγόρος
  "ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ