Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Taxheaven.gr: Mην φτιάξετε ισολογισμό και ΜΗΝ υποβάλετε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΦΠΑ ακόμα...

Περιμένοντας...
Προσοχή στους συναδέλφους που ασχολούνται με εταιρίες Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά πάρκα, κ.λπ.)
[07.04.2014]

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που παρακολουθούν παραγωγούς ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) να μην βιαστούν να κλείσουν την χρήση 2013, να μην καταρτίσουν ισολογισμό αλλά και να μην προβούν στην συμπλήρωση και αποστολή της φορολογικής δήλωσης πριν οριστικοποιήσουν τις εκπτώσεις που αποφασίστηκαν μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου προς τον ΛΑΓΗΕ.

Συγκεκριμένα 

Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην βουλή αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β' 1079/2009), προβαίνουν στην έκδοση και παράδοση πιστωτικού τιμολογίου με βάση το Ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

2. Οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), με το οποίο παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόμενης κατά το 2013 ενέργειας:

α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009,
β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως και 100 kW (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες), στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Τα ακριβή οικονομικά και φορολογικά στοιχεία του πιστωτικού τιμολογίου θα παρέχονται στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Ειδικού Ενημερωτικού Σημειώματος.

Όσον αφορά στα λοιπά θέματα φορολογικής απεικόνισης πιστωτικών τιμολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, ν. 4093/2012) με επιφύλαξη των ακόλουθων περιπτώσεων 4, 5 και 6.

3. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκδίδουν σύμφωνα με την περίπτωση 1 πιστωτικό τιμολόγιο η έκτακτη εισφορά της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012 και της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου Άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107) επαναϋπολογίζεται για το 2013 επί των μειωμένων, μετά την έκπτωση, εσόδων από την πώληση ενέργειας το αναφερόμενο έτος.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου α'της παραγράφου 5 του Άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Ειδικά και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του Άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν. 4093/2012, τα πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013 επιτρέπεται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και με ημερομηνία έκδοσης εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου (σημ 2014)  και (β) να χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

6. Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για περίοδο που καλύπτει ολικά ή μερικά την ως άνω περίοδο 1.1.2013  31.12.2013 πριν την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου της περίπτωσης 1, δικαιούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για την εν λόγω περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της έκπτωσης του πιστωτικού τιμολογίου που αναλογεί στην εν λόγω περίοδο. Η προθεσμία για την υποβολή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος λήγει κατά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Στην περίπτωση λήξης της ως άνω προθεσμίας τα πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης 1 θα χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που αφορούν την επόμενη διαχειριστική περίοδο.


Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, το πιστωτικό τιμολόγιο θα εκδοθεί μέσα στο 2014 μετά από ενημέρωση (η οποία ελπίζουμε να γίνει σύντομα) του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, προς τους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ για το ακριβές ποσό.

Η έκπτωση αυτή θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, ενώ η εισφορά αλληλεγγύης του νόμου 4093/2012 (επίσης για την χρήση του 2013) θα επαναπροσδιορισθεί (θα μειωθεί όπως είναι κατανοητό).

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι επηρεάζονται σημαντικά για την χρήση 2013 τα ακόλουθα:

-Πωλήσεις  (οι οποίες θα μειωθούν βάση του πιστωτικού)
-Έξοδα (μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης)
-Έξοδα που εκπίπτουν από την φορολογία (1/5 της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2013)

Μετά την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου θα ακολουθήσουν οι εγγραφές (για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία) και στο 2013 αλλά και στο 2014.
 Παράδειγμα:

Έστω ότι ο ΛΑΓΗΕ υπολογίσει για μία επιχείρηση ΑΠΕ έκπτωση 100.000 ευρώ για το 2013, και η εισφορά αλληλεγγύης της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι 30%.

Οι εγγραφές μετά την έκπτωση του πιστωτικού τιμολογίου θα είναι οι ακόλουθες: 
Εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης 31.12.2013
Χρέωση  Πίστωση
70.98    Εκπτώσεις πωλήσεων 100,000.00
63.98  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης -30,000.00
56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό 70,000.00
Εγγραφή στο έτος 2014 με την έκδοση του πιστωτικού το 2014
Χρέωση  Πίστωση
56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό 70,000.00
30 Πελάτης (ΛΑΓΗΕ) 83,000.00
54.00.70   ΦΠΑ πωλήσεων 13.000
Σημείωση :  Το ΦΠΑ θα του πιστωτικού τιμολογίου θα μειώσει το ΦΠΑ των πωλήσεων της περιόδου που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

πηγη taxheaven.gr

7 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,
  Μπορεί κάποιος να μου δώσει συγκεκριμένη απάντηση για τον συντελεστη απόσβεσης
  των panel, inverter και βάσεων?
  Είναι στο 4% ή στο 10% (ώς μηχανήματα, εξοπλισμός)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΗΛΙΕ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΑ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ 7 ΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ.
  ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ. ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΤΕ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θωμα με εχασες! ποια 7 σημεια, ποιον κο Τριανταφυλου; πως να τα επαναφερω; Μπορείς να γινει πιο συγκεκριμένος ;

   Διαγραφή
 3. Ο νομος αναφερει πως ως επιδοτηση θεωρειται και το αφολογητο αποθεματικο ανω του 20% του κοστους..Μπορει κανεις να μου εξηγησει;; Γτ νομιζω πως ειναι καποια παγιδα αυτο..Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλως τα δεχτηκατε! βγηκαν τα "πιστωτικά" στο σαιτ του ΛΑΓΗΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΗΛΙΕ...ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ.
  ΤΑ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 80-85 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΩΣ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ
  ΑΠΛΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΗΘΕΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ