Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Νομικό Γραφείο Παντ.-Σπυροπ- Τριανταφυλ :Προτεινόμενο Πλάνο Νομικών Ενεργειών

 Ενημερωση γα τις προτεινόμενες νομικές ενεργειες και την αιτιολογία τους που σταλθηκε σε επενδυτή απο το Νομικό γραφείο.  ηλιος 
 

ΠΛΑΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Το Γραφείο μας εκπόνησε την παρακάτω νομική ανάλυση ‐ στρατηγική για την αντιμετώπιση των δυσμενών ρυθμίσεων του Ν. 4252/2014 σε βάρος των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς. Πρόκειται για ολιστική προσέγγιση
του προβλήματος και αποσκοπεί στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τον καλύτερο συντονισμό των νομικών ενεργειών.


Α. Διατήρηση Υφισταμένων Όρων Σύμβασης

I. Αποστολή Εξωδίκου με δήλωση άρνησης της νομιμότητας των ρυθμίσεων,
επιφύλαξη παντός δικαιώματος και κλήση σε καταβολή της παρακρατηθεισομένης
διαφοράς από τα νέα τιμολόγια εντός τριών (3) ημερών (ώστε να θεωρείται
οχληθείς ο καταβάλλων φορέας και να απαιτηθούν τόκοι). Για τους υπόχρεους σε
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου θα δηλώνεται σαφώς ότι η τυχόν έκδοση αποτελεί
προϊόν απειλής και, ως τέτοιο, δεν αποτελεί νόμιμη δήλωση δικαιοπρακτικής
βουλήσεως και δεν αντλούνται δυσμενείς έννομες συνέπειες σε βάρος του εκδότη
από αυτ’ο.

II. Κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων με αίτημα χορήγησης Προσωρινής
Διαταγής κατά του αντισυμβαλλόμενου του Παραγωγού. Αίτημα της Αίτησης
Ασφαλιστικών Μέτρων θα είναι η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δια της
προσωρινής καταβολής των συμβατικών τιμολογίων έως την κρίση του δικαστηρίου
της ουσίας αναφορικά με το κύρος και την νομιμότητα των νέων τιμολογίων.
Αίτημα της Προσωρινής Διαταγής θα είναι η μη μεταβολή της νομικής κατάστασης
που προβλέπει η υφιστάμενη Σύμβαση του Παραγωγού ώς την εκδίκαση της
Αίτησης. Ειδικά για τους υπόχρεους εκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, αίτημα της
Προσωρινής Διαταγής θα είναι και η αναστολή των δυσμενών συνεπειών από τη μη
έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, θα σωρευτεί και επικουρικό αίτημα συντηρητικής
κατάσχεσης προς διασφάλιση των απαιτήσεων.

III. Κατάθεση τακτικής Αγωγής με αίτημα την δικαστική αναγνώριση της έννομης
σχέσης μεταξύ Παραγωγού και αντισυμβαλλομένου του ως προς το γεγονός ότι η
υφιστάμενη σύμβαση δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του Ν. 4252/2014 λόγω
της δεδηλωμένης αντίθεσης των διατάξεων στους υπερέχοντες κανόνες του
Συντάγματος, της Ε.Σ.Δ.Α. και του πρωτογενούς και παραγώγου δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και την υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου του
παραγωγού να συνεχίσει να αποδέχεται τους όρους της συμβάσεως, ως ίσχυαν προ
της παράνομης ρύθμισης. Ως πρόκριμα για τη δικαστική διάγνωση της ορθότητας
του αγωγικού αιτήματος ο πολιτικός δικαστής θα υποχρεωθεί να αποφανθεί επί
του κύρους των διατάξεων του Ν. 4252/2014.

Β. Διαχείριση Τραπεζικού Δανεισμού
I. Εξωδικαστικός χειρισμός δανείου: Για τους παραγωγούς που έχουν δανειοδοτηθεί
για την υλοποίηση της επένδυσης θα δρομολογηθούν μαζικές παρεμβάσεις προς
τις Τράπεζες με κατάθεση αιτημάτων ρύθμισης ‐ επαναδιαπραγμάτευσης των όρων
της δανειακής σύμβασης, μαζικών διαπραγματεύσεων με ανώτατα στελέχη για
άσκηση πίεσης προς συνολική ευνοϊκότερη ρύθμιση και, αν χρειαστεί, μαζική
αποστολή εξωδίκων.

II. Δικαστικός χειρισμός δανείου: Κατάθεση Αγωγής και Αίτησης Ασφαλιστικών
Μέτρων για μεταρρύθμιση της σύμβασης ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα
δεδομένα.

Γ. Αποζημιωτικές Ενέργειες
I. Κατάθεση καταψηφιστικής Αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα να
επιδικαστούν στον Παραγωγό τα ποσά που απώλεσε και θα απωλέσει με βάση τις
διατάξεις του Ν. 4252/2014 (διαφορά τιμής, υποχρεωτική έκπτωση) εντόκως από
την όχληση. Για τους υπόχρεους σε καταβολή Έκτακτης Εισφοράς σωρεύεται και
αίτημα επιστροφής αυτής, στην διαφαινόμενη περίπτωση ακύρωσης της επιβολής
της από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πλαίσιο συζήτησης σχετικής Αίτησης με
τη διαδικασία της Πιλοτικής Δίκης. Νομική βάση της αγωγής θα αποτελεί η αστική
ευθύνη του Δημοσίου για την παράνομη κατά το εθνικό δίκαιο και την Ε.Σ.Δ.Α.
νομοθετική παρέμβαση στην περιουσία και, πάντως, χωρίς πρόβλεψη
οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Το αιτούμενο ποσό θα αφορά κυρίως το σύνολο
των απωλεσθέντων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και, επικουρικά, το πράγματι
ήδη απωλεσθέν έως τη συζήτηση αυτής.
II. Κατάθεση καταψηφιστικής Αγωγής κατά του Λ.ΑΓ.Η.Ε. με αίτημα την καταβολή
του ποσού του πιστωτικού τιμολογίου (εφόσον υποχρεωθεί ο παραγωγός να το
εκδώσει) επί τη βάσει της ακυρωσίας που επέρχεται εξαιτίας του ελαττώματος στη
βούληση του μονομερώς δικαιοπρακτούντος παραγωγού λόγω απειλής.
 
Δ. Λοιπά μέτρα
I. Δικαστικός έλεγχος προς το σκοπό της ακύρωσης παράνομων κανονιστικών
διοικητικών πράξεων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων με Αίτηση Ακυρώσεως.
Πρόκληση ή παρέμβαση σε πιλοτική δίκη για τη νομική αξιολόγηση των ρυθμίσεων
από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη συμβατότητά τους με το Σύνταγμα,
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το πρωτογενές και
παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II. Κλιμάκωση των ενεργειών με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου
κατόπιν εξαντλήσεως των εσωτερικών ενδίκων μέσων αναφορικά
με τη νομιμότητα της ρύθμισης απέναντι στο δίκαιο της Σύμβασης ή υποβολή
προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
διασάφηση ζητημάτων συμμόρφωσης του πλέγματος ρυθμίσεων με το ενωσιακό
δίκαιο.

III. Παρέμβαση στην Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (
DG‐COMP) για τη διερεύνηση της
συμβατότητας των μέτρων του Ν. 4252/2014 με τους εθνικούς και ενωσιακούς
κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.
IV. Λοιπά νομικά μέτρα που προσιδιάζουν σε συγκεκριμένους προσφεύγοντες
(συλλογικά όργανα εκπροσώπησης, επιδοτηθέντες παραγωγοί, παραγωγοί ΜΔΣ)
και στρέφονται κατά επιμέρους εκφάνσεων και συνεπειών του Νόμου 4252/2014
(ποινικές και αστικές ευθύνες υπαιτίων προσώπων, κλπ).

Ε. Κατακλείδα

Η ανωτέρω αναλυτική νομική προσέγγιση παρέχεται από το Δικηγορικό Γραφείο
«ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στο πλαίσιο της
δεδηλωμένης διάθεσης για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, για διάχυση της
γνώσης, για προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, για καλύτερο συντονισμό των
κινήσεων και, εντέλει, για την προαγωγή των συμφερόντων των θιγομένων Παραγωγών.
Ευελπιστούμε, ότι η παρούσα προσέγγιση (καθώς και οι αντίστοιχες που θα υιοθετηθούν
από Συναδέλφους) θα αποτελέσει έναυσμα μαχητικής, συλλογικής και συντονισμένης
διεκδίκησης των δικαιωμάτων που βάναυσα και άδικα προσβλήθηκαν.

Ευχόμαστε καλό αγώνα στους Παραγωγούς, τους Συναδέλφους που θα μαζί θα σηκώσουμε το βάρος ανάδειξης της νομικής επιχειρηματολογίας προς κάθε πρόσφορη κατεύθυνση καθώς και
όλους αυτούς, με τους οποίους θα συμπορευτούμε έως την τελική επαναφορά στη
νομιμότητα και τη δικαιοσύνη.

Αθήνα, 11.4.2014

Για το Γραφείο,
Σπυρίδων Σπυρόπουλος
Δικηγόρος
Μομφεράτου 131, Αθήνα
pst.legal@gmail.com
2106450100 – 2106454071

1 σχόλιο:

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ