Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Δικηγορικό γραφείο -2- Σπυρόπουλος - ΕΠΙΣΤΟΛΗ: NEW DEAL – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κύριοι, 

Ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ακολουθεί μια σύντομη επισκόπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης, προς ενημέρωσίν σας.

Α. Το “New Deal” στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αξιολόγησή του. 

Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή, 30/03/2014 ψηφίστηκε με ελάχιστες τροποποιήσεις το πολυνομοσχέδιο με τίτλο "ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο, στο 1ο Άρθρο και την παράγραφο ΙΓ, με τίτλο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» προβλέπει ρυθμίσεις που αφορούν στο καθεστώς των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .

Περιληπτικά οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με το νέο νόμο είναι οι εξής:
 • Επανακαθορισμός των σταθερών εγγυημένων τιμών, με μεσοσταθμικές μειώσεις περίπου 33% στους επαγγελματικούς σταθμούς Φ/Β (και μικρότερες, πλην ικανές, μειώσεις σε αγροτικά και οικιακά). 
 •  Περαιτέρω μειώσεις για τα έργα που έχουν επιδοτηθεί. 
 • Επιστροφή εσόδων κλιμακούμενου ύψους επί του τζίρου 2013 με έκδοση αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου. 
 • 7ετής παράταση των συμβάσεων με προκαθορισμένη, χαμηλή τιμή κιλοβατώρας για συγκεκριμένο όριο παραγόμενης ενέργειας.

Οι βασικές νομικές πλημμέλειες των ρυθμίσεων του ψηφισθέντος νομοσχεδίου εντοπίζονται κυρίως στα κάτωθι:
 • Παραβίαση της αρχής της συμβατικής ελευθερίας και του pacta sunt servanda, αμφοτέρων εκφράσεων της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της οικονομικής ελευθερίας, αναφορικά με την μονομερή και εκβιαστική επί το χείρον τροποποίηση των συμβάσεων με εκβιαστικούς όρους. 
 • Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
 •  Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, αναφορικά με το λόγο του ύψους των ισοσταθμικών μειώσεων προς τον επιδιωκώμενο σκοπό. 
 •  Εν τοις πράγμασι θεσμοθέτηση ως μόνιμης της «έκτακτης» εισφοράς (που, λόγω του υποτιθέμενα έκτακτου χαρακτήρα της, είχε υιοθετηθεί παρακάμπτοντας τα εχέγγυα της εννόμου τάξεως) καθιστώντας νομικά αμφίβολη και a posteriori πλέον την νομιμότητα υιοθέτησής της. 
 • Κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς την δυνατότητα, τις αιτίες και τη μέθοδο (ιδίως αναφορικά με τη διασφάλιση της νομιμότητας) της θεμιτής παρέμβασης του κράτους στο θεσμό της Ιδιοκτησίας (επιχείρημα που προβάλλεται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).
 •  Παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο πρωτογενούς όσο και παραγώγου - επιχείρημα που προβάλλεται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων αλλά και ερμηνεύεται γνήσια από το Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Π.Ε.Κ.) και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Δ.Ε.Κ.). 
 • Ευθύνη δια παραλείψεως για το έλλειμμα του Λογαριασμού που εγκαθιδρύει δικαίωμα αποζημίωσης βάσει αδικοπρακτικής συμπεριφοράς. 
 • Σωρεία άλλων πλημμελειών και νομικών αστοχιών που καθιστούν τη ρύθμιση ελεγκτέα.

Ως απάντηση στη διαμορφωθείσα κατάσταση, προσφέρεται πληθώρα επάλληλων νομικών βάσεων για τη δικαστική προσβολή του νέου καθεστώτος.
Κάποιες από τις ενδεδειγμένες ενέργειες (αναλόγως την περίπτωση) είναι:
 •  Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διατήρηση ισχύος των όρων της σύμβασης μέχρι να αποφανθούν τα τακτικά δικαστήρια επί της νομιμότητας των σχετικών προβλέψεων. 
 • Κατάθεση αγωγής περί αναγνώρισης της ισχύος του κύρους της σύμβασης και των επιμέρους όρων αυτής. 
 • Παρέμβαση σε ενδεχόμενη «πρότυπη δίκη» ενώπιον ΣτΕ για την αμφισβήτηση του κύρους και της συνταγματικής ορθότητας των ρυθμίσεων 
 • Αναζήτηση παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς σε περίπτωση ευδοκίμησης της πρότυπης δίκης ενώπιον ΣτΕ για παρελθόντα έτη. 
 • Εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας προσβολής της νομιμότητας της έκτακτης εισφοράς με την νέα επιχειρηματολογία (που επιβεβαιώνεται από το ψηφισθέν νομοσχέδιο που την θεσμοθετεί και επίσημα) ότι εξαρχής στον κυβερνητικό σχεδιασμό προβλεπόταν η θεσμοθέτησή της εισφοράς ως μόνιμης και όχι ως έκτακτης, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση την νομιμότητα της διαδικασίας υιοθέτησής της. 
 • Διεκδίκηση των οφειλόμενων από το ΛΑΓΗΕ ποσών με αγωγές / διαταγές πληρωμής, θέτοντας ως παρεμπίπτον ζήτημα την μείωση του τζίρου για το έτος 2013. 
 • Εκπροσώπηση ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά, για την ορθολογική αναπροσαρμογή των δανειακών συμβάσεων στα νέα δεδομένα παράλληλα με την παρακολούθηση και αξιολόγηση τυχόν θεσμικών ρυθμίσεων.

Β. Το Γραφείο μας και οι συναφείς παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχει νομικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές και δικαστηριακές) σε σειρά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξειδίκευσή μας σε ζητήματα εμπορικού και διοικητικού δικαίου αλλά και η εμπειρία μας σε ζητήματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μας επιτρέπουν το χειρισμό του θέματος σε πολλές διαστάσεις και fora. Τέλος, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας σε συνδυασμό με την αμεσότητα στην επαφή με τους εντολείς μας διασφαλίζουν την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της και με έμφαση στην χάραξη ιδιαίτερης νομικής στρατηγικής σε κάθε υπόθεση και στην βέλτιστη υλοποίησή της.

Με βάση τα ανωτέρω, παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή σε ΑΠΕ μια (1) ωριαία συμβουλευτική συνεδρία, για την ενδελεχή ανάπτυξη των επιμέρους διαστάσεων του διαμορφωθέντος πλαισίου και την συζήτηση επί των προτεινόμενων λύσεων. Η σχετική συνεδρία παρέχεται άνευ επιβαρύνσεως και κατόπιν συνεννοήσεως που θα λάβει χώρα έως την Τετάρτη, 30/04/2014.

Για το Γραφείο,

Σπυρίδων Σπυρόπουλος

Δικηγόρος Μομφεράτου 131,
Αθήνα pst.legal@gmail.com
 2106450100 – 6977 943138

73 σχόλια:

 1. Θα ήθελα εάν είναι δυνατόν να μας σχολιάσετε ως αρμόδιοι, την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής, όπως φαίνεται στο: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/m-oikplai-epist.pdf, σελίδες 25, 26, 27.

  Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε όταν οι ίδιοι παραδέχονται ότι οι ρυθμίσεις "συνιστούν επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί εάν συνάδει προς την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων...", και άλλα πολλά, τελικά που κατέληξαν;

  Η γλώσσα του άρθρου είναι πολύ τεχνική για τους περισσότερους από εμάς για να την κατανοήσουμε.

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Paul Vouros : Την εν λόγω εισηγητική την έχουμε υπόψη μας και αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας που θα αναπτυχθεί προς επίρρωσιν των ισχυρισμών μας. Καταδεικνύει, θεωρώ, το εύρος της παρανομίας της διοίκησης καθώς αποτελεί ομολογία ότι οι σχετικές πλημμέλειες της ρύθμισης ήταν γνωστές προ της ψήφισης του ν/σ και τεχνηέντως αγνοήθηκαν. Μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω στην προτεινόμενη συμβουλευτική συνάντηση (άνευ οποιασδήποτε υποχρέωσης από πλευράς σας).

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
  2. Το ζητούμενο ήταν να καταλάβουμε η εν λόγω επιχειρηματολογία, που καταλήγει; Γιατί όπως δείχνει όλο το κείμενο λέει ναι μεν αλλά...
   Ή μήπως αφήνει τα ερωτηματικά δίχως απάντηση, δεν ξέρω.

   Διαγραφή
 2. Θα ήθελα να ανταπαντήσετε αν το γεγονός οτι οι σταθμοί που ανήκουν σε αγρότες κουρευοντε η ταρίφες τους οριζοντια και οχι αναλογικά μπορεί αυτο να βγάλει το πολυνομοσχεδειο άκυρο στο σύνολο του η της εφαρμόστηκες αποφάσεις που θα εκδοθούν. Δηλαδή αυτό που ρωτάω ειναι μπορούμε να σταματήσουμε το κούρεμα σε εμας γιατι ειναι οριζόντιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ AGROTIS : Είναι διαφορετική η διαδικασία (και, εν μέρει, η επιχειρηματολογία) για τα ένδικα μέσα που στρέφονται κατά της ρύθμισης καθαυτής (ακύρωση της διάταξης με οριζόντιο αποτέλεσμα για όλους) ή της εφαρμογής της σε κάθε περίπτωση χωριστά (ακύρωση/αναστολή των αποτελεσμάτων της για κάθε μια σύμβαση). Η ενδεδειγμένη στρατηγική είναι για παράλληλες κινήσεις, με προτεραιότητα χρονική στη δεύτερη (ατομική) διαδικασία, ώστε να ανασταλούν τα άμεσα αποτελέσματα και να υπαρξει χρόνος για την καλύτερη μεσομακροπρόθεσμη αντιμετώπιση.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 3. ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
  Το σπανουλεικο εχει βαλθει με τ να κατστρεψει το συνδεσμο (Ή, όταν μας βολεύει (προσωπικά) ο Σύνδεσμος είναι "καλός" και όταν η τσεπούλα μας κερδίζει λιγότερα (διότι σίγουρα ΔΕΝ χάνει!), είναι ..."κακός";

  Όποιος λειτουργεί με αυτό το σκεπτικό, είναι σε λάθος Σύνδεσμο. Ο Λουμάκης περιμένει νέα Μέλη! ) ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2012 ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΟΣΗ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ( ΦΙΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΕΙΑ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. agrotis συνάδελφε προσυπογράφω μέχρι κεραίας όσα λές. Στείλε μου επιγόντως το τηλέφωνό σου στο tbaloti@gmail.com για να επικοινωνήσουμε οπωσδήποτε.

   Διαγραφή
 4. Καλα ρε σεις !!!!! αλλο θυμωμενος !!! αλλο αφελης !!!!!! Τι ειναι αυτα ρε !!!!! καλα δεν καταλαβαινετε πως σας δουλευουν !!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ κοιτα τη δουλια σου με το αφεντικο σου και αφησε μας εμας.

   Διαγραφή
  2. Αιας τι εννοεις ; Πιστευεις ότι δεν πρεπει να γινουν προσφυγες στο ΣΤΕ ; ή είναι αφελείς αυτοί που θα κανουν προσφυγες ;
   Η ιδια η επιστημονική επιτροπή της Βουλης εδειξε τον δρομο.
   Εχουν γινει μηνυτήριες αναφορές για ΥΠΕΚΑ ΡΑΕ ΛΑΓΗΕ σε επιπεδο προσωπων.
   Σε λιγο και κατά ΣΠΕΦ Λουμακη για διασπορά ψευδων ειδήσεων.
   Τι δεν καταλαβαίνεις Αια ;
   Επιπελον οι ρυθμισεις του νομου θα ζημειωσουν τις κρατικές εισπραξεις φορων κατά 100 εκατ.

   Διαγραφή
  3. Εννοω πως οπως καθε Ελληνας ετσι και συ μπορεις να χρησιμοποιησεις ολα τα ενδικα μεσα, για να υπερασπισεις τα συμφεροντα σου, το θεμα φιλε μου ειναι , τι θα τους πεις, οταν σου αποδειξουν πως αποσβενεις σε δυο χρονια την επενδυση σου και επιβαρυνεις εναν ειδικο λογαριασμο για τα επομενα 18 !!!!!!!!! θα δειξει !!!! γιατι μετα, πρεπει να πεισουν ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 5. κε Τριαντάφυλλε νομικο επιχειρημα σας θα πρεπει να ειναι και τα προνομια των αγροτων και το οτι ολοι οι υπολοιποι αντιμετωπιζομαστε ανισα σαν πολιτες β κατηγοριας! Αλλιως μην περιμενετε απο μη αγροτη να ερθει στο γραφειο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Χρήστος: Όπως και στην ανωτέρω Επιστολή αναφέρεται, κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται από το Γραφείο μας "...στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της και με έμφαση στην χάραξη ιδιαίτερης νομικής στρατηγικής..." και δεν ομογενοποιούμε ανόμοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, χωρίς πρόβλημα εκπροσωπούμε πρόσωπα (φυσικά και νομικά) απ'όλο το φάσμα δραστηριοποίησης στις ΑΠΕ (ιδιώτες, επενδυτές, κατασκευαστές), αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη νομική επιχειρηματολογία που η κάθε περίπτωση επιτρέπει και απαιτεί.

   Επομένως, δεν χρειάζεται να "περιμένουμε" "αγρότη" ή "μη αγρότη", αφού ήδη εκπροσωπούμε εντολείες και από τις δύο κατηγορίες, με τις νομικές ιδιαιτερότητες που η καθεμιά παρουσιάζει :)

   Διαγραφή
 6. Agrotis,αφου εισαι αγροτης θα'πρεπε να ξερεις οτι απο περυσι, το δικαιωμα σου να αυτοαποκαλεισαι αγροτης και το υπουργειο να συνεχιζει να σε θεωρει αγροτη στα εδωσε ο ΠΣΑΦ με τις ενεργεις του.Αυτα θα'πρεπε να τα ξερεις αφου λες οτι εισαι αγροτης. Με τη καινουρια ΚΑΠ δεν θα ξαναπαιρνες επιδοτηση και μεχρι το τελος της συμβασης σου με το ΛΑΓΗΕ θα ειχες συντελεστη φορολογησης 26%(σαν ιδιωτης) και οχι 13% που θα εχεις του χρονου σαν αγροτης.Βαλε λοιπον κατω ΟΛΑ τα νουμερα(επιδοτηση,επιστροφη ΦΠΑ αν παιρνεις,13%φορο και για το παρκο σου απο του χρονου και την κουρεμενη ταριφα σου)και δες τι σου βγαζει.Οταν δεις αυτο που σου βγαζει,ζητα μια πολυ μεγαλη συγνωμη απο το συνδεσμο και μετα πες και ενα ευχαριστω!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. αίας σε ξαναρώτησα το μύνημα σου στις 31/3/14 στις 2:52 "οι αλλαγές στο new deal απευθυνόταν σε μένα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ενα πολυ σημαντικο θεμα που ειναι και η ουσιωδης και θα θελαμε την απαντηση σας καθαρα αν κινηθουμε νομικα και επιδωσουμε εντολες πληρωμης ασφαλιστικα μετρα κτλ. φημολογειτει οτι θα μας πεταξουν εξω απο το συστημα κατι που σημαινει και ολικη καταστροφη παρακαλω την επιστημονικη σας αποψη και αν δεν μπορεσουν τελικα θα εχουμε πολυ χειροτερη αντιμετωπιση σε σχεση με τις πληρωμες μας με αυτους που το δεχτουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καταρχάς, κανείς δεν μπορεί να σας "πετάξει" έξω από οτιδήποτε. Τα δικαιώματά σας κάτω από την υφιστάμενη σύμβαση είναι κατοχυρωμένα στις αρχές της έννομης τάξης. Φυσικά, οι συνέπειες της κάθε πράξης περιγράφονται στο νόμο και θα τις επεξηγήσουμε αναλυτικά πριν από κάθε κίνηση, ώστε να έχετε πλήρη άποψη για όλα τα ενδεχόμενα. Όσο για "χειρότερη αντιμετώπιση" -προφανώς εννοείτε εξωθεσμική και άτυπη- μια τέτοια διάκριση θα τους εξέθετε ανεπανόρθωτα, ηθικά αλλά και -σημαντικότερο- νομικά.

   Σε κάθε περίπτωση, γι'αυτό επιμένουμε στη χάραξη νομικής στρατηγικής μακροπρόθεσμης με συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων και όχι στην σπασμωδική αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων (που και πιο εύκολο θα ήταν για εμάς και βραχυπρόθεσμα πιο προσοδοφόρο). Αυτή η στρατηγική, ανάλογα με την περίπτωση, θα καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα και θα είναι διαθέσιμες οι απαντήσεις για κάθε πιθανή εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό δεν περιοριζόμαστε στο να ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις προλαβαίνουμε.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
   Διαγραφή

   Διαγραφή
 9. κ. Τριαντάφυλλε,

  ευχαριστώ για τις συμβουλές που μας δίνετε, είναι πάντα χρήσιμο να ακούμε Νομικούς σε θέματα νομικά.
  Επειδή είμαι μηχανικός και στά νομικά άσχετος, θα ήθελα να σας παραθέσω κάποιους φόβους μου, που
  νομίζω από τις συζητήσεις μου, ότι τους έχουν και άλλοι φωτοβολταικοί:
  1) Από την στιγμή που εκδίδουμε το πιστωτικό τιμολόγιο και έστω ότι αναγράφουμε ότι επιφυλασσόμεθα για
  άσκηση κάθε ένδικου μέσου, το γεγονός και μόνον οτι το εκδίδουμε το πιστωτικό τιμολόγιο, δεν μας καθιστά
  εν μέρει νομικά αδύναμους ? Διότι λογικά σκεπτόμενος, αν είχα με κάποιον άλλο (π.χ. μία εταιρεία) μία τέτοια
  σύμβαση υπογράψει μαζί της, καί είχα από μέρους της, μία τέτοια μονομερή απαίτηση να της κόψω ένα πιστωτικό τιμολόγιο, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η εταιρεία αθετούσε την συμφωνία μας, πιστεύω οτι σέ αυτή την περίπτωση,
  κανένας μας δεν θα εκοβε ενα τέτοιο τιμολόγιο.
  Αρα, γιατί λοιπόν η έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου από πλευράς μας να μην θεωρηθεί, αδυναμία η και συμόρφωση
  μας με τούς νέους όρους του ΛΑΓΗΕ ???
  2) Πόσο σίγουρος είσασται, ως Δικηγορικό Γραφείο, ότι η επίδοση ή/και η γνωστοποίηση των ασφαλιστικών μέτρων
  ή/και αγωγών κατά του ΛΑΓΗΕ, δεν θα προξενήσει σε εμάς καθυστέρηση στίς μηνιαίες πληρωμές μας???
  Πόσο σίγουρος είσασται, ως Δικηγορικό Γραφείο, οτι όχι μόνο θα πληρωνόμστε στην φούλ τιμή μας αλλά και στόν
  ίδιο χρόνο μέ αυτούς που δεν θα προσφύγουν κατά του ΛΑΓΗΕ.
  Θα παρακαλούσα σε αυτή την δεύτερη ερώτηση η απάντησή Σας να είναι αριθμητική (π.χ 100% ή 50% ή 30%) και
  όχι με "Νομικούς Ορους" πού είναι κάπως άγνωστοι σε εμένα.
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τις συμβουλές του γραφείου σας.
  Χαράλαμπος Κουμούσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Κουμούση,

   Είναι χαρά μου να βοηθήσω, στο πλαίσιο που η παρούσα (περιορισμένη εκ φύσεως) μορφή επικοινωνίας επιτρέπει. Αναφορικά με τις (καίριες) ερωτήσεις σας και πάντα με την επιφύλαξη ότι δεν μπορώ από τη θέση αυτή να καταστώ όσο συγκεκριμένος θα ήθελα αφού δεν έχω πλήρη γνώση της περίπτωσής σας (επιθυμώντας να προστατεύσω εσάς πρωτίστως από μια "πρόχειρη" συμβουλή):

   1. Καταρχήν, σκοπός μας είναι να ανασταλεί δικαστικά οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια από τη μη έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, παρέχοντας χρόνο να κριθεί η νομιμότητα της σχετικής υποχρέωσης. Δευτερευόντως, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η έκδοση του παραστατικού στο πλαίσιο επαπειλούμενων συνεπειών μπορεί να ελεγχθεί νομικά και εκ των υστέρων. Χωρίς να μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, σας διαβεβαιώ ότι το θετό δίκαιο παρέχει τη σχετική δυνατότητα, αν οι κινήσεις γίνουν μελετημένα.

   2. Δυστυχώς δεν μπορώ να ποσοτικοποιήσω μια πιθανότητα. Όπως ξαναείπα σε άλλο σχόλιο όμως, αν πρόκειται για εξωθεσμική καθυστέρηση ("δυσμένεια" προς τους μη συμμορφούμενους), μπορεί να ελεγχθεί νομικά και να παταχθεί άμεσα. Για θεσμική καθυστέρηση (να βγει δηλαδή διάταξη που να προβλέπει ότι θα σας καθυστερούν) το θεωρώ απίθανο, για λόγους όχι μονο νομικούς αλλά και πολιτικούς. Επομένως, παρότι δεν μπορώ να σας παράσχω βεβαιότητα για τίποτα (και, αν το έκανα, θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο εκ μέρους μου), μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν τέτοιες πρακτικές.Αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα στην ανωτέρω προταθείσα συνεδρία (χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς σας).

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 10. Ακουστε το σκανδαλο που ξεσπασε με το Μπαλτακο και την ηχογραφηση απο το Κασιδιαρη και ελατε και πες τε μου ποσο σιγουροι ειστε οτι σε ενδεχομενα δικαστηρια οι εισαγγελεις θα ειναι αμεροληπτοι..? Το καλυτερο δικηγορο του κοσμου να εχουμε και 100% δικαιο δεν ειμαστε πλεον για τιποτα σιγουροι!!!! Ακουστε τον Μπαλτακο για τη σχεση της εισαγγελεας και του Σαμαρα!!!! Και ακουω τωρα και βγαινουν στα καναλια διαφοροι και πανε να βγαλουν το Μπαλτακο η τρελο η βαλτο..!!!!
  Η σαπιλα της κυβερνησης δεν εχει ορια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συνάδελφοι να σας ενημερώσω ότι σήμερα πληρωθήκαν χωρίς κανένα πρόβλημα και αυτοί που έκαναν επίδοση αγωγών τις προηγούμενες μέρες οπότε αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει το ενδεχόμενο εμπλοκής πληρωμών!!
  Συγχαρητήρια στο δικηγορικό γραφείο Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  για την on-line ενημέρωση που μας παρέχουν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με χαρά απαντάμε στις εύλογες απορίες σας για το, πράγματι (και επίτηδες) ασαφές, πλαίσιο που διαμορφώθηκε.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 12. Συγχαρητήρια και στον κ. Στουρνάρα που πρακτικά είπε χθες ότι όποιος επαγγελματικός κλάδος κερδίζει το Κράτος στα δικαστήρια και επαναφέρει στη νομιμότητα την ασυδοσία της Πολιτείας, η οποιαδήποτε αποζημιώσει που θα του επιδικαστεί θα ισοδυναμεί με πρόσθετα μέτρα προς τον κλάδο του ώστε να βρεθούν τα χρήματα της αποζημίωσής του από εκεί !! Για άλλη μια φορά ενεργοποιείται ο κοινωνικός αυτοματισμός!!!
  Θα ήθελα την άποψη του κ. Τριανταφύλλου για την εξέλιξη αυτή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το χειρότερο όλων (και ενδεικτικό της προχειρότητας της πολιτικής προσέγγισης επί του θέματος των ΑΠΕ) είναι ότι κατά την προφορική διαδικασία της πιλοτικής δίκης για την έκτακτη εισφορά ενώπιον του ΣτΕ που έλαβε χώρα την 9/10/13 (και την οποία παρακολούθησα), το σχετικό επιχείρημα ήταν και επίσημο νομικό επιχείρημα του Δημοσίου. Ότι, δηλαδή, μείωσε το Δημόσιο τα ποσά που οφείλει για να μπορεί να συνεχίσει να καταβάλει τα (μειωμένα) οφειλόμενα στο μέλλον. Η αστειότητα του επιχειρήματος αναδείχτηκε προς τους Δικαστές με το αντίστοιχο (θεωρητικό) επιχείρημα ότι θα μπορούσαν να τους κόψουν 35% από το μισθό τους για να συνεχίσουν να τους πληρώνουν.

   Διαγραφή
 13. Λίγο άσχετο με την παρούσα ανάρτηση αλλά δεν ξέρω αν εμπλουτίσει να νομικά επιχειρήματα. Ανακοινώθηκε η άυξηση του ετμεαρ στα 19,76€. Το γεγονός αυτό έχει 2 αναγνώσεις. Πρώτον τη θετική, ότι ο λογαριασμός θα έχει έσοδα επιπλέον 270 εκατ € το χρόνο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη μείωση των υπερημεριών.
  Δεύτερον όμως αποδεικνύει το πόσο τελικώς αναίτιο ήταν το new deal. Είναι απίστευτη η ευκολία με την οποία νομοθέτησαν την αύξηση του τέλους για την οποία μαλιστα ισχυρίζονταν ότι έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Τελικά ο λογαριασμός μας θα έχει πλεόνασμα στο τέλος του 2014 και εφόσον δεν μπουνε νέες ΑΠΕ, (που προφανώς θα μπούνε) στο τέλος του 2015 θα έχει πλεόνασμα άνω των 300 εκατ. € και στο τέλος του 2016 άνω των 700 εκατ. €, και όλα τα παραπάνω χωρίς να αρθούν οι υφιστάμενες στρεβλώσεις. Συνεπώς αρκούσε το πιστωτικό τιμολόγιο (που και αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο) που πολύ πιθανόν να βάζαμε πλάτη και να το αποδεχόμασταν χωρίς πολλές γκρίνιες,με αντάλλαγμα να μην γίνει κανένα κούρεμα και την παράταση της έκτακτης εισφοράς για έναν ακόμα χρόνο. Όλα αυτά τα είχαμε γράψει αρκετοί εδώ μέσα απαντώντας στο κάθε Αία, όταν μας ρωτούσε συγκεκριμένα από που θα πληρώνεται ο λογαριασμός ΑΠΕ. Επιπλέον γράφαμε ότι υπάρχει και ένα κονδύλι 90 εκατ. € από τα 190 εκατ. € του τέλους ΝΕΡΙΤ που είναι μαξιλάρι και πηγαίνει στον προϋπολογισμό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Στο τέλος τέλος θα μπορούσε το κούρεμα να περιοριστεί ίσως στα μεγάλα πάρκα και να μην επεκταθεί στη μαρίδα των 100kw. Επιπλέον μην ξεχνάμε τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, η άρση των οποίων αργά ή γρήγορα, θα συνεισφέρει στον λογαριασμό με την σειρά της με πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Αλλά χωρίς τίποτα από τα τελευταία και μόνο η άυξηση του ετμεαρ με την διατήρηση της έκτακτης εισφοράς και το πιστωτικό τιμολόγιο αρκούσε για τον μηδενισμό του ελλείματος στο τέλος του 2014. Πόσο μάλλον εάν αυτή η άυξηση αποφασίζονταν όταν έπρεπε πριν έξι μήνες και όχι στις 1/4. Όλα βέβαια τα παραπάνω ήταν σε γνώση του σπεφ που παρόλα αυτά επέλεξε να αντιταχθεί στους νεώτερους αντί να αντιταχθεί στο ΥΠΕΚΑ όπως θα άρμοζε σε έναν σοβαρό σύλλογο. Προφανώς ο κ. Λουμάκης δεν του αρκούσε η εξυγείανση του λογαριασμού ΑΠΕ αλλά ήθελε να μας δει να ματώνουμε γιατί δεν μπόρεσε να χωνέψει γιατί μερικοί να κατακευάζουν πάρκα πιο φτηνά από τον ίδιο. Αυτό φυσικά που δεν σκέφτηκαν τα μέλη του ΣΠΕΦ είναι ότι ίσως να μην είναι προνομιακοί συνομιλητές του επόμενου ή μεθεπόμενου ΥφΠΕΚΑ που θα αποφασίσει αξιοποιήσει την κερκόπορτα που άνοιξαν οι σπεφίτες να προχωρήσει σε ένα νέο new deal, στο οποίο ως αρχικό κεφάλαιο στον τύπο του irr θεωρεί τα λεφτά που επενδύθηκαν ΜΕΙΟΝ τα κέρδη που εισπράχτηκαν, οπότε θα είναι σειρά τους να τρέχουν στα δικαστήρια. Κρίμα πάντως πολύ κρίμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το επιχείρημα για την αύξηση του ειδικού τέλους μείωσης αερίων ρύπων όντως βαρύνει νομικά, καθώς θίγει την αιτιολογική σκέψη υιοθέτησης των μέτρων. Συνεργάτες μας οικονομολόγοι αξιολογούν από την πλευρά τους το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις (είμαι αναρμόδιος για την πλήρη αξιολόγηση από οικονομοτεχνικής απόψεως καθώς είμαι απλός "ερασιτέχνης" της οικονομικής επιστήμης), τα πρώτα πάντως ευρήματα δείχνουν ότι όντως υπάρχει πεδίο άντλησης νομικών επιχειρημάτων.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 14. Ενα θεμα που θελω να θεσω στο δικηγορικο γραφειο ειναι αυτη η συμφωνια πραγματοποιηθηκε μεταξυ των τραπεζων και του Υπεκα να στραφουμε ολοι εναντιον των τραπεζων γιατι στο συλλογισμο τους αφου παρουσιαζει αδυναμια ο Λαγηε να πληρωσει τοτε μπορει να κουρεψει τα οφειλομενα μας απο 20-40% (πιστωτικο)και επιπλεον να μειωσει τις πληρωμες μας εως 40% αφου λοιπον το αποδεχονται αυτο οι τραπεζες (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ) και μεις μονομερως (ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) να μειωσουμε τις οφειλες μας κατα 40% και να μειωσουμε τις δοσεις μας και επιπλεον να τους ζητησουμε και διαφυγοντα κερδη μια θετικη εκβαση θα τιναζε το τραπεζικο συστημα στον αερα .Οι τραπεζες ειναι ο αδυναμος κρικος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ζήτημα της στάσης των επενδυτών απέναντι στις Τράπεζες είναι ιδιαίτερα σύνθετο και ορθά αναδεικνύεται εδώ. Στην παραπάνω Επιστολή μας το έχουμε θίξει. Θεωρώ ότι τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως ακόμη, ώστε να μπορούμε να χαράξουμε με ασφάλεια σαφή στρατηγική. Πάντως, έχοντας πλούσια εμπειρία στο θέμα των επαγγελματικών δανείων, μπορώ να πω με σιγουριά ότι περιθώρια τόσο εξωδικαστικής όσο και δικαστικής παρέμβασης για προσαρμογή των δανειακών συμβάσεων επί το λιγότερο επαχθές για τον επενδυτή υφίστανται.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 15. ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΕΚΝΗΡΙΩΜΕΝΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΟΤΙ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ; ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΑΠΕ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ; ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ; ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ. ΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΗΔΗ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ; Ο ΛΑΓΗΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ. ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ. ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΩ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
  ΚΥΡΙΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ; ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ.
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΑΡΙΦΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ.
  ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΕ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΘΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΚΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΘΗΝΗ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΩ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ.
  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Thomas
   θα σου πω τι έχουν προσπαθήσει να κάνουν με το οποίο φυσικά και δεν συμφωνώ.
   Έχουμε δύο θέματα.
   1. Έλλειμα ΛΑΓΗΕ (400-500 εκατ ευρώ)
   Σου λέει, για να μηδενιστεί, αυξάνω ΕΤΜΕΑΡ και εσείς κόβετε πιστωτικό τιμολόγιο.


   2. Καταργείται η Έκτακτη Εισφορά, και σας κόβω την ταρίφα. Αν με την Εισφορά δεν αυξανόταν το έλειμμα τότε όσα χρήματα κόβανε με την Εισφορά θέλανε να κόψουν και με τις ταρίφες.

   Είδες καμία Οικονομοτεχνική Μελέτη?
   Στο πόδι και εξυπηρέτηση συμφερόντων είναι.

   Όσον αφορά τα πρόστιμα που ΘΑ πληρώνονταν, είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης.
   Είναι τα χρήματα που ΘΑ έψαχνε να βρει το κράτος.

   Συμφωνώ 100% μαζί σου, είμαι της ίδιας άποψης.

   Διαγραφή
  2. Απο που προκυπτει !!!!!!!!!! απο irr 43%, εκτος αν ξερεις εσυ ειδικο λογαριασμο κλαδου, που δεν αφορα οπλα - ναρκωτικα - και μπουρ . . . α, που να βγηκε !!!!! αν εχεις, πες το κρυφα !!!!!!

   Διαγραφή
  3. Ανάθεμα κι αν έχεις ιδέα περί τίνος μιλάμε.
   Είσαι αλλού γι' αλλού.
   Απαξιώ

   Διαγραφή
 16. Αφου θα ξεκινησουμε ολες αυτες τις νομικες διαδικασιες να κληθουν ορκωτοι λογιστες να δουμε ακριβως ολες τις λεπτομερειες και επιπλεον να θεσπιστει επιτροπη ΑΠΕ που θα εχει απο τουδε και στο εξης την μεριμνα να ελεγχει την πορεια του ταμειου ωστε να μην ξαναβρεθουμε εδω με δικαιωμα βετο αποφασεων που βλαπτουν το ταμειο μας οχι σχεδιασμοι πλεον χωρις εμας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΠΑΛΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
  ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.
  ΧΘΕΣ.
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΙΟΒΕ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΘΣΤΗΜΙΩΝ
  ΜΑ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕ ΟΦΕΛΕΙ. ΑΠΛΑ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΤΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΛΚΕΙΜΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΡΚΟΥ.
  ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ.
  ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΩ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ Η Ε.Ε. ΝΑ ΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ. ΑΠΕ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ 20-25 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΤΟ 20-20-20.
  ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ 4-6 ΕΣΤΩ 8 ΑΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΗΡΘΕ Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΦΘΗΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΙΣΟΓΥΡΙΣΜΑ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΚΥΡΙΟΙ
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
  ΑΜΕΣΑ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. ΤΟΣΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΗΣΕΙ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΦΕΡΩ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις σας (όσο μου επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου). Θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

   1. Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω Επιστολή μας, η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να είναι διφυής: αφενός στο επίπεδο των ατομικών αποτελεσμάτων της ρύθμισης, στο πλαίσιο δηλαδή της κάθε σύμβασης χωριστά και με βάση νομικά επιχειρήματα από το ενοχικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ (συμβατική ελευθερία και παράνομη προσβολή του δικαιώματος της Ιδιοκτησίας), αφετέρου στο επίπεδο των συλλογικών αποτελεσμάτων της ρύθμισης, προσβάλλοντας το πλέγμα ρυθμίσεων καθαυτό.

   2. Στο πρώτο (ατομικό) επίπεδο, επαρκεί η επιχειρηματολογία από το νόμο (όπως παραπάνω). Στο δεύτερο (συλλογικό) επίπεδο, χρειάζεται η συνδρομή και οικονομικοτεχνικών επιχειρημάτων (πέραν των αμιγώς νομικών) που θα συμπληρώσουν και θα αναδείξουν τις νομικές ατέλειες.Στο επίπεδο αυτό, η επιχειρηματολογία που εκτέθηκε για το απρόσφορο και μη απαραίτητο των μέτρων από οικονομική άποψη είναι σαφώς ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς συνδέεται με το (νομικό) επιχείρημα της παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, που πρωτίστως αποδεικνύεται σε οικονομικού χαρακτήρα διαφορες μέσω της οικονομικής στάθμισης μέσου και σκοπού.

   3. Στην (εύλογη, για τον μη νομικό) ερώτηση "γιατί να μην προσβάλλουμε μόνο τη ρύθμιση γενικά και πρέπει να προβούμε και σε ατομικά μέτρα" διευκρινίζω: τα ατομικά μέτρα έχουν αμεσότερο αποτέλεσμα, τόσο λόγω διαδικασίας και θεσμικών αντανακλαστικών όσο και λόγω προαπαιτούμενων και χρόνου προετοιμασίας: είναι σαφώς ευκολότερο να αναστείλεις/ακυρώσεις την ισχύ μιας σύμβασης από το να ακυρώσεις έναν νόμο που αναπτύσσει αποτελέσματα σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις.

   Αυτά και ελπίζω να συνεισέφερα στην κατανόηση του ζητήματος. Όσο για τις άμεσες νομικές ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας :)

   Διαγραφή
 18. ΜΥΡΙΣΤΗΚΑΝ ΦΡΑΓΚΑ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ

  ΕΙΣΤΕ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ!


  Υ.Γ.: ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ.

  ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΟΡΟ,ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΑΡΙΦΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ ΣΤΟ 25 ΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

  ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΟΡΟ,ΣΦΥΡΙΞΤΕ ΜΟΥ ΚΛΕΦΤΙΚΑ

  https://www.youtube.com/watch?v=LN4USohG6jU

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων:

   1. Η επαφή του γραφείου μας με επαγγελματίες του κλάδου ΑΠΕ ξεκινάει προ 5ετίας και πλέον (αποδεδειγμένα και με ΑΠΥ κομμένα για τις αμοιβές). Αν "μυριστήκαμε" επομένως κάτι που αφορά τον κλάδο, αυτό έγινε πολύ νωρίτερα.

   2.Η παρουσία μου εδώ και η παρέμβασή μου σε όσα ερωτήματα θεωρώ πως μπορώ να προσφέρω κάποια (έστω και ελάχιστα χρήσιμη) διευκρίνιση αυτονόητα δεν αμείβεται (με...όρο ή χωρίς).

   3. Η Οικονομική Προσφορά που κάνουμε σε όλους τους πελάτες που μας εμπιστεύονται είναι πάντοτε έγγραφη, αναλυτική και συμφωνημένη πριν προβούμε στην πρώτη χρεώσιμη ενέργεια για λογαριασμό τους (για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ένθεν κακείθεν). Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λάβει ανταγωνιστική πρόταση πριν συμφωνήσει οτιδήποτε με εμάς και μπορεί, αν οι αμοιβές μας του φαίνονται υπέρογκες, να μην συνεργαστεί. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε χωρίς επιβάρυνση αρχική συμβουλευτική συνεδρία και μελέτη φακέλου, πρόταση δε επί αμοιβής γίνεται για τις συγκεκριμένες ενέργειες για κάθε εντολέα. Συνεπώς, κι εσείς κ antifotoboltaiko mentium μπορείτε να προσέλθετε για συμβουλή (αν την χρειάζεστε), μελέτη φακέλου και αποτίμηση του κόστους της δουλειάς που θα προκύψει. Αν τους οικονομικούς όρους μας τους θεωρήσετε παράλογους, μπορείτε να απευθυνθείτε αλλού, δεν έχετε χάσει κάτι.

   Θεωρούμε αυτή την εξήγηση με τους πελάτες μας τίμια και καθαρή, γι'αυτό και επωμιζόμαστε το επιπλέον κόστος της αρχικής επαφής - μελέτης, ώστε να έχει την δυνατότητα ο υποψήφιος εντολέας να εκτιμήσει εμάς και τη δουλειά μας πριν δεσμευτεί οικονομικά απέναντί μας.

   Διαγραφή
  2. Μη συγχίζεσαι αγόρι μου αλλά ως μεγα αφελής σε διαβεβαιώνω ότι θα με πληρώνεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια τουλάχιστον. Και αν δεν ζεις εσυ θα με πληρωνουν τα παιδια και τα εγγόνια σου.

   Διαγραφή
 19. Γνωρίζετε ως δικηγορικό γραφείο ποια ομάδα θα αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση που θα βοηθήσει την νομική οδό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Προς το δικηγορικο γραφειο μην ασχολειστε με κατι mentium και κατι Αιες κτλ. ολοι αυτοι ηταν και ειναι βαλτοι του συσττηματος που εχουν εξαπολυσει μεγαλη μαχη εναντιον μας μην χανετε τον χρονο σας για αυτους τους κυριους προσπαθηστε να ασχοληθειτε μονο με το θεμα μας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Συνάδελφοι θα ήταν καλύτερο να αντιληφθούμε στην βάση του το πρόβλημα. Η πίτα είναι μεγάλη και την "τρώμε¨πολλοί. Νομίζετε ότι δεν ξέρουν οι Διοικούντες στο ΥΠΕΚΑ που πάνε τα χρήματα του καταναλωτή τόσο καιρό?
  Πιστεύετε ότι δεν γνώριζαν ότι απο 1/1/2014 με την άρση της στρέβλωσης του 30% και την μερική μείωση του +10% θα υπήρξε αύξηση της ΟΤΣ και κατα συνέπεια πεισσότερα έσοδα για τις ΑΠΕ??
  Έχω αναρτήσει σε σχόλιο μου το επικαιροποιημένο μνημόνιο του 7/2013 159 που αναγράφει για την άρση των παραπάνω στρεβλώσεων απο τον Σεπτέμβρη του 2013, αναφέρει τέλη υδάτινων πόρων τα οποία οι Διοικούντες ξέχασν να βάλουν γιατί ο ιδιώτης που θέλει την μικρή ΔΕΗ δεν γουστάρει να πληρώνει τέλη!!
  Τα ΑΔΙ και το +10% δεν πρέπει τμήμα τους να επιστραφεί στον ΛΑΓΗΕ λόγω της αναδρομικής μείωσης 15% του Φυσικού Αερίου?
  Τα πιστωτικά τιμολόγια των ΣΗΘΥΑ όπως αναφέρει το new deal θα κοπούν με έκπτωση 50% λόγω του κόστους του φυσικού αερίου, κερδίζουν και απο εκεί 15% στο πιστωτικό που θα κόψουν καθώς η τιμή τους τότε ήταν 460ευρω 1000μ3!!
  Δεν ξέρουν ότι η ΔΕΗ με ψευδή δήλωση του κόστους ενέργειας απο λιγνίτη (υπόθεση Αλουμινιο) χειραγωγούσε την ΟΤΣ και υφάρπαζε λεφτά απο τον λογαριασμό των ΑΠΕ με συνέπεια τα μειωμένα έσοδα για ΑΠΕ και την επιβάρυνση του καταναλωτή με αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ για να καλύψει το έλλειμα??
  Βγαίνουν κάποιοι και μιλάνε για δημόσιο συμφέρον, θα σας θυμίσω ότι οι αποφάσεις - διατάξεις για τις ΑΠΕ οι οποίες μετά νομοθετούνται αναφέρουν "έχοντας υπόψη : .... το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προυπολογισμό, " προφανώς έχουν άγνοια των νομοθεσιών.
  Αν κόπτωνται πραγματικά για το δημόσιο συμφέρον να διαβάσουν τα αγγλικά κείμενα για το Μνημόνιο 2 τα επικαιροπιημένα κείμενα του μνημονίου (2/2013, 5/2013, 7/2013), την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19/11/2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων ν. 4046/2012 και του ν.4093/2012 αρ.φυλ.229. Εκεί θα δούν ποιοι ψήφισαν και ποιοί συμφώνησαν στην επιβάρυνση του καταναλωτή με συνεχόμενες αυξήσεις ΕΤΜΕΑΡ.
  Όσοι παρακολουθούσατε το blog το Σαββατοκύριακο της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου θα διαβάσατε αρκετά απο τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στην βουλή για να ανατραπεί η κατρακύλα μας αλλά τα δύο χρόνια "αστοχιών" δεν μαζεύονται σε δύο μέρες παρά τις ιδιαίτερα φιλότιμές προσπάθεις κάποιων συναδέλφων μας που έκλεισαν 48ωρο στη Βουλή.!!!
  Δεν θέλω να μονοπωλήσω την συζήτηση αλλά κάποιοι "πρόθυμοι" άρχισαν πάλι το μεροκάματο στην υπονόμευση των ΑΠΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρα όταν εμφανιζόμαστε "μυριστήκαμε φράγκα" και όταν δεν εμφανιζόμαστε αδιαφορούμε για την ανάγκη παροχής νομικής κάλυψης. Μάλιστα.

   Έχοντας επαφή με διαδικτυακές συζητήσεις από την εποχή των BBS, οσμίζομαι τα trolls από χιλιόμετρα και, παρότι όταν συνομιλώ προσωπικά με διασκεδάζουν, όταν συμμετέχω με την επαγγελματική μου ιδιότητα δεν έχω αυτήν την πολυτέλεια, καθώς παρακωλύουν τη συζήτηση για τους λοιπούς συμμετέχοντες. Συνεπώς, μετά λύπης μου θα απόσχω από περαιτέρω σχολιασμό αναρτήσεων αυτού του ύφους.

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  3. Με προβληματισες !!!!!!!!!!!!!!!! με προβληματισες πολυ !!!! και με προβληματισες γιατι οντας εγω επενδυτης του 2006, αυτη ειναι η συμβαση μου την τραπεζα, δεν παρακολουθουσα το οργιο με τις ταριφες του 2011- 12 -13!!!!!!!!!! Εχω ομως απορια !!! Εσυ, για ποιο λογο ασχοληθηκες με κατι που δεν σε ενδιεφερε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και μαλιστα, τοσο εμπεριστατωμενα !!!!!!!!

   Διαγραφή
 23. Εχεις απόλυτο δίκιο φίλε που δεν σε ακούσαμε και τη πληρώνουμε τώρα. Θέλαμε νομικό συμβουλο αλλα το κυριότερο θελαμε οικονομικό σύμβουλο με ικανότητες ακριβώς σαν τις δικές σου. Ποτέ όμως δεν είναι αργά γραψε μας το πραγματικό σου όνομα και τη διευθυνσή σου όπως τη γραφει το δικηγορικό γραφειο και εμεις θα σε επισκεφτούμε. Εχουμε ανάγκη τις σοφες συμβουλές σου και είμαστε διατιθέμενοι να πληρώσουμε αδρά για αυτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. I am very carefully reading this forum and kept a very low tone ,for a very long time.
  I t was I that started investigating the EU commission position to this particular issue and I started my on going investigation after the "slaughtering " of my terms and conditions of my investment in Greece by the Greek system...
  Now then ,to all the "silly Billys" out there that don't have the guts to reveal their REAL NAMES ,I suggest to Hellios to block nick names from the forums .
  I suggested to Helios and spyro M, the idea to allow some Reputable but down to earth Legal offices ,to proceed with a direct legal opinion in the forum in order to help all those poor solar park owners that cannot afford to run around to different Attorneys and pay a fortune for different legal advices.
  So
  antifotoboltaiko mentium OR WHATEVER YOUR FAIRY NAME IS , you should rather disappear from this forum because your negativity as well as over the head ego does not contribute positively to our cause,
  I also wandering why are you so afraid to come out with your real name ,is there something you are ashamed off?
  As I said to Spyro M today in person ,I will take legal action against Greece and most importantly ,I will chose my own IRR thank you very much :) I do not need some idiots or crooks to decide for me how much money I will profit from my investment...I chose to invest in Greece my savings according to the terms and conditions of the STATE. If Greece is run by a bunch of crooks and cheaters that cannot keep their legal agreements and State warrantees ,well all hell will come down to them and in a period of time the world will now the truth about this situation in Greece.
  Eventually I will take back whatever penny I lost and more.
  People should follow my lead and take the Government to court or stop crying out and ACCEPT the reality.
  That's how is done were I come from. THE REST IS HISTORY.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  2. Μας υποτιμας !!!!!!!!!!!!!!!!!! και δεν θα σου βγει σε καλο !!!!!!!!!!!! τα κουβακια σου και αλλου !!!!!!!!!!!!! χασαμε που χασαμε ενα σκασμο λεφτα, πλακωσαν και οι δικηγοροι !!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  3. Ρε μπας και εισαι ο Ρομπεν των Δασων !!!!!!! ¨Eventually I will take back whatever penny I lost and more¨ !!!!!!!
   γατακι !!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 25. κυριε Aris Danikas , τα θερμα μου συγχαρητηρια ! Με εκφραζεται ΑΠΟΛΥΤΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Προς antifotoboltaiko mentium.
  Με προβληματισες !!!!!!!!!!!!!!!! με προβληματισες πολυ !!!! και με προβληματισες γιατι οντας εγω επενδυτης του 2006, αυτη ειναι η συμβαση μου την τραπεζα, δεν παρακολουθουσα το οργιο με τις ταριφες του 2011- 12 -13!!!!!!!!!! Εχω ομως απορια !!! Εσυ, για ποιο λογο ασχοληθηκες με κατι που δεν σε ενδιεφερε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και μαλιστα, τοσο εμπεριστατωμενα !!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχω ομως απορια !!! Εσυ, για ποιο λογο ασχοληθηκες με κατι που δεν σε ενδιεφερε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και μαλιστα, τοσο εμπεριστατωμενα !!!!!!!!

   Διαγραφή
 27. Aias ,the level of your communication reflects your culture and your social status. I can only pity you..This is the ONLY reply you will get from me...As for your threats " !!!!!!!!!!!!!!!!!! και δεν θα σου βγει σε καλο !!!!!!!!!!!! you are a big mouth for such a small man.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αγαπητοί κύριοι του Νομικού γραφείου Σπυρόπουλος,

  Αντιπαρέρχομαι το τρολαρισμα, και θελω με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας μέσω σχολιασμού στο blog. Είναι σημαντική.

  Εχω να σας κανω 2 προτάσεις
  1) Το blog είναι ουτως ή αλλως "ανοιχτό" στην ενημέρωση. Διευρύνοντας τη μορφή επικοινωνίας, να ενημερώνετε για τη νομική τοποθέτηση του γραφείου σας πανω στο νομοσχέδιο αλλα και για τα τεκτενόμενα στο χώρο γενικότερα, με αναρτήσεις στο blog. πχ θα μπορoύσε να γινει μια σειρά αναρτήσεων με αναλυτική ενηέρωση για τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου και τη νομική ερμηνεία τους ανα κατηγορία επενδυτών επι του νομοσχεδίου. Τι λετε;
  2) Να μας ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ για το πιστωτικό τιμολόγιο. Μήν με παραπέμψετε στην προσωπική συνάντηση παρακαλώ. Το ανέφερε και ο κύριος Κουμουσης παραπάνω και πρεπει ολοι να γνωρίζουμε τι σημαίνει οτι στέλνουμε πιστωτικό τιμολόγιο. Σημαινει ΕΜΜΕΣΗ αποδοχή του νομοσχεδίου; Με ποιες παραλληλες ενεργειες πρεπει αυτό να σταλεί και πότε; Πόσο χρόνο εχουμε να το στείλουμε; Σε περίπτωση που μιλάμε για εξώδικο, θα μπορούσε αυτό να είναι ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ και άν ναι, πολύ ευχαρίστως να δημοσιεύσω την προσφορά σας για τους αναγνώστες του blog.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @HLIOS: Ελπίζω η καθυστέρηση της απάντησης να μην εκλήφθηκε ως άρνηση των προτάσεών σας. Συγκεκριμένα, απαντώ:

   1) Έχουμε προγραμματίσει την συνέχιση των ενημερώσεων, εφόσον το blog ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Την επόμενη ενημέρωση σκοπεύουμε να αναρτήσουμε με την έκδοση του ΦΕΚ, οπότε και θα έχουμε συγκεκριμένο νομοθέτημα στα χέρια μας και θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

   2) Πρέπει να παρακαλεσω να κατανοήσετε ότι η μη παροχή πιο συγκεκριμένων νομικών συμβουλών δεν υπαγορεύεται από κάποια "τακτική" εκ μέρους μας αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι θεσμικά δεν μπορούμε να παρέχουμε "γενικές" συμβουλές (για λόγους πειθαρχικούς, φορολογικούς και άλλους) αλλά και ως στοιχειωδώς ευσυνείδητοι επαγγελματίες δεν μπορούμε να προτρέψουμε γενικώς και αορίστως μέσω ενός δημοσίου forum σε πράξη ή παράλειψη κάποιον, χωρίς να γνωρίζουμε τα δεδομένα της περίπτωσης και χωρίς να του εξηγήσουμε πλήρως τα οφέλη και τους κινδύνους.
   Πάντως, και με την ανωτέρω επιφύλαξη μετ'επιτάσεως διατυπωμένη, θα μπορούσα να πω ότι η συμμόρφωση με επιμέρους υποχρέωση υπό την απειλή δυσμενέστατων κυρώσεων επί παραλείψεως δεν μπορεί να συνδεθεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή, εφόσον η σχετική αντίρρηση (με επίκληση των λόγων που επέβαλαν την καταρχήν συμμόρφωση) διατυπωθεί προσηκόντως, εγκαίρως και χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης. Συναφώς, θεωρώ ότι δε θίγονται και τα δικαιώματα του ούτως εκβιαστικά συμμορφούμενου για γενικότερη αμφισβήτηση του σε βάρος του πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δική μας νομική στρατηγική παραμένει το να επιχειρήσουμε να αναστείλουμε δικαστικά τις δυσμενείς συνέπειες από την μη έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου και, μόνον αν η σχετική δικαστική προστασία αποτύχει, να προβούμε σε συμμόρφωση με επιφυλάξεις.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 29. Ενταξει HLIOS , ¨καταλαβα¨ !!!!!!!! με το συμπαθιο που ¨μπηκα στις δουλειες σας¨, οσο για το ¨you are a big mouth for such a small man¨ , να πω στον κ. Aris Danikas πως ειμαι 1,95 και βαρος 98 κιλα !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λαθος, 103 κιλα !!!! τωρα το ειδα!! μαμημενη κατακρατηση !!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  2. Αια, κομμενα τα "μπηκα στις δουλειες σας" ! Οσο ξερω εσένα, ξερω και τον Δανικα. Αυτό καταλαβες τόσο καιρό που μπαινεις στο blog? Λυπαμαι. Αλλα διαφωνώ κάθετα με την πρακτική της απαξίωσης όσων έχουν διαφορετική γνωμη από οποιονδήποτε. Πες τη γνώμη σου και αντέκρουσε με επιχειρήματα και οχι ευφυολογήματα.

   Διαγραφή
  3. Γεια και χαρα σου φιλε μου.

   Διαγραφή
 30. Ενώ είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έφτιαξα αγροτικό φωτοβολταϊκό, μαθαίνω σήμερα από τον Λαγηε ότι δεν ανήκουμε στην κατηγορία των αγροτικών, πρωτάκουστο σε έμενα, αφού είμαι χαρακτηρισμένος αγρότης από το 2002 με υπουργική απόφαση. Επιμένω δε να γνωρίζω ότι κατασκεύασα αγροτικό πάρκο στην Κέρκυρα μέσω αγροτικού συνεταιρισμού. ( είχα πονηρευτεί με την εκτατή εισφορά των 37% που μας είχαν επιβάλει, όπου τότε σε ερώτησή μου προς τον Λαγηε μου απάντησαν πως αυτό αφορά όλα τα πάρκα του Ιονίου). Γνωρίζει κανένας με ποιες τιμές θα μας τιμολογούν στο μέλλον; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Διαβάζοντας τα παρακάτω έχω την εξής απορία, πως γίνεται να ασκηθούν τα νόμιμα εναντίον των Διοικούντων οι οποίοι με τις ενέργειές τους ενδεχομένως να ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον και επιβάρυναν την κοινωνία, όπως μας αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας,( Where investments in renewable energy technologies in Greece have been overcompensated creating an undue potential burden on the public sector and the society at large).
  Το δημόσιο συμφέρον το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα για την μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων πως δικαιολογείται από την στιγμή που
  1. είναι πλέον δεδομένο ότι οι εισροή των ΑΠΕ στο σύστημα τεχνικά μειώνει την ΟΤΣ,
  2. η χρέωση της kwh του καταναλωτή δεν επιβαρύνεται από τις ΑΠΕ αλλά ορίζεται από τα τιμολόγια της ΔΕΗ η οποία τα αναπροσαρμόζει ως Ιδιωτική Εταιρία
  3. η ΔΕΗ χρεώνει στον καταναλωτή την ενέργεια από ΑΠΕ στο 3πλάσιο της τιμής που πληρώνει η ίδια στους παραγωγούς ΑΠΕ για την εν λόγω ενέργεια. Για την οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό κόστος το οποίο δεν καλύπτεται από τα πάγια που καταβάλλει ο παραγωγός και ο καταναλωτής μέσο των τιμολογίων της ΔΕΗ
  4. η ΔΕΗ ως Ιδιωτική Εταιρία δεν πρέπει να καταβάλλει αντίτιμο στην Πολιτεία για τους πόρους που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας π.χ οι υδάτινοι πόροι μπορούν να εκχωρούνται δωρεάν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον (τα τέλη υδάτινων πόρων είναι μνημονιακή υποχρέωση)
  5. δεν πρέπει να υπολογιστεί ως όφελος προς το Δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία το κόστος το οποίο θα επιβαρυνόταν ο καταναλωτής εάν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, η κατακόρυφη αύξηση της ΟΤΣ λόγω της εισροής στο σύστημα μονάδων φυσικού αερίου η οποίες για 3 χρόνια είχαν την ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη κατά 25%,
  6. οι επιδοτήσεις του φυσικού αερίου ως προσωρινή μηχανισμοί δεν έπρεπε να καταργηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2013 (μνημονιακή υποχρέωση), δεν υπήρξε δημόσιο συμφέρον κατά την στιγμή που το ποσό επιδότησης των ΑΔΙ διπλασιάστηκε με αποφάσεις τις ΡΑΕ οι οποίες αμφισβητούνται http://www.energia.gr/article.asp?art_id=80626
  7. οι διατάξεις που αφορούν τις ΑΠΕ όπως αναφέρουν ότι δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 1497 6/10/2010 α.υ/φ1/οικ17149 έχει δημοσιευθεί η Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας που έχουμε υπογράψει με τον ΔΕΣΜΗΕ ή τον ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι « Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ έχοντας υπόψη:….17.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε…Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο….ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Εάν το δημόσιο συμφέρον αναφέρεται στην επιβάρυνση του καταναλωτή με αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ έχω την απορία:
  1. Γιατί δεν τήρησαν την υφιστάμενη νομοθεσία Άρθρο 2 Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης ( Υπ. Απόφαση 1/10/2010 Α.Υ./Φ1/οικ19598 όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δεύτερο Αρ.Φύλλου 1630 11/10/2010)
  2. Ποιοι νομοθέτησαν την εξάλειψη του έλλειματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2014 μέσο της εξαμηνιαίας αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (19/11/2012 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου)
  3. Ποιοι συμφώνησαν στο Μνημόνιο 2 και τις επικαιροποιήσεις αυτού την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με γνώμονα τον μηδενισμό του ελλείματος του ειδικού λογαριασμού
  4. Ποιοι φρόντισαν με την «αδράνειάς» τους να εκτιναχθεί το έλλειμα με συνέπεια την ασύμμετρη επιβάρυνση του καταναλωτή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καίριοι οι προβληματισμοί. Δυστυχώς, σε χαλεπούς καιρούς η έννοια του "δημοσίου συμφέροντος" φτάνει να αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο της νομικά παραπαίουσας επιχειρηματολογίας της διοίκησης.

   Επιπρόσθετα στα σχόλιά σας, επισημαίνω πως το δημόσιο συμφέρον αναγνωρίζεται ως λόγος παρέμβασης στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας βάσει της Ε.Σ.Δ.Α. ("principle of legitimate aim", ενδεικτικά Beyeler κ. Ιταλίας) αλλά σταθμίζεται, αξιολογείται και περιορίζεται βάσει της αρχής "fair balance" (Valkov κ. Ιταλίας), βάσει της οποίας η παρέμβαση δεν πρέπει να είναι υπερβολική ή δυσανάλογη. Επισημαίνω, επίσης, ότι οι ισχυρισμοί του Δημοσίου και του ΛΑΓΗΕ στην εκδίκαση της υπόθεσης της έκτακτης εισφοράς ενώπιον του ΣτΕ εμπεριείχαν αντικρουομενες θέσεις αναφορικά με το αν και σε ποιό βαθμό υπαγορεύεται από το δημόσιο συμφέρον η επιβολή της εισφοράς αυτής (επιτρέποντας πιθανόν την χρήση της αντικρουόμενης αυτής αιτιολογίας και στις νέες περιπτώσεις).

   Εν κατακλείδι, σημειώνω ότι το επιχείρημα του δημοσίου συμφέροντος δεν επιτρέπεται να επιβάλει το συνολικό βάρος σε έναν μόνο αποδέκτη (και δη ανυπαίτιο). Σ'αυτή τη βάση μπορεί να αναρωτηθεί κανείς εύλογα αν ελέγχθηκε με κάποιο τρόπο η διαδικασία που κατέληξε στην δημιουργία της ανάγκης για επιβολή των μέτρων (με άλλο τρόπο, πειθαρχικό ή ποινικό, πλην της επιβολής των μέτρων) και τι μέτρα λαμβάνονται για το μέλλον ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί κατάσταση που να επιβάλει την επίκληση του "δημοσίου συμφέροντος" για επιβολή καινούριων, επαχθέστερων μέτρων. Ειδικά το δεύτερο (που συνδέεται με τις νέες άδειες κυρίως αλλά και τον εξορθολογισμό του μηχανισμού του λογαριασμού) μπορεί να βαρύνει νομικά στην αξιολόγηση από το δικαστή του αν όντως πρόκειται περί ανάγκης υπαγορευόμενης από το δημόσιο συμφέρον ή αν πρόκειται απλώς περί της ευκολότερης λύσης με το βολικότερο "θύμα".

   Διαγραφή
 32. I fully agree with Spyro.
  There should be criminal charges against those responsible .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. I would like to add that the State's demonstrated reluctance to explore the liability of persons responsible (including the criminal aspects of the case) would compromise to a certain effect the "public interest" argument": if such overwhelming public interest is associated with the case, it should first and foremost deal with the attribution of responsibility and the introduction of safeguards that something like that won't happen again next year or the year after, and only secondly deal with the financial aspects of the situation. Therefore, in my opinion, lack of any serious efforts to investigate the situation seriously by the State diminish their "public interest" argument, since public interest can't be focused solely on financial min-maxing but requires attribution of guilt and prevention of similar situation in the future.

   Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
   ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   Διαγραφή
 33. Λόγω επαγγελματικής απουσίας μου εκτός Αθηνών, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ανωτέρω ερωτήματα (και τυχόν νέα) εντός του σαββατοκύριακου.

  Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Αριθμός 5/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, μετά την αναθεώρηση αυτού με το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή της.
  Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας είναι ο κοινός νομοθέτης που θεσπίζει περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων με νόμο, σύμφωνα με την υπέρ αυτού συνταγματική επιφύλαξη, σε αντιδιαστολή με το δικαστή, ο οποίος απλώς οφείλει να ελέγχει αν η αρχή αυτή έχει τηρηθεί και, σε αποφατική περίπτωση, να αρνείται την εφαρμογή του νόμου ως αντισυνταγματικού (πλειοψ. Ολ.ΑΠ
  6/2009). Η εν λόγω αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών παρεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριμένη κρατική παρέμβαση δεν είναι, α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, με την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ανώδυνο ή ηπιότερο μέσο και γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (Β Ολ.ΑΠ 271­2008).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας για διαδραστική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μέσω του forum αυτού, ενημερώνω ότι είμαστε στη διάθεση των αναγνωστών για διαλεκτική προσέγγιση των εγειρόμενων νομικών ζητημάτων. Συνοψίζοντας την συζήτηση έως τώρα, παρεθέτω κωδικοποιημένα τις βασικές κατηγορίες που θα αποτελέσουν τη βάση της νομικής συζήτησης:

  1. Μείωση τιμής αγοράς: αντλούνται επιχειρήματα τόσο από την παρέμβαση καθαυτή (παρά την ύπαρξη της σύμβασης), από την ποσοτική αξιολόγησή της (ύψος μειώσεων, τόσο απόλυτα όσο και σχετικά με αντίστοιχες σε άλλες κατηγορίες) αλλά και την ποιοτική της εκτίμηση (επιδιωκόμενος σκοπός, αναγκαίος και πρόσφορος χαρακτήρας του μέτρου).

  2. Πιστωτικό τιμολόγιο: Επιπρόσθετα στα ανωτέρω, καταστρατήγηση διατάξεων για αναδρομικότητα, προστασία της ιδιοκτησίας, δικαίωμα αποζημίωσης, σύνδεση με την έκτακτη εισφορά.

  3. Νέες άδειες: ουσιαστική ακύρωση της επιχειρηματολογίας περί "δημοσίου συμφέροντος", αμφίβολη η βιωσιμότητα του συστήματος.

  4. Ειδικές περιπτώσεις: επιδοτούμενα, μη διασυνδεδεμένα, οικιακά και δανειοδοτηθέντα προσφέρουν επιπρόσθετη ειδική νομική επιχειρηματολογία.

  5. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση: προέλευση του ελλείμματος, αξιολόγηση άλλων δυνητικών μέτρων (προσφορότερων/αναλογικότερων), αναποτελεσματικότητα του νέου νομικού συστήματος.

  6. Αναζήτηση ευθυνών: ηθική αλλά και νομική (αποζημιωτική) αποκατάσταση των θιγομένων.

  7. Κλιμακούμενη πολυδιάστατη νομική στρατηγική: Αναστολή Μέτρων, Έλεγχος Νομιμότητας, Αποκατάσταση (ανατροπή ή αποζημίωση).

  Θεωρώ ότι οι ανωτέρω άξονες θα καθορίσουν εν πολλοίς το περιεχόμενο αλλά και την τελική ευδοκίμηση της (νομικής) συζήτησης γύρω από το ζήτημα.

  Β. Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. http://energypress.gr/news/Dr.-Nikos-Basilakos:-H-alhtheia-gia-to-mellon-ths-agoras-hlektrikoy-reymatos
  Απόσπασμα από άρθρο του προέδρου της ΡΑΕ
  Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, υιοθετήθηκε για την οργάνωση και λειτουργία της «απελευθερωμένης» χονδρεμπορικής αγοράς το μοντέλο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δυσχερές στην εφαρμογή του μοντέλο, ακόμα και για ώριμες, μεγάλης κλίμακας και πραγματικά απελευθερωμένες αγορές. Στο μοντέλο αυτό, ο προσδιορισμός της τιμής (Οριακή Τιμή Συστήματος ή ΟΤΣ) είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλγοριθμικής επίλυσης, κατά την οποία βελτιστοποιείται μια μαθηματική συνάρτηση, η οποία αποτυπώνει το κοινωνικό πλεόνασμα. Ο αλγόριθμος του ΗΕΠ χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα, τεχνικής και υπολογιστικής φύσης.

  Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου δημιουργεί αναγκαστικά ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο αγοράς. Ενώ βασικός στόχος του είναι η διαφάνεια στην ένταξη των μονάδων και η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στα αποτελέσματα της αγοράς, τα κόστη που τελικά προκύπτουν δεν αποτυπώνονται πλήρως στην ΟΤΣ αλλά, αντιθέτως, την υπερβαίνουν σημαντικά. Για την κατανόηση της απόκλισης της ΟΤΣ από το πραγματικό κόστος ενέργειας, μια κρίσιμη παράμετρος είναι ότι η δεσπόζουσα εταιρεία διατηρεί τη θεωρητική δυνατότητα να συμπιέζει τα επίπεδα της τιμής (πχ. μέσω υπερδηλώσεων της λιγνιτικής παραγωγής ή των υποχρεωτικών υδροηλεκτρικών εγχύσεων ή, εναλλακτικά, μέσω υποδηλώσεων του φορτίου της επόμενης ημέρας), επικαλούμενη τεχνικούς λόγους, οι οποίοι δεν είναι εύκολο ούτε να επαληθευτούν ούτε να αμφισβητηθούν. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα του ΗΕΠ καθιστά την επίλυσή του ευάλωτη σε καταχρηστικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων, καθώς μέσω της καθημερινής αλληλεπίδρασής τους με τον αλγόριθμο γίνεται φανερό ότι συγκεκριμένες, συντονισμένες ή μη, συμπεριφορές μπορούν να στρεβλώσουν την κατανομή που προκύπτει και να επαυξήσουν τις πιστώσεις κάποιων συμμετεχόντων.

  Αποτέλεσμα των παραπάνω στρεβλώσεων, ασυμμετριών και δομικών εμποδίων είναι και η αδυναμία ενός τρίτου, εκτός ΔΕΗ, παραγωγού να διαμορφώσει ανταγωνιστικές προσφορές στην ημερήσια αγορά (πόσω μάλλον να ανακτήσει το πλήρες κόστος του), αφού το μεταβλητό κόστος μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο (CCGT) ανέρχεται σε 65-80 ευρώ/MWh, δηλαδή είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου κόστους ενός λιγνιτικού σταθμού, ο οποίος, έτσι και αλλιώς, δεν ανταγωνίζεται άλλους λιγνιτικούς σταθμούς, αφού όλοι οι λιγνιτικοί σταθμοί ανήκουν στην ίδια επιχείρηση (ΔΕΗ). Χαρακτηριστικό της στρεβλής αυτής κατάστασης είναι και το γεγονός ότι, στατιστικά, από την έναρξη της «απελευθέρωσης» ως σήμερα οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ καθορίζουν την ex-ante Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) για περίπου 8.400 ώρες τον χρόνο (σε σύνολο 8.760 ωρών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Άλλο απόσπασμα από το ίδιο άρθρο
  " Στο πρώτο τετράμηνο από την κατάργηση του περιθωρίου κέρδους του ΜΑΜΚ (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013), η παραγωγή από τους πέντε ανταγωνιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου που λειτουργούν οι ιδιώτες παραγωγοί ήταν χαμηλότερη κατά 53% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (συνολικά κατά 1.750.000 ΜWh λιγότερες). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση εξόδων της ΔΕΗ για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους κατά 150 εκατ. ευρώ.

  Υπό κανονικές συνθήκες, θα αναμενόταν η μείωση αυτή της παραγωγής των ιδιωτικών σταθμών (IPPs) να αξιοποιηθεί από τη ΔΕΗ για την αύξηση της παραγωγής των λιγνιτικών της σταθμών, πράγμα το οποίο, αν συνέβαινε, για τις ως άνω 1.750.000 ΜWh, θα μεταφραζόταν σε εξοικονόμηση περίπου 65 εκατ. ευρώ για το Σύστημα, μέσα σε ένα και μόνο τετράμηνο. Αντ' αυτού, η μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των IPPs μεταφράστηκε αφενός σε αύξηση της παραγωγής των λιγότερο οικονομικών μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ (π.χ. Κομοτηνή), οι οποίες παρήγαγαν κατά την περίοδο αυτή περίπου 1.350.000 MWh περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αύξηση 170%), και αφετέρου σε αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμπεριφορά αυτή, παρ' όλη τη φαινομενικά καλή διαθεσιμότητα των λιγνιτικών μονάδων και την «απελευθέρωση» ηλεκτρικού χώρου από τους ιδιώτες, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή των λιγνιτικών σταθμών το τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013 κατά 8,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Πρόκειται για συμπεριφορά που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα αφού για το 2013 η ΔΕΠΑ ήταν, γνωστό ότι θα καλύψει τις υποχρεωτικές παραλαβές αερίου από τους προμηθευτές της, οπότε δεν συνέτρεχε κίνδυνος ενεργοποίησης της ρήτρας take-or-pay, ούτε για τη ΔΕΗ ούτε και για το σύνολο των πελατών της ΔΕΠΑ.

  Στη συνέχεια, την 1η Ιανουαρίου 2014, καταργήθηκε από τη ΡΑΕ και ο κανόνας του 30%, με αποτέλεσμα εάν το μεταβλητό κόστος και η προσφορά μιας μονάδας δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικά, να μην κατέχει πλέον οποιοδήποτε εργαλείο που θα της επέτρεπε να παράξει ή/και να συμπιέσει την παραγωγή ανταγωνιστικότερων μονάδων.
  Τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας της αγοράς, το πρώτο δίμηνο από την κατάργηση του κανόνα του 30% (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014), δείχνουν ότι η παραγωγή από τους πέντε ανταγωνιστικούς σταθμούς αερίου που λειτουργούν οι ιδιώτες παραγωγοί ήταν χαμηλότερη κατά 55,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (συνολικά, κατά 915.000 ΜWh λιγότερη). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση εξόδων της ΔΕΗ για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ.

  Τι έκανε και τι δεν έκανε η ΔΕΗ

  Υπό κανονικές συνθήκες θα αναμενόταν, και πάλι, η μείωση αυτή της παραγωγής των IPPs να αξιοποιηθεί από τη ΔΕΗ κατά κύριο λόγο για αύξηση της παραγωγής των λιγνιτικών της σταθμών, πράγμα το οποίο, αν συνέβαινε, για τις ως άνω 915.000 ΜWh, θα μεταφραζόταν σε εξοικονόμηση περίπου 45 εκατ. ευρώ για το Σύστημα, μέσα σε ένα και μόνο δίμηνο. Αντ' αυτού, η μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των ιδιωτικών σταθμών φυσικού αερίου μεταφράστηκε κατά τα 2/3 σε αύξηση της παραγωγής των μονάδων αερίου της ΔΕΗ, οι οποίες παρήγαγαν κατά την περίοδο αυτή 600.000 MWh περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 200%, λόγω και της ένταξης της μονάδας Αλιβέρι 5), και μόνο κατά το 1/3 σε αύξηση της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, οι οποίες παρήγαγαν κατά την περίοδο αυτή περίπου 340.000 MWh περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση μόνο 8,5%). Δημιουργούνται, επομένως, καίρια ερωτήματα αναφορικά με τις πραγματικές ανάγκες του Συστήματος σε ισχύ, σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες των υφιστάμενων (λιγνιτικών κυρίως) μονάδων να καλύψουν τις εν λόγω ανάγκες."

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ