Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ - Πρότυπο 2  Σταλθηκε στο blog από επενδυτές. 
 •  Κάντε το εξώδικο άμεσα και στείλτε το για παραδοση πριν στείλετε το πιστωτικό. 
 • Για ΟΕ & ΕΕ εταιρίες που ειναι το επείγον μπορεί να κοπεί το πιστωτικό μέχρι 30/4/2014 για να μετρήσει  στο 2013. 
 • Μήν ξεχάσετε να γραψετε πανω στο τιμολόγιο επιφυλάσσομαι ρητώς για καθε νόμιμο δικαίωμα μου. 
 • Συμβουλευτείτε και διγηγόρο-λογιστή κατα περίπτωση.  ηλιος

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
     ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ν 4093/12 & ν 4254/14  ΕΠΙ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ  Α.Π.Ε.          


Της  εταιρείας……………………………………………………………………,
 Δ/νση………………………………, τηλ……………….., ΑΦΜ: ………………..
Σύμβαση Παραγωγού-ΔΕΗ Α.Ε. : ……………..,  Αρ. Παροχής : ………………..

ΠΡΟΣ:
 Τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. ( ή ΛΑΓΗΕ  Α.Ε. ) & πλήρη διευθυνση .

Κύριοι,
Αναφερόμενοι     στον  πρόσφατα  δημοσιευμένο νόμο   υπ’ αριθ.   4254/7-4-2014 , αναφορικά με τις
τροποποιήσεις  και  αλλαγές που επέφερε  σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας  ,διαμαρτυρόμαστε  εντονότατα   για την  παρά τον νόμο  και το Σύνταγμα  για άλλη μια φορά αυθαίρετη και μονομερή επέμβαση   του νομοθέτη  σε  θεμελιωμένα  δικαιώματα και   υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις  μεταξύ μας   και σας  δηλώνουμε   διά της παρούσας μας ότι θα προσφύγουμε νομίμως  σε  εσωτερικό και Ευρωπαϊκό  επίπεδο   για να ανατρέψουμε  αυτή την λαίλαπα  των εκβιαστικών   μεθόδων και μέσων σε βάρος μας . 
     Ειδικότερα   αναφερόμενοι   στο  αποσταλέν προς εμάς από …/4/2014 σημείωμα για έκδοση πιστωτικού  τιμολογίου 2013   για την  παραγωγή   της περιόδου 1/1 έως 31-12-2013   με τον εκβιαστικό όρο   της  αναστολής  της καταβολής του τιμήματος  μέχρι  αποστολής του   εντός δύο μηνών  από την  ισχύ του νόμου  , σας δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε για την προσβολή του νόμου & κατά παντός υπευθύνου  ως προς την εφαρμογή του.
   Με τις Τιμολογήσεις σταθμού Α.Π.Ε. που μας αποστέλετε για την έκδοση των τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μονάδας μας της περιόδου Ιουλίου 2012 και έως σήμερα, μετά την με αριθμό ………………. Δήλωση Αντίθεσης μας διαπιστώνουμε ότι, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΑ συνεχίζετε να παρακρατάτε το 25-42% του τιμήματος πώλησης της παραχθείσης ηλεκτρικής ενέργειας  .
            ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε ότι οι παρακρατήσεις αυτές από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που γίνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος Ι.2 του ν 4093/12 & άρθρου 1 υπόπαραγραφος ΙΓ του ν 4254/14, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα, την αρχή της ελευθερίας των Συμβάσεων και το Ευρωπαϊκό κοινοτικό Δίκαιο. 
            ΕΠΕΙΔΗ το εισόδημα της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών υποχρεώσεών μας, μειώνεται δραματικά εξαιτίας των παρακρατήσεων αυτών και αδυνατούμε να ανταποκριθούμε σε βασικές ανειλημμένες οικονομικές ανάγκες και υποχρεώσεις της εταιρείας μας, αντίκειται στην Συνταγματικά  κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας της οικονομικής δραστηριότητας και περιουσίας του ανθρώπου που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος), αλλά  και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.
           ΕΠΕΙΔΗ έχετε υποχρέωση και νομικό δικαίωμα  να μην εφαρμόζετε αντισυνταγματικούς νόμους και διατάξεις  σε βάρος των συνεργατών και των συμβαλλομένων με εσάς.
          Σας δηλώνουμε ότι αρνούμαστε να ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ τις Τιμολογήσεις σταθμού Α.Π.Ε και τις περικοπές που κάνατε τίς οποίες, όχι μόνο ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ αλλά αντίθετα τις θεωρούμε απολύτως παράνομες και αντισυμβατικές επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
        Σας δηλώνουμε ρητά, ότι αποδεχόμενοι την υπογραφείσα μεταξύ μας Σύμβαση, επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας να στραφούμε κατά παντός υπευθύνου, να αναζητήσουμε ευθύνες και  τα ποσά που μας παρακρατάτε παράνομα ή θα παρακρατήσετε στο μέλλον και να διαφυλάξουμε & προασπίσουμε τα Συμβατικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της εταιρείας μας. 
Σας καλούμε να μας καταβάλλετε άμεσα τα ποσά που περικόψατε και να αποφύγετε κάθε άλλη τέτοια περικοπή στο μέλλον, για την οποία και για κάθε ζημία μας  σας καθιστούμε υπευθύνους.
          ΕΠΕΙΔΗ έχετε νομική-συμβατική υποχρέωση να εφαρμόζετε τις διατάξεις-άρθρα της μεταξύ μας υπογραφείσας σύμβασης, υποχρεούστε να μας καταβάλετε τόκους υπερημερίας επί των  τιμολογίων που ήδη έχουν εξοφληθεί ,αλλά με καθυστέρηση, ή επί των  ανεξόφλητων τιμολογίων παρελθόντων ετών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας  πληρωμή και μέχρι την εξόφληση τους  χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με το  άρθρο 12 παράγραφος 3 της σύμβασης μας. 

Ημερομηνία-Έδρα εταιρείας: ……………………-….-201…    

    
ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      Υπογραφή Υπεύθυνου Εταιρείας :……………………..       
                            
ΤΗΛ.ΚΙΝ./ΣΤΑΘΕΡΟ:……………../…………….., e-mail: ………………………….

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'Αρθρο 2: Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας (παρ 1)
'Αρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων (παρ 1, 2, 5)
Άρθρο  5 : Αρχής της οικονομικής & επιχειρηματικής ελευθερίας (παραγρ. 1)
'Αρθρο 20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (παρ 1 ,2)
'Αρθρο 25: Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων (παρ 1)
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(2012/C 326/02)
Άρθρο 16   Επιχειρηματική ελευθερία
Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.
Άρθρο 17    Δικαίωμα ιδιοκτησίας
1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.
Επίσης από Βουλή των Ελλήνων η Β` ΔΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ &  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ανάρτησε στη κοινοβουλευτική Διαφάνεια έκθεση επί του νομοσχεδίου «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
Μετά την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου,ήδη ν. 4254/14,  γνωμάτευση της επιστημονικής νομοτεχνικής  επιτροπής της βουλής και ειδικά στη παράγραφο 15 επί του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΓ1 (σελίδες 25-27) αναφέρονται αναλυτικά οι  παρατηρήσεις της για το ασυμβίβαστο των διατάξεων του νόμου  με το σύνταγμα, τον ΑΚ361, αποφάσεις Ολομέλειας Αρείου Πάγου & ΣτΕ  όπως και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαικής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των θεμελιωδών Ελευθεριών(ΕΣΔΑ) που εχει κυρωθεί με ν.δ. 53/1974 με αυξημένη ισχύ έναντι των κοινών νόμων (άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος).


(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανωτέρω εξωδικο  επιδίδεται  με δικαστικό επιμελητή στο ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ και  ζητάμε  αντίγραφο επίδοσης για το αρχείο μας & το δικηγόρο που θα κάνει τις αγωγές μας.
 Από τα κόκκινα γράμματα κραταμε αυτό πού αφορά την εταιρεια μας)
 Η συνημμενη εξώδικη επιστολή μπορεί να συνοδεύει το πιστωτικό τιμολόγιο με προσθήκη τις υπογραφές δικηγόρου (εφ`όσον επιθυμήτε) & του δικαστικού επιμελητή.
Εάν έχετε αμφιβολία για την ορθότητα του κειμένου συμβουλευτήτε τους δικηγόρους σας. 
Με ανάλογη παραλλαγή μπορεί να συνοδέυει τα τιμολόγια με τις νέες τιμες του 4254.
Σημείωση : ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΕΞΩΔΙΚΑ (& ΑΓΩΓΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΛΑΓΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ "ΝΟΜΟΥ" ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.
ΟΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ & ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ , ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ & ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ,  ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!! Aντώνης Κούρος

2 σχόλια:

 1. Παρακαλώ να γίνει μια προσθήκη στο εξώδικο προς ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ όπως ακολουθεί:
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Την ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα , Τηλ.: 210-37.27.400 Fax: 210-32.55.460
  2. Υπουργείο Περιβάλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ( Υ.ΠΕ.Κ.Α.)
  Υφυπουργό Ενέργειας κο Παπαγεωργίου Ασημάκη,
  Λ. Μεσογείων 119 & Τρικάλων , ΑΘΗΝΑ , τηλ. Κεντρο :213 1515000
  Οι κοινοποιήσεις κάλιστα μπορούν να σταλούν ή κατατεθούν στο πρωτόκολο του Παπαγεωργίου & της ΡΑΕ παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλου , δεν είναι απαραίτητο να σταλούν με δικαστικό επιμελητή.
  Στόχος είναι να τους παρενοχλούμε συνεχώς , να μην τους επιτρέψουμε να σκέπτονται ότι πέρασαν το νόμο & καθάρισαν με εμάς.
  Πρέπει να τους κάνομε σαφές ότι θα τους πολεμίσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτομε μέχρι την ακύρωση του νόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αη στο διάολο και συ ρε γελοίε που θα συνεχίσουμε να στέλνουμε εξώδικα με πολλαπλές κοινοποιήσεις για να πληρώνουμε πολλαπλά τις μαλακισμένες συμβουλές σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ