Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Δικηγορικό γραφείο -4- Μεταξάς και Συνεργάτες - Νομική Ενημέρωση

Μπορείτε να ρωτήσετε διευκρινήσεις οnline - ηλιος


“NEW DEAL” – Οι νέες ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ του ν. «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  

Α. Καταγραφή τελικών ρυθμίσεων που εισήχθησαν με το «NEW DEAL» σχετικά με τις ΑΠΕ
Σημαντικές επιπλέον αλλαγές και τροποποιήσεις επέφερε το τελικώς ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο όσον αφορά τις ρυθμίσεις του επονομαζόμενου «New Deal» για τις ΑΠΕ, σε σχέση με αυτό που είχε τεθεί προ ημερών σε διαβούλευση.
Συγκεκριμένα, οι κυριότερες διατάξεις που εισάγονται προβλέπουν τα εξής:

 • Καταρχάς, το ψηφισθέν νομοσχέδιο επανακαθορίζει τα στοιχεία τιμολόγησης της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τους εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν προβλέπεται τελικώς, σε αντιδιαστολή με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μείωση εγγυημένων τιμών για φ/β σταθμούς έως 100 kW, οι οποίοι συνδέθηκαν έως και το Β’ τρίμηνο του 2011 και οποίοι δεν έχουν λάβει ενίσχυση. Το αυτό ισχύει και για συγκεκριμένους φ/β σταθμούς άνω των 100ΚW, οι οποίοι επίσης δεν έχουν λάβει κάποια ενίσχυση βάσει αναπτυξιακού νόμου, αναλόγως του χρόνου σύνδεσής τους. Επιπλέον, το Υπουργείο προέβη και σε νομοτεχνικές βελτιώσεις για τους υπόλοιπους σταθμούς, οι οποίοι θα υποστούν την παρέμβαση του νομοθέτη, προβλέποντας, ωστόσο, μικρότερες περικοπές από τις αρχικά προβλεπόμενες. Περαιτέρω, για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι ισχύουσες τιμές αποζημίωσης μειώνονται κατά ποσοστό 12%, εφόσον δεν έχουν λάβει ενίσχυση.  
 •  Όπως είναι γνωστό, ο επανακαθορισμός των τιμών εξαρτάται από το εάν ο Παραγωγός έχει λάβει κάποιας μορφής ενίσχυση ή όχι για την κατασκευή του σταθμού. Κατά γενική αρχή, η αποζημίωση είναι υψηλότερη για τους σταθμούς που δεν έχουν λάβει ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται η υποβολή σχετικής δήλωσης από τους παραγωγούς προκειμένου να ενταχθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες (με ενίσχυση ή χωρίς ενίσχυση). Ενώ το αρχικό νομοσχέδιο όριζε ότι οι παραγωγοί αυτοί θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης (του Ν. 1599/1986) εντός 2 μηνών από την θέση σε ισχύ του νόμου, το ψηφισθέν νομοσχέδιο προβλέπει την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης εντός 2 μηνών από τη στιγμή που θα έχουν τεθεί σε λειτουργία κατάλληλα προς τούτο συστήματα πληροφορικής από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Η προθεσμία που παρέχει ο παρών νόμος στον Λειτουργό και τον Διαχειριστή για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων είναι τετράμηνη.
 •  Έτερη ουσιωδέστατη τροποποίηση που εισάγεται με το «New Deal» επί των ισχυουσών συμβάσεων είναι η υποχρέωση παροχής έκπτωσης που επιβάλλεται στους παραγωγούς AΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας της εγχυθείσας κατά το 2013 ενέργειας. Πλέον, τα ποσοστά για τους φ/β σταθμούς κυμαίνονται από 34% έως 37,5%. Επιπροσθέτως, για φ/β σταθμούς έως 100 kW (συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες), επιβάλλεται στους παραγωγούς η υποχρέωση παροχής έκπτωσης 20%. Για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ το ποσοστό έκπτωσης είναι 10%. 
 •  Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι στο ψηφισθέν ν/σ έχει απαλειφθεί η διάταξη που υπήρχε στο υπό διαβούλευση κείμενο και η οποία προέβλεπε ότι ο ΛΑΓΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ ή ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέβαιναν έως 31.10.2014 σε μονομερή τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης πώλησης/συμψηφισμού με την οποία θα προσδιοριζόταν η νέα τιμή αποζημίωσης με βάση τις νέες διατάξεις.
 • Κατά ρητή πρόβλεψη του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, η διάρκεια των συμβάσεων πώλησης/συμψηφισμού που έχουν υπογραφεί με τους παραγωγούς, επεκτείνονται αυτοδικαίως κατά 7 επιπλέον έτη.
 • Τέλος, σημειώνεται ότι αίρεται η αναστολή χορήγησης αδειών παραγωγής και προσφοράς όρων σύνδεσης για νέους φ/β σταθμούς, η οποία είχε επιβληθεί με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ τον Αύγουστο του 2012. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό εισάγεται μία νέα πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία όσοι Παραγωγοί είχαν υποβάλει αιτήσεις στον Διαχειριστή για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και οι οποίοι παρέμειναν σε εκκρεμότητα λόγω της εφαρμογής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, καλούνται να επιβεβαιώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους εγγράφως εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, άλλως οι σχετικές αιτήσεις τίθενται στο αρχείο.

Β. Προκαταρκτική Νομική Αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεων
Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν κατόπιν της ψήφισης από τη Βουλή των διατάξεων της Παραγράφου ΙΓ΄ του Άρθρου Πρώτου του πολυνομοσχεδίου «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες θεσπίζονται μονομερείς παρεμβάσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης/συμψηφισμού που υπέγραψαν οι παραγωγοί με αντισυμβαλλομένους τους αρμόδιους διαχειριστές (ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αντιστοίχως στην περίπτωση των οικιακών φωτοβολταϊκών), ενέχουν πλείστες εστίες νομικού προβληματισμού και δημιουργούν πεδίο νομικής αμφισβήτησης με χρήση κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης νομικής στρατηγικής εκ μέρους των παραγωγών

Επιστημονικά ενδιαφέρουσα είναι ενδεχομένως όχι τόσο η διερεύνηση των εστίων ασυμβατότητας των κομβικών ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου με σειρά διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος του ημεδαπού και του ενωσιακού δικαίου, αλλά μάλλον το αντίστροφο: Είναι όντως λίαν κοπιώδης η προσπάθεια ανίχνευσης στην αιτιολογική έκθεση του νόμου βάσεων πιθανής συμβατότητας των κρίσιμων θεσπισθεισών ρυθμίσεων με πλείστες διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος αλλά και έχουσες συνταγματική ποιότητα κείμενες δικαιοκρατικές αρχές.    

Ο σαφής νομικός προβληματισμός γύρω από τη συνταγματικότητα των βασικότερων διατάξεων με τις οποίες επιβάλλεται μονομερώς κυρίως α) η τροποποίηση όρων των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ/Συμβάσεων Συμψηφισμού, ως προς τη μείωση των εγγυημένων τιμών και β) η υποχρεωτική αναδρομική παροχή έκπτωσης της ήδη τιμολογηθείσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους Παραγωγούς για το έτος 2013, δια της άμεσης έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, διατυπώνεται διαυγώς και από την ίδια την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην σχετική Έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται ότι η νομοθετική παρέμβαση σε υφιστάμενες συμβάσεις αντίκειται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι προκύπτει ζήτημα και ως προς τη συμβατότητα των εν λόγω ρυθμίσεων με το αρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου περί προστασίας της ιδιοκτησίας-περιουσίας, στο βαθμό που η παρέμβαση θίγει ενοχικά δικαιώματα, δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα». Τούτο ισχύει στο μέτρο που η στέρηση τέτοιων δικαιωμάτων επιτρέπεται κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης.
Πέρα από το ζήτημα της παραβίασης υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων του εθνικού αλλά και του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, η νομική αξιολόγηση της μονομερούς τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων θα πρέπει να εξεταστεί και υπό το πρίσμα της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη δεν δύναται να παραβιάζουν κατά την ενάσκηση της νομοθετικής τους αρμοδιότητας επί θεμάτων υποκείμενων σε κανονιστική ρύθμιση στο επίπεδο του ενωσιακού δικαίου γενικές δικαιϊκές αρχές αναγνωριζόμενες παγίως σε ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων αναντίρρητα συγκαταλέγεται και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
Σημειωτέον ότι παρά το γεγονός ότι με τον παρόντα νόμο, ο νομοθέτης προέβη σε ουσιώδη παρέμβαση τροποποιώντας μονομερώς όρους των υφιστάμενων συμβάσεων των παραγωγών, ουδεμία πρόβλεψη εμπεριέχεται στο εν λόγω νομοθέτημα για την έτερη πλευρά του πλέγματος των ρυθμιζόμενων συναλλακτικών σχέσεων, ήτοι τις δανειακές συμβάσεις που πλείονες παραγωγοί έχουν υπογράψει με πιστωτικά ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται για μείζονες νομικούς λόγους η χάραξη της στρατηγικής εννόμου προστασίας των παραγωγών να λάβει υπόψη το πλέγμα συμβατικών σχέσεων Τράπεζας-παραγωγού, οι οποίες είναι εξόχως πιθανό να εντεθούν σε πλαίσιο επαναξιολόγησης και διαπραγμάτευσης.

Γ. Λήψη Νομικών Μέτρων
Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς και Συνεργάτες» έχοντας συγκροτημένη, όχι οψιγενή και συγκυριακή, εξειδίκευση και επιστημονική διείσδυση στο δίκαιο της ενέργειας, έχει ήδη αναλάβει τόσο κατ΄ εντολήν Συνδέσμων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και κατ΄ εντολήν μεμονωμένων Παραγωγών (μεταξύ των οποίων και κατόχων οικιακών φ/β και κατ΄ επάγγελμα αγροτών) τη νομική αξιολόγηση των εν λόγω διατάξεων και την χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για τη δικαστική αμφισβήτηση και προσβολή τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, δια της επιλογής των καταλλήλων και πρόσφορων ενδίκων βοηθημάτων. 
Βρισκόμαστε στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων παραγωγών για περαιτέρω συμβουλευτική αρωγή και ενημέρωσή τους σχετικά με την άμεση ανάληψη των αναγκαίων νομικών ενεργειών για την προάσπιση της επένδυσής τους, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο +30 210 3390748 (τηλ. κέντρο), είτε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@metaxaslaw.gr


5 σχόλια:

 1. Διαβάζοντας τα παρακάτω έχω την εξής απορία, πως γίνεται να ασκηθούν τα νόμιμα εναντίον των Διοικούντων οι οποίοι με τις ενέργειές τους ενδεχομένως να ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον και επιβάρυναν την κοινωνία, όπως μας αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας,( Where investments in renewable energy technologies in Greece have been overcompensated creating an undue potential burden on the public sector and the society at large).
  Το δημόσιο συμφέρον το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα για την μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων πως δικαιολογείται από την στιγμή που
  1. είναι πλέον δεδομένο ότι οι εισροή των ΑΠΕ στο σύστημα τεχνικά μειώνει την ΟΤΣ,
  2. η χρέωση της kwh του καταναλωτή δεν επιβαρύνεται από τις ΑΠΕ αλλά ορίζεται από τα τιμολόγια της ΔΕΗ η οποία τα αναπροσαρμόζει ως Ιδιωτική Εταιρία
  3. η ΔΕΗ χρεώνει στον καταναλωτή την ενέργεια από ΑΠΕ στο 3πλάσιο της τιμής που πληρώνει η ίδια στους παραγωγούς ΑΠΕ για την εν λόγω ενέργεια. Για την οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό κόστος το οποίο δεν καλύπτεται από τα πάγια που καταβάλλει ο παραγωγός και ο καταναλωτής μέσο των τιμολογίων της ΔΕΗ
  4. η ΔΕΗ ως Ιδιωτική Εταιρία δεν πρέπει να καταβάλλει αντίτιμο στην Πολιτεία για τους πόρους που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας π.χ οι υδάτινοι πόροι μπορούν να εκχωρούνται δωρεάν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον (τα τέλη υδάτινων πόρων είναι μνημονιακή υποχρέωση)
  5. δεν πρέπει να υπολογιστεί ως όφελος προς το Δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία το κόστος το οποίο θα επιβαρυνόταν ο καταναλωτής εάν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, η κατακόρυφη αύξηση της ΟΤΣ λόγω της εισροής στο σύστημα μονάδων φυσικού αερίου η οποίες για 3 χρόνια είχαν την ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη κατά 25%,
  6. οι επιδοτήσεις του φυσικού αερίου ως προσωρινή μηχανισμοί δεν έπρεπε να καταργηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2013 (μνημονιακή υποχρέωση), δεν υπήρξε δημόσιο συμφέρον κατά την στιγμή που το ποσό επιδότησης των ΑΔΙ διπλασιάστηκε με αποφάσεις τις ΡΑΕ οι οποίες αμφισβητούνται http://www.energia.gr/article.asp?art_id=80626
  7. οι διατάξεις που αφορούν τις ΑΠΕ όπως αναφέρουν ότι δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 1497 6/10/2010 α.υ/φ1/οικ17149 έχει δημοσιευθεί η Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας που έχουμε υπογράψει με τον ΔΕΣΜΗΕ ή τον ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι « Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ έχοντας υπόψη:….17.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε…Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο….ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Εάν το δημόσιο συμφέρον αναφέρεται στην επιβάρυνση του καταναλωτή με αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ έχω την απορία:
  1. Γιατί δεν τήρησαν την υφιστάμενη νομοθεσία Άρθρο 2 Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης ( Υπ. Απόφαση 1/10/2010 Α.Υ./Φ1/οικ19598 όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δεύτερο Αρ.Φύλλου 1630 11/10/2010)
  2. Ποιοι νομοθέτησαν την εξάλειψη του έλλειματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2014 μέσο της εξαμηνιαίας αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (19/11/2012 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου)
  3. Ποιοι συμφώνησαν στο Μνημόνιο 2 και τις επικαιροποιήσεις αυτού την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με γνώμονα τον μηδενισμό του ελλείματος του ειδικού λογαριασμού
  4. Ποιοι φρόντισαν με την «αδράνειάς» τους να εκτιναχθεί το έλλειμα με συνέπεια την ασύμμετρη επιβάρυνση του καταναλωτή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι νόμοι για τις ΑΠΕ δεν επιβάρυναν το κρατικό ταμείο, αντίθετα μάλιστα, μέσα από την φορολογία όλων αυτών των επιχειρήσεων ΑΠΕ που δημιουργήθηκαν, αυξήθηκαν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

  Από την άλλη το new deal προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, με την έννοια ότι μειώνονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φβ κατά 30% περίπου.

  Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά μεταξύ δαπανών-εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του δημοσίου συμφέροντος.

  Το δημόσιο συμφέρον είναι μια ευρύτερη έννοια, και πολύ φοβάμαι ότι ο κάθε δικαστής μπορεί να δώσει τον δικό του ορισμό στο τι είναι τελικά δημόσιο συμφέρον.
  Το πιθανότερο οι δικαστές να πουν ότι δημόσιο συμφέρον είναι αυτό που πιστεύει η κυβέρνηση ότι είναι. Καθώς η κυβέρνηση εκπροσωπεί το σύνολο του κράτους και κατά συνέπεια είναι η μόνη που μπορεί να εκφράσει άποψη. Όπως επίσης είναι η μόνη που μπορεί να θέσει την χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, χρεοκοπίας κλπ.

  Και είναι λογικό κάτι τέτοιο να ισχύει, αν και δε μας συμφέρει καθόλου, καθώς το αντίθετο θα εγκυμονούσε κίνδυνους για την υπόσταση τους κράτους.

  Δυστυχώς κατόπιν εορτής κατάλαβα ότι αυτοί έχουν το μαχαίρι αυτοί και το καρπούζι, αυτοί κάνουν το παιχνίδι και δεν υπάρχει περίπτωση να στριμωχθούν, εκτός και αν οι ίδιοι το θελήσουν.

  Από την μία μπορούν να αυξάνουν τα ΑΔΙ και τα κέρδη των Θερμοηλετρικών δίχως να υπάρχει κάποια σύμβαση να τους το επιβάλει και από την άλλη κόβουν τις ταρίφες των φβ περιφρονώντας 55.000 ‘συμβάσεις’.
  Το κάνουν γιατί μπορούν, και τα δικαστήρια είναι δικά τους και αν θέλουν τα κλείνουν, τα αναστέλλουν, δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε αυτη την κυβερνηση εχουν μεγαλη παραφροσυνη και αυτο θα τους καταστρεψει!! Ηδη ο Συριζα ειναι μπροστα με 2%!! Πρεπει να απαιτησουμε ως λαος,να ΑΡΘΕΙ η ασυλια υπουργων.πρεπει να πληρωσουν οι κλεφτες που μας εκλεψαν.κυριε Παπαδοπουλε για μενα αυτη η κυβερνηση ειναι χειροτερη απο Χουντα! Οσο για την καραμελα του δημοσιου συμφεροντος αυτα να τα λενε στους ασχετους βουλευτες τους και στους ασχετους μιλημενους ( το ειπε το δεξι χερι Σαμαρα ο Μπαλτακος) δικαστες που εχουν!! Σε εμας μα μην λενε για δημοσιο συμφερον γιατι τα χρηματα ξερουμε αποδεδειγμενα πλεον οτι τα παιρνουν απο χιλιαδες Ελληνικες Οικογενειες που παραγουν Ελληνικη καθαρη Ενεργεια και τα μοιραζουν σε 10 ατομα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

  4.3.2. Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.  Η διαδικασία εκκαθάρισης της ημερήσιας αγοράς είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, διότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως υπολογισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), αποκλίσεις παραγωγής, φορτίου και εισαγωγών/εξαγωγών, επιβεβλημένη μεταβολή παραγωγής, μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους, μηχανισμός εξασφάλισης επάρκειας ισχύος, διάφορες χρεοπιστώσεις. Στην εκτέλεση των εργασιών αυτών υπάρχει συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών (Μετρήσεις, Κατανομή, Διαχείριση), το προσωπικό είναι υψηλής ειδίκευσης και τα υπολογιστικά εργαλεία είναι ισχυρά και πιστοποιημένα από διεθνή οίκο. Οι συμμετέχοντες στην Αγορά έχουν στη διάθεσή τους όλα τα αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού των χρεοπιστώσεων που τους αφορούν και επομένως ο καθένας μπορεί να ελέγχει την ορθότητα των αντίστοιχων στοιχείων που εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ.  Η οικονομική εκκαθάριση της αγοράς παρουσιάζει προβλήματα, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Τα προβλήματα επικεντρώνονται στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ΗΕ, με αποτέλεσμα ο ΑΔΜΗΕ να καθυστερεί πληρωμές επειδή η ΔΕΗ, ως κύριος προμηθευτής καθυστερεί τις δικές του πληρωμές. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν ως συνέπεια την κατάθεση καταγγελιών και απαίτησης πληρωμής τόκων.  Καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την καθ’ εαυτή εκκαθάριση δεν υπήρξαν. Υπήρξαν όμως ενστάσεις που αφορούν ελλείψεις ή ερμηνείες του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως λχ η διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού πληρωμών από τους παραγωγούς για το λογαριασμό ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ που θεσμοθετήθηκε το 2013 δημιούργησε ενστάσεις σχετικά με τον χρόνο που έπρεπε να εφαρμοστεί. Τα θέματα αυτά αφορούν το ρυθμιστικά πλαίσιο και δεν εμπίπτουν στα θέματα ελέγχου του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.  Όπως είναι γνωστό από 1/8/2013 υπήρξε τροποποίηση κάποιων σημείων του θεσμικού πλαισίου της Αγοράς ΗΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ, καταργήθηκε το κέρδος 10% που εφαρμοζόταν στο Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού κόστους (ΜΑΜΚ), το κόστος των ΑΔΙ (Αποδεικτικά


  Διαθέσιμης Ισχύος) αυξήθηκε από 45.000 σε 56.000€/MW ανά έτος, ορισμένες παλιές μονάδες της ΔΕΗ αφαιρέθηκαν από το κατάλογο των μονάδων που δικαιούνται έκδοσης ΑΔΙ και στις μονάδες Φυσικού Αερίου δόθηκε δυνατότητα να εκδίδουν 2 ΑΔΙ για κάθε MW διαθέσιμης ισχύος. Πρακτικά τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν στους παραγωγούς ΦΑ ετήσια έσοδα 40-45εκ€ (μονάδες ισχύος περίπου 400 MW) είτε εργάζονται, είτε όχι. Η ΡΑΕ θεώρησε επιβεβλημένη την απόφασή της διότι οι μονάδες αυτές είναι απαραίτητες για λόγους εφεδρείας. Στο σημείο αυτό υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Η ΡΑΕ νομότυπα πήρε την απόφαση αυτή, όμως αρμόδιος για τεχνικά θέματα είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με μελέτη του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εφεδρείας μέχρι το 2020. Από πλευράς Υπευθύνου Συμμόρφωσης δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στη εκκαθάριση πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων. Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος των ΑΔΙ αναλαμβάνεται από τους Προμηθευτές και μετακυλύεται στους καταναλωτές. Η αγορά ισχύος που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

  Επίσης από 1/1/2014 καταργήθηκε ο κανόνας του 30%, δηλαδή της δυνατότητας του παραγωγού για τμήμα της ισχύος της μονάδας του, μέχρι 30% της πλήρους ισχύος, να μπορεί να υποβάλει προσφορά μικρότερη του μεταβλητού κόστους, αρκεί βέβαια το μεσοσταθμικό κόστος της όλης προσφοράς να είναι τουλάχιστο ίσο με το ελάχιστο μεταβλητό. Το μέτρο αυτό είχε ως επακόλουθο η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να αυξηθεί, κάτι θετικό που βοηθά στη σωστή απεικόνιση της Αγοράς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ