Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Προς το ελ. Κοινοβούλιο : Υποστήριξε τους φ/β παραγωγούς από τη μονομερή παραβίαση των συμβάσεων


Το ελληνικό κράτος με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την Εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις» επιχειρεί να καταστρατηγήσει αναδρομικά συμβάσεις που υπέγραψε με πολίτες, μικροεπενδυτές και
επιτηδευματίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί εδάφους και φωτοβολταϊκών στις στέγες μέσω του ειδικού προγράμματος, μη σεβόμενο  τις πρόσφατες οδηγίες της Ε.Ε. και τις δημόσιες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας, για μη αναδρομική αλλαγή συμβάσεων με τους επενδυτές.

Οι συμβάσεις αυτές συντάχθηκαν από το ίδιο το Ελληνικό κράτος, χωρίς την παρέμβαση των επενδυτών, στα πλαίσια των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα έναντι της Ε.Ε. για την προστασία του κλίματος. Το ν/σ αυτό επιχειρεί μια κραυγαλέα μονόπλευρη διακοπή των υφιστάμενων συμβάσεων 20-ετίας/25-ετίας για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της ενεργειακής αγοράς, (ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ) εισάγοντας αναδρομικά δυσμενείς ρυθμίσεις που αντιβαίνουν πολλαπλές πτυχές όχι μόνο του Ελληνικού Συντάγματος, αλλά και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Συγκεκριμένα το Ελληνικό κράτος:

·         Ανακοινώνει μεσοσταθμική μείωση 29.5% της κλειδωμένης τιμής πώλησης (σε πολλές περιπτώσεις η μείωση φτάνει το 50%), κατά παράβαση των συμβάσεων και απειλεί τους παραγωγούς με υποχρεωτική μονομερή αλλαγή αυτών, την ίδια στιγμή που ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ) αδυνατεί να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του προς στους παραγωγούς.
·         Υποχρεώνει τους παραγωγούς στην έκδοση εκπτωτικού πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή του 35% του κύκλου εργασιών από κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση του περασμένου έτους (2013), και τους απειλεί με επ’ αόριστο παύση πληρωμών σε περίπτωση μη έκδοσης του, ενώ με παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις παρακρατείται ήδη ποσοστό από 25%-42% επί του τζίρου ως έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των διαχειριστών (ΛΑΓΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), εισάγοντας τελικά δασμολογικές μειώσεις για το 2013 της τάξης έως και 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εξαιρουμένου της φορολογίας.

Το προτεινόμενο ν/σ, επικαλείται ότι παίρνει τα παραπάνω μέτρα για την προστασία του ειδικού λογαριασμού του  ΛΑΓΗΕ και των καταναλωτών από την υπέρογκη αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που ενσωματώνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, την ίδια στιγμή που ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ καθόλου με τις ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ στην αγορά ενέργειας που συνεχίζουν να ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ τα ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Νόμος 4001/2011, άρθρο 197, παρ. 2), και ευνοούν τη ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ για τους  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ηλεκτρικής ενέργειας  και τη ΔΕΗ.
Εάν, η παράλογη νομοθεσία της ελληνικής κυβέρνησης που κρατικοποιεί έμμεσα χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις ΑΠΕ που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα, περάσει, τότε 50 χιλιάδες συμπολίτες μας και μικροεπιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κηρύξουν πτώχευση λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείων και φόρων, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, που για αρκετούς και τις οικογένειές τους αυτό είναι η μοναδική πηγή συμπλήρωσης του ήδη μειωμένου εισοδήματος τους από μισθούς , συντάξεις κ.ά.

Με το παρόν σχέδιο νόμου, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για κατάργηση, μονομερώς, κάθε σύμβασης και θα προκύψει αθέτηση πληρωμών και για άλλους τομείς της οικονομίας στο μέλλον.

Το Ελληνικό κράτος και ο Υφ. Π.Ε.Κ.Α. με το παρόν ν/σ ΕΚΒΙΑΖΕΙ τους βουλευτές να ψηφίσουν το επαχθές ν/σ που καταστρατηγεί τις συμβάσεις και κάθε έννοια προστασίας των πολιτών και μικροεπενδυτών, με το ΔΙΛΗΜΜΑ της αύξησης κατά 125% του ΕΤΜΕΑΡ που θα βαρύνει τους καταναλωτές.

 1. ΛΕΜΕ ΟΧΙ στα ΨΕΥΔΟΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ,
 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ της ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,


ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ εκτρώματος που ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ μονομερώς και εκβιαστικά τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ χιλιάδων ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ μας και θέτει ευθέως ζητήματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ευρωπαϊκού Δικαίου & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) αφού αντιβαίνει βασικές αρχές τους.

---------------------------------------------------------------

ΑΚΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ/ FOLLOW THE ENGLISH VERSION

SUPPORT THE GREEK PV PRODUCERS FROM THE UNILATERAL CONTRACT BREACH WITH THE STATE

The Greek state with the draft law «Arrangements for reforming the Special Account L.2773/1999 Article 40 and other provisions», attempts to circumvent signed contracts with citizens, small investors and professionals to install solar PV on ground and on rooftops through a specific program, not respecting the recent EU directives and the public announcements of the Energy European Committee for avoiding retroactive contract amendments with the investors.

These contracts were compiled by the Greek state itself, without the intervention of investors in the context of the country’s EU commitments for climate protection. This draft law attempts an abusive and unilateral termination of signed contracts 20/25years for supply electricity to the Greek operators of electricity market (LAGIE, DEDDHE and DEH) by imposing retroactive adverse ordinances, which contravene multiple aspects of the Greek Constitution and the European and international law. In particular the Greek state:

          Announces unilateral weighted average reduction of 29.5% over the locked feed in tariff (and in many cases up to 50%) in breach of contract, blackmailing the producers with compulsory unilateral contract amendment. At the same time the operator of electricity market (LAGHE, DEDDHE and DEH) is unable to accomplish its obligations towards the producers according to the contract's provisions.
          Compels the electricity producers to issue a credit invoice for mandatory haircut of  35% of the PV investment turnover concerned the last year (2013), blackmailing them with indefinite payments suspension, while earlier ministerial decrees have imposed a solidarity special levy in percentage of  25% -42% of the annual turnover towards the operator of electricity market  (LAGIE - DEDDHE) introducing tariff reductions up to 60% in total of the annual turnover per PV investment apart from the related taxation.

The proposed draft law invokes to take the aforementioned measures towards the protection of the special account of LAGIE and consumers from excessive increase of the Special Levy for Reduction of Greenhouse Gases incorporated in the electricity bills. At the same time this draft law does not deal with the PERMANENT DISTORTIONS of the energy market at all and continues to subsidize fossil fuels and natural gas (Law 4001/2011, Article 197, paragraph 2), and to favor the accumulation of excessive profits to the electricity market suppliers and PPC.

If the outrageous legislation of the Greek government, which nationalized indirectly thousands of SMEs operating legally on Renewables market in Greece is voted, 50 thousands of our fellow citizens will be forced to declare bankruptcy due to defaulting loans and taxes in a difficult economic environment where the only income for some of them and their families, which have already suffered the unexpected and sudden reduction on their salaries and pensions, is.

By this draft, the unilateral abolition of every contract is possible, resulting in payment default even for other sectors of economy in the near future.

The Greek state and the Deputy Minister of Energy, Environment and Climate change blackmail the Members of Greek Parliament to vote the onerous draft law, which violates the contracts and any sense of right and protection of citizens and small investors by pretending an increase of the Special Levy for Reduction of Greenhouse Gases (ETMEAR) up to 125% to bear the consumers.

-   SAY NO to ‘pseudo-dilemma’ for INCREASING ETMEAR,
-   REQUEST STREAMLINE for the GREEK ELECTRICITY MARKET,


THE IMMEDIATE WITHDRAWING of the UNFAIR DRAFT LAW which circumvent unilaterally and coercively the CONTRACTS of thousands of the Greek CITIZENS revealing directly issues of morality, democracy, European Law & Human Rights (ECHR) as contrary to its basic principles.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ…

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ…!!!Με εκτίμηση,

Α. Γκούμας
 

12 σχόλια:

 1. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στον υφυπουργό ΠΕΚΑ απαντά στον Ασημάκη Παπαγεωργίου για το θέμα των φωτοβολταϊκών ενόψει και της πρόθεσης του αρμόδιου υπουργείου ΠΕΚΑ να προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων που θα επηρεάζουν τα ήδη λειτουργούντα φωτοβολταϊκά έργα.


  http://www.afo.gr/psaf/index.php/eidiseis/fotovoltaika-nea/3849-mixalos-16032014


  Δεν πρέπει να περάσει!!! Οι μικροεπενδυτές έως 100kw δεν πρέπει να την πληρώσουν!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσπαθω ρε παιδια να μην ξαναγραψω, αλλα πραγματικα δεν αντεχεστε !!!!! Ποσες φορες μωρε πρεπει να το πουμε, πως αυτη η επιστολη γραφτηκε και ανακοινωθηκε πριν εξι μηνες !!!!!! ποια νεα επιστολη μωρε !!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 2. Κατοπιν επικοινωνιας με Λαγηε σημερα ακομα πληρωνουν τον Ιουνιο καμια γνωση για πληρωμες Ιουλιου και Αυγουστου οπως ειχε υποσχεθει ο πιο αφεργγυος υπουργος και ερχετε τωρα να λυση το προβλημα των ΑΠΕ ποιος λογικος και συνετος ανθρωπος μπορει να συνομιλσει με ενα καραγκιοζη και απατεωνα σε κοροιδεψε μια,δυο τρεις ποσες φορες θα το ανεχθουμε ηρθε η ωρα να τους στειλουμε σπιτακι τους Αη στο διαλο αλητες του κερατα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εγινε φιλε, πληρωθηκες τον Ιουνιο !!!!!!!!!!!!!!! ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ !!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  2. ουτε εγω με παρακρατηση μεχρι στιγμης .. ξερεις κανενεν φιλε αια να αγοραζει περκα;

   Διαγραφή
 3. Μπράβο στους 56 βουλευτές για την παρέμβασή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπερα! Τελικα ισως υπαρχει ελπιδα! Μπραβο σας κυριοι!

  http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=168876&cid=2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ομοιοπαθούντες μου έχουν τελειώσει τα φύλλα του τιμολογίου πώλησης και πρέπει να συμπληρώσω πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει πρότυπο στον ΛΑΓΗΕ και δεν απαντούν. ΒΟΗΘΕΙΑ. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μπράβο στους 56 Βουλευτές ΝΔ &ΠΑΣΟΚ για την σημερινή παρέμβαση τους για το Σ.Ν. των ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Περιμένουμε και απο τους υπολοίπους!!!!
  http://flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=168876&cid=2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα σας.Γράφω για να ενημερωθούν όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι υπεύθυνοι,όποιοι επηρεάζουν κια αποφασίζουν για τις εξελίξεις και για όλους τους ενδιαφερόμενους.
  Πριν μερικά χρόνια αφού μελέτησα με προσοχή όλους τους νόμους του κράτους ,τις οδηγίες των αξιωματούχων ,που αφορούσαν στην επένδυση '' Φωτοβολταικά'' αποφάσισα να προχωρήσω σε επένδυση.Έκανα business- plan, τοποθέτησα όλες μου τις οικονομίες συμπλήρωσα με δάνειο το απαραίτητο ποσό και αφού πέρασα από χίλια μύρια κύματα,[δικηγόποι,συνβολαιογράφοι,εφορίες,αρχαιολογίες,δεη εργολάβοι,τράπεζεςκλπ,υπέγραψα συμβόλαιο με το κράτος όπως προβλεπόταν.Πως με αντιμετωπίζει το κράτος τώρα? Με πληρώνει με καθυστέρηση 7-8 μηνών η οποία αυξάνεται κάθε μήνα.Μου έβαλε έκτακτη εισφορά 35 τα εκατό αφού με έβαλε σε ομάδα σύμφωνα με την σύνδεση του πάρκου με τη ΔΕΗ και όχι την αίτηση σύδεσης,η οποία βέβαια καθυστέρήσε να συνδέσει,Πληρώνω το φπα και το φόρο για χρήματα που δεν έχω πάρει.Πληρώνω το δάνειο και τα λειτουργικά της επιχείρησης Ερωτώ ποιός και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά σε τέτοιο περιβάλλον ?Απελπισία ,Απογοήτευση .Και βέβαια μέχρι σήμερα το ΛΑΓΗΕ δεν έχει ανακοινώσει για πληρωμές του Ιουλίου γιατί? πάμε για 9 μήνες?Το ΛΑΓΗΕ γιατί δεν ενημερώνει ?? για όποια εξέλιξη τόσος κόσμος περιμένει για αυτόν τον κόσμο είναι εκεί. Η κρίση δημιούργησε καινούργια δεδομένα,και αντί οι έχοντες την ευθύνη να εξετάσουν με προσοχή και ΕΓΚΑΙΡΑ όλα τα δεδομένα ,έδωσαν στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση ένα σχέδιο νόμου με υποχρεωτική αλλαγή στη σύμβαση,,και άλλο επιλέον ποσό, 5 μηνών έσοδα για εφάπαξ εισφορά,απολύτως διάτρητο,καταχρηστικό και άδικο.[δείτε τα σχόλια που έκαναν όλοι οργανώσεις πολίτες κλπ,μερικά απλά θέματα δείχνουν την προχειρότητα του σχεδίου} το οποίο όχι μόνο δεν θα δώσει λύση αλλά θα δημιουργήσει καινούργια προβλήματα,αγωγές ,δικαστήρια ,συνταγματικότητα ,κόκκινα δάνεια ,οικογενιακές τραγωδίες,φερεγγυότητα του κράτους κλπ.Δεν διδει καμμία εγγύηηση για το μέλλον κλπ.Επειδή το θέμα είναι μεγάλο και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο στο μέλλον [μένουν 20 χρόνια περίπου } πρέπει οι συναρμόδιοι,υπουργοί,να δουν το θέμα καλύτερα και να αποφασίσουν για τις αλλαγές και εγγυήσεις του νέου νόμου.Το θέμα ΑΠΕ δεν τελειώνει έτσι κύριοι του ΥΠΕΚΑ ,αφορά σοβαρά πολλούς,ιδιώτες,επιχειρηματίες,τράπεζες ,οικονομία,αξιοπιστία κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. αλλαγές πιανου νόμου? όταν υπογράψαμε συμβαση με το ελληνικό κράτος ήταν για 20ετη ισχύ και πολύ καλά νομοθετημένη κάλυπτε και τις 2 πλευρές.......την αποδεχτήκαμε και οι 2 συμβαλόμενοι......τώρα ποια δικαιολογία υπάρχει για να λυθεί ΜΟΝΟΜΕΡΟΣ η σύμβαση? "το ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ?" ώραία δέν υπάρχει λόγος μονομερής ενέργειας και αλλαγής συμβολαίου.....ας ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ(ο λαγηέ ειναι 100%ελληνικό δημόσιο αρα δεν υπάρχει δικαιολογία κολήματος Α.Ε).....γιατί δεν το κάνουν? είμαστε όλοι στο 26% να μας πανε στο 30-35-40-45% επί των καθαρών εσόδων εξαιρομένου των δανείων///////ΓΙΑΤΙ? ΚΎΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ? δεν μας φορολογείται επιπλέον να καλυφθεί το ελλειμα? ---να υποθέσω εγώ? η μόνη σας εγνια είναι η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και τίποτε άλλο..............και αυτό γιατί τα έχεται κανονίσει με τους εργοδότες σας να φάνε ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απο τον ήλιο τη βιομάζα -τις ανεμογενήτριες που μόνο οι εκλεκτοι εχουν ας τις εξαιρέσουμε .....ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ και αυτοί που φαίνονται και οι αόρατοι (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ Γ.Γ ΓΡΑΜΑΤΕΙΣ ) ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.....ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΣΑΝ ΚΑΛΑ τα κουκια.....ρίξτε μιά ματιά στα γκάλοπ ξανά και κοιτάξτε προς τα κάτω απέναντι από το ΥΠΕΚΑ μήπως και δείτε καμια μέρα τα ΤΑΝΚΣ και δεν θα βρείτε τρύπα ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΊΤΕ.......ΞΈΡΕΤΑΙ ΠΆΛΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ---ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΥΡΙΟΙ (αν σας ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ...το παρακάτω είναι γνωστό σε όλους μας (αυτούς φυσικά που έχουν πάρκα)

  Άρθρο εικοστό δεύτερο

  Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία των δύο μερών ιδίως για την εναρμόνησή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

  ...θα ήθελα την άποψη κάποιων εδώ μέσα (όπως π.χ. Αίας, κλπ) σχετικά με αυτό.
  Και για να προλάβω σχόλια όπως "θέλουμε προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, κλπ), απλά θα ήθελα το κράτος και όποιοι νομοθετούν να σεβαστούν την γνώμη μου (...και την υπογραφή τους).
  Θα περίμενα προτάσεις απο τους νομοθέτες "ειδικούς" που να μου δίνουν την δυνατότητα να ασκήσω το νόμιμο δικαίωμα μου να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με αυτές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ