Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Δική της «ΑΗΚ» φτιάχνει η Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Αίτηση για αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 10 MW, για σκοπούς αυτοπαραγωγής κατέθεσε η Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Το πάρκο προτείνεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ψεματισμένου και Χοιροκοιτίας στην επαρχία Λάρνακας, σε χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα ως λατομείο και σύμφωνα με την εταιρεία η παραγόμενη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς της βιομηχανίας. Η όλη επένδυση αναμένεται να κοστίσει γύρω στα €10 εκατομμύρια. 
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, κατέθεσε στην Περιβαλλοντική Αρχή
μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της εκτίμησης των επιπτώσεων που προτείνονται από τον συμβουλευτικό οίκο Aeoliki Ltd.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα μειώσει: α) την καύση συμβατικών καυσίμων (κύρια μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ) για ηλεκτροπαραγωγή κατά περίπου 1,380 ΤΙΠ (=Τόνους Ισοδυνάμου Πετρελαίου) ετησίως, β) τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον κατά 14.760 τόνους ετησίως, γ) την εκπομπή στο περιβάλλον σημαντικών ποσοτήτων και άλλων ρύπων (όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, σωματίδια, κ.λπ.) η ακριβής ποσότητα των οποίων εξαρτάται από τα υποκαθιστώμενα καύσιμα.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν εξελιχθεί πλέον σε μια βιώσιμη βιομηχανική δραστηριότητα με σημαντικές μελλοντικές προοπτικές και ένα ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Σύμφωνα με προβλέψεις, οι ανανεώσιμες πηγές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πολύ σύντομα θα εκπροσωπούν ένα σοβαρό και ανταγωνιστικό τμήμα της ευρωπαϊκής, αλλά και της διεθνούς αγοράς ηλεκτρισμού.

Πρώτη ύλη στην ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή είναι μόνο ο ήλιος και γι’ αυτό η εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μηδενική. Συνεπώς η λειτουργία του πάρκου δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον, αλλά αντίθετα έχει ευνοϊκές επιδράσεις μέσω της μείωσης της εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον γιατί υποκαθιστά την ηλεκτροπαραγωγή με την καύση συμβατικών καυσίμων, αλλά και συμβάλει στην απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων και γενικότερα στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα δεν καταναλώνουν ενέργεια, ώστε να προκληθεί αύξηση της ζήτησης των συμβατικών πηγών ενέργειας. Αντίθετα, το προτεινόμενο έργο με τη χρήση του ήλιου, παράγει ενέργεια 16.000 MWh ετησίως και συντελεί στην οικονομία κατά 1.380 ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) και παράλληλα αυξάνει τη διαθέσιμη «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή. Για τις ανάγκες καθαρισμού των πλαισίων δεν θα απαιτείται σημαντική ποσότητα νερού, περίπου 800 m3 ετησίως για τέσσερις φορές καθαρισμό ετησίως.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το φωτοβολταϊκό πάρκο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πέριξ αυτού περιοχή. Τονίζεται ότι η λειτουργία του πάρκου δεν προκαλεί με κανένα τρόπο τη δημιουργία υγρών, στερεών ή αέριων αποβλήτων, δεν προκαλεί οχληρία, ενώ δεν επηρεάζει αρνητικά το ανθρωπογενές περιβάλλον ή το οικοσύστημα της περιοχής γενικότερα.
Η έκταση του χώρου του φωτοβολταϊκού πάρκου απέχει 2.200 μέτρα από τους οικισμούς των κοινοτήτων Μαρωνίου και Ψεματισμένου και η επιλογή της προηγμένης τεχνολογίας των πλαισίων δεν έγινε τυχαία, αλλά είναι προϊόν σωστού σχεδιασμού τόσο για την πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής και του ανανεώσιμου φυσικού πόρου «ήλιος», όσο και για τον μηδενισμό και εξουδετέρωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κινδύνων κ.λπ.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο, θα παράγει ενέργεια 16.000 MWh/yr (1.600 kWh / kWp) και θα περιλαμβάνει 36.363 πλαίσια, ισχύος 275 W έκαστο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10.000 kW. Θα συνδεθεί με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Η περιοχή μελέτης εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3), βορειοανατολικά της κοινότητας Ψεματισμένου και της κοινότητας Μαρωνίου. Στη θέση αυτή στο παρελθόν λειτουργούσε λατομείο της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού το οποίο σήμερα έχει διακόψει τη λειτουργία του. Η πρόσβαση στον χώρο ανέγερσης του φωτοβολταϊκού πάρκου γίνεται από χωμάτινο δρόμο μήκους περίπου 3,5 km από τον οικισμό της κοινότητας Μαρωνίου και 4,3 km από τον οικισμό της κοινότητας Χοιροκοιτίας. Η υπό μελέτη ανάπτυξη βρίσκεται περίπου 3.500 m από τον οικισμό της κοινότητας Χοιροκοιτίας, 2.100 m από τον οικισμό της κοινότητας Μαρωνίου και 2.600 m από τον οικισμό της κοινότητας Ψεματισμένου. Σε απόσταση περίπου 800 m ανατολικά του υπό μελέτη τεμαχίου βρίσκεται ο ποταμός Πεντάσχοινος, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000.
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εντοπισμός των αναμενόμενων από το έργο θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις των κατοίκων και χρηστών της περιοχής μελέτης, η διαπίστωση του βαθμού επηρεασμού, επιμέρους και συναθροιστικά, η υποβολή εισηγήσεων για λήψη μέτρων για την αποφυγή, απάμβλυνση, ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα εντοπισθούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν και ο εντοπισμός, επιμέρους και συναθροιστικά, των επιπτώσεων και του βαθμού τους, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν, αποφευχθούν, απαμβλυνθούν, ελαχιστοποιηθούν, αποκατασταθούν ή αναπληρωθούν και που θα παραμείνουν σοβαρές και μετά τη λήψη των μέτρων που εισηγούνται οι Σύμβουλοι.
Περιβαλλοντικά φιλικό και αποδεκτό το έργο
Η ανάπτυξη του έργου δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια αρνητική κοινωνική επίπτωση. Αντιθέτως, όπως σημειώνεται στην περιβαλλοντική μελέτη, η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου εκτιμάται ότι θα χαίρει της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής λόγω της περιβαλλοντικά φιλικής φύσης της λειτουργίας του και λόγω του γεγονότος ότι υποστηρίζει την ενεργειακή αυτοδυναμία της Κύπρου, ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. Σημαντική, επίσης, θα είναι η συνεισφορά του έργου στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επομένως, εκτιμάται ότι η επίδραση της λειτουργίας του έργου στο κοινωνικό σύνολο θα είναι θετική.
Όπως τεκμηριώνεται και από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» δεν προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και πολύ μικρές δευτερεύουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο στο τοπικό επίπεδο, οι οποίες όμως πρακτικά μηδενίζονται κύρια λόγω του τόπου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου αλλά και από τη μεγάλη έκταση του οικοπέδου εγκατάστασης, την απόσταση από κατοικημένες περιοχές, σε συνδυασμό και με την προηγμένη τεχνολογική σχεδίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων που έχουν κατασκευασθεί με βάση αυστηρά εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Παρόλα αυτά, η σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της κατασκευής και τη λειτουργία του πάρκου, εξαρτάται μεταξύ άλλων, από το μέγεθος και τη θέση των κατασκευαστικών έργων και αντίστοιχα το μέγεθος των διαφόρων μορφών όχλησης που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη λειτουργία αυτών. Ο χώρος στον οποίο θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι χαμηλής αισθητικής αξίας αφού φιλοξενεί εγκαταλειμμένο λατομείο. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου είναι γεωργική, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη σε κοντινή απόσταση ενός ακόμη εγκαταλελειμμένου λατομείου. Η βλάστηση της περιοχής είναι χαμηλή θαμνώδης, όπου συναντάται σε πολλές περιοχές της Κύπρου.
Η παρουσία του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν αναμένεται να προκαλέσει οπτική αλλοίωση οποιουδήποτε αξιόλογου χώρου, καθώς η ευρύτερη περιοχή δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο με ιδιαίτερη αισθητική αξία, ενώ έχει ήδη υποβαθμιστεί από την προτέρα χρήση του ως λατομείο.
Ανάγκες σε υποδομή
Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με τη γραμμή μεταφοράς υπάρχουν πλησίον του τεμαχίου πάσσαλοι της ΑΗΚ. Επομένως η σύνδεση θα γίνει μέσω των πασσάλων αυτών. Για την κάλυψη των περιοδικών αναγκών του έργου σε νερό, θα μεταφέρεται νερό με τη βοήθεια βυτίου. Για τον περιοδικό καθαρισμό των πλαισίων από τη σκόνη θα απαιτούνται περίπου 800 m3 νερού/έτος περίπου. Θα πραγματοποιούνται τέσσερα πλυσίματα το χρόνο με κατανάλωση περίπου πέντε lt/πλαίσιο κάθε φορά. Για την ασφάλεια του έργου, ο χώρος του πάρκου θα περιφραχτεί και θα εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης. Επίσης θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για αποφυγή οποιωνδήποτε οχλήσεων στο σύστημα.
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Πολλαπλά τα οφέλη
Τα οφέλη από τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου για σκοπούς αυτοπαραγωγής θα είναι σημαντικά για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού, αφού θα μειώσει κατά πολύ το κόστος και δεν θα ρυπαίνει το περιβάλλον στον βαθμό που συμβαίνει σήμερα. Εκτός από το πιο χαμηλό κόστος, θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων, αφού το κόστος ενέργειας μέσα από τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιεί, αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το πάρκο θα εγκατασταθεί σε ένα πρώην εγκαταλελειμμένο λατομείο και με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί προσφέροντας πλέον πράσινη ενέργεια. 
  Άγγελος Νικολάου  

πηγη http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/402762/diki-tis-aik-ftiachnei-i-tsimentopoiia-basilikoy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ